previous arrow
next arrow
Slider

Kontraktowanie

Kontraktowanie usług rynku pracy to mechanizm wydatkowania środków publicznych w bezpośrednim powiązaniu z uzyskiwanymi efektami zatrudnieniowymi. Przedmiotem kontraktowania jest zlecanie podmiotom zewnętrznym usługi, polegającej na doprowadzeniu i utrzymaniu w zatrudnieniu osób bezrobotnych. Zlecającymi (kontraktodawcami) na poziomie powiatu są powiatowe urzędy pracy na mocy Art. 61.b. Ustawy o promocji zatrudnienia i insytucjach rynku pracy. Natomiast na poziomie województwa – wojewódzkie urzędy pracy na podstawie zapisów Rozdz. 13c ustawy. Zleceniobiorcami (kontraktobiorcami) mogą być przedsiębiorcy lub organizacje pozarządowe posiadający status agencji zatrudnienia.

 

Wprowadzenie kontraktowania jest wynikiem analizy oraz testowania wybranych mechanizmów, które przynoszą zadowalające rezultaty na polu aktywizacji zawodowej w krajach Europy Zachodnie. Wdrożony zapisami ustawy „polski model” został w znacznej mierze oparty na „modelu brytyjskim”.

 

W Polsce kontraktowanie testowane było już od 2012 roku przez Fundację Imago w ramach projektu innowacyjnego „Model kontraktowania usług rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych”. Mechanizm ten był także testowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu pilotażowego „Partnerstwo dla pracy”.

 

Zdobyte doświadczenia zaowocowały nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w maju 2014 roku.

 

Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami projektu innowacyjnego Fundacji Imago. Pracownicy powiatowych urzędów pracy odnajdą w nich gotowe rozwiązania, dotyczące procedur wyboru i rozliczania się z kontraktobiorcami. Przedstawiciele organizacji pozarządowych i firm posiadających status agencji zatrudnienia mają okazję zapoznać się z przetestowanym i zwalidowanym modelem funkcjonowania Społecznej Instytucji Rynku Pracy. Niewątpliwie będzie to pomocne przy realizacji kontraktów, służących wspieraniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym na ścieżce, prowadzącej do zdobycia i utrzymania zatrudnienia.