Arrow
Arrow
Slider

NGO i agencje zatrudnienia

Kontraktowanie w obrębie Europejskiego Funduszu Społecznego – poradnik dla niepublicznych instytucji i powiatowych urzędów pracy jako partnerów

 

Pomimo specyfiki realizacji działań w ramach EFS (głównie czasowa dostępność), nie sposób pominąć możliwości stwarzanych przez ten fundusz, ponieważ będzie stanowić podstawę działań w latach 2014 – 2020, a w praktyce do 2022 roku, zarówno dla publicznych jak i niepublicznych instytucji.

Środki EFS są wszakże komplementarnym narzędziem dla publicznych aktorów odpowiedzialnych za realizację polityk publicznych, w tym polityki rynku pracy, pozwalającym wypełnić cele stawiane przez poszczególne akty prawne regulujące funkcjonowanie m.in. polskiego systemu aktywizacji zawodowej jako całości.

Model wykorzystania środków EFS zakłada nawiązanie współpracy międzysektorowej pomiędzy powiatowym urzędem pracy, a organizacją pozarządową, bądź inną instytucją stanowiącą lidera projektu, celem organizacji procedur kontraktowania. Współpraca polega na wspólnym przygotowaniu wniosku o dofinansowanie ze środków EFS, a po uzyskaniu dofinansowania realizowaniu wspólnych działań, których kluczowym elementem są procedury kontraktowania.

W omawianym modelu współpracy organizacja pozarządowa pełni funkcję lidera projektu, natomiast PUP pełni funkcję partnera. Umożliwia to znacznie szerszą pulę możliwości przy kształtowaniu warunków wyłaniania oferentów niż w przypadku regulacji art. 61b ustawy, np. kryteriów i wymogów dla podmiotu wchodzącego w rolę niepublicznej agencji zatrudnienia, czy uproszczenie samego procedowania, a także odciążenie samorządowego partnera od uruchamianiu kontraktu, a następnie jego obsługi i rozliczania.

Rola powiatowego urzędu pracy tym samym jest skoncentrowana na przeprowadzeniu preselekcji uczestników kontraktu, opracowania ich charakterystyk, a następnie uczestniczenie w procesie komunikacji z kontraktobiorcą i wsparcie przy monitoringu działań.

Rola lidera, np. organizacji pozarządowej, to przeprowadzenie konkursu, wyłonienie realizatora zewnętrznego, rozliczanie i monitoring kontraktu. W ten sposób model pozwala niepublicznym graczom także na wchodzenie w rolę zlecających usługę doprowadzenia do zatrudnienia.

 

DOKUMENT do zapoznania się: Kontraktowanie_w_obrębie_EFS_-_poradnik_dla_niepublicznych_instytucji_i_powiatowych_urzędów_pracy_jako_partnerów

 

Model działania Społecznej Instytucji Rynku Pracy (SIRP)

 

Model SIRP stanowi kompendium wiedzy dedykowanej agencjom zatrudnienia, zainteresowanym wspieraniem osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Obok narzędzi budowania relacji z pracodawcami i pośrednictwa personalnego, zawiera również profil kompetencyjny kluczowych pracowników SIRP, uzupełniony opisem usług świadczonych klientom z niepełnosprawnościami. Ponadto dostarcza gotowy pakiet narzędzi ewaluacyjnych i monitoringowych. Publikacja opisuje także istotę i rolę współpracy międzysektorowej na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych czemu poświęcony jest osobny rozdział.

Zamierzeniem modelu nie jest oczekiwanie od potencjalnych SIRP spełnienia wszystkich kryteriów i założeń określonych w tym dokumencie, a raczej stworzenie pewnego rodzaju kafeterii praktycznych narzędzi i rozwiązań, które poszczególne podmioty mogą potraktować jako „dobrą praktykę”, w oparciu o którą będą rozwijać swój własny potencjał, przygotowując się do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Znane są przykłady doprowadzania do zatrudnienia osób niepełnosprawnych z sukcesem zarówno przez duże i średnie agencje zatrudnienia, w tym korporacje, małe lokalne (kilku – kilkunastoosobowe) NGO, czy duże ogólnokrajowe NGO, a nawet mikro-firmy (2-3 osobowe). Kluczowa bowiem z punktu widzenia tematyki jest skuteczność i indywidualizacja działań, a to osiągnięte może być jedynie dzięki przyjęciu przez daną instytucję takiej struktury operacyjnej, która będzie odpowiadać jej potencjałowi i posiadanym umiejętnościom oraz zasobom.

Produkt jest dedykowany wszystkim instytucjom zainteresowanym aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych, a w szczególności NGO, agencjom personalnym, zakładom aktywizacji zawodowej, czy federacjom pracodawców.

 

DOKUMENT do zapoznania się: Model działania Społecznej Instytucji Rynku Pracy (SIRP)