previous arrow
next arrow
Slider

Przerwa wytchnieniowa

DLACZEGO OPIEKA WYTCHNIENIOWA?

1.Od opiekunów faktycznych zależy przede wszystkim rozwój edukacyjny, społeczny i zawodowy os. zależnych.

2.Nieproporcjonalnie większy nakład czasu i pracy opiekunów faktycznych, niż w przypadku specjalistów:

„80% usług typu wspierających jest świadczonych przez rodzinę, bądź najbliższych, a tylko 20% przez specjalistów”, Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Usług Krótkiej Przerwy (International Short Break Association), Don Williamson

3. Rosnąca populacja os. starszych, malejąca młodych.

4. Wzrost śr. długości życia.

5. Wzrost wydatków na politykę społeczną w konsekwencji rozwoju medycyny.

6. Wzrost presji na malejącą liczbę opiekunów w wieku produkcyjnym i niepełnoletnich członków rodzin.

DEFINICJE:

Opiekun faktyczny: osoba sprawująca opiekę nad os. zależną (z którą najczęściej wspólnie zamieszkuje), doświadczająca długotrwałych obciążeń wynikających z tej opieki

Os. zależna: os. z niepełnosprawnością lub os. doświadczająca pokrewnych problemów wynikających z wieku i/lub choroby

Usługa opieki wytchnieniowej: Usługa stwarzająca opiekunom faktycznym możliwość samorealizacji i funkcjonowania w rolach zawodowych i społecznych. Usługa wspierająca opiekuna faktycznego  w pełnieniu roli opiekuna poprzez zapewnienie odpoczynku fizycznego i psychicznego oraz kompetencji i narzędzi.

Cel:zapewnienie opiekunom faktycznym wsparcia ze względu na obciążenia wynikające z opieki nad osobą zależną, a także umożliwienie trwania relacji pomiędzy opiekunem a osobą, którą wspiera.

 

KORZYŚCI SYSTEMOWE WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPNOŚCI USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ:

 • Zapobiega wypaleniu opiekunów i os. zależnych
 • Wzmacnia deinstytucjonalizację wsparcia – w dużej mierze może być świadczona w formule środowiskowej
 • Umożliwia osobom zależnym funkcjonowanie w środowisku lokalnym
 • Może ograniczać wydatki publiczne na wsparcie os. zależnych i ich opiekunów
 • zależnym oferuje możliwość pełniejszego rozwoju i uczestnictwa w środowisku lokalnym lub poza nim (w zależności od wariantu usługi)

 

KORZYŚCI INDYWIDUALNE WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPNOŚCI USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ:

 1. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa – „nie jestem sama ze swoimi problemami i mam kogoś kto wspiera mnie w moich obowiązkach dot. opieki”.
 2. Pozytywny wpływ na stan zdrowia – „mam więcej czasu, by zadbać o swoje zdrowie”.
 3. Pozytywny wpływ na kondycję psychiczną – „mam więcej czasu dla siebie, by odpocząć, uczyć się albo uprawiać hobby”.
 4. Nowe perspektywy zawodowe – „znowu mogę wyobrażać sobie, że jestem w stanie wrócić do pracy”.
 5. Lepsze relacje wewnątrz rodziny – Mam więcej czasu dla swojego partnera i dzieci”.

ZAŁOŻENIA DOT. DIAGNOZY POTRZEB I KWALIFIKOWANIA DO WSPARCIA

Diagnostyka funkcjonalna w kluczowych obszarach życia opiekuna:

 

 1. Zdrowie psychiczne i fizyczne.
 2. Relacje z os. bliskimi.
 3. Warunki życiowe.
 4. Praca, szkolenie, rozwój zawodowy.
 5. Sytuacja finansowa.
 6. Równowaga ogólnożyciowa.

 FORMY USŁUG

 1. Mogą obejmować okres krótki (2-3godz, 1 nocleg) lub dłuższy (kilka dni, kilkanaście dni).
 2. Mogą być dzienne lub całodobowe.
 3. Mogą być realizowane w domu i poza domem.
 4. Mogą być realizowane w trakcie nieobecności opiekuna, spowodowanej korzystaniem z wytchnienia lub sytuacją kryzysową.
 5. Mogą mieć formę wspólnego wyjazdu opiekuna i os. zależnej, zapewniając odpoczynek od codziennych obowiązków.

 

PRZYKŁADY TYPÓW PRORGRAMÓW OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

 • Wsparcie całodobowe (połączone z noclegiem)
 • Wsparcie kilkugodzinne
 • Wsparcie weekendowe
 • Wsparcie w wyspecjalizowanej placówce
 • Wsparcie w miejscu zamieszkania
 • Wsparcie na zasadach homesharingui programu shared lives – usługi świadczone w specjalistycznych rodzinach zastępczych i/lub przez specjalistów na bazie ich prywatnego zasobu lokalowego
 • Wsparcie interwencyjne
 • Wsparcie realizowane przy wykorzystaniu zasobów sektora prywatnego, np. branży hotelarskiej.

ZAŁOŻENIA WDROŻENIOWO – ROZWOJOWE USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ:

 • Pozostawienie samorządowi swobody określenia form organizacji usług
 • Dostępność uwarunkowana sprawowaniem stałej opieki nad os. zależną (kontekst wieku, choroby, niepełnosprawności) i wspólnym zamieszkiwaniem
 • Decydująca rola diagnozy potrzeb, determinującej formę i zakres usług
 • Montaż finansowania środków samorządowych, budżetu państwa i wynikających z częściowej odpłatności od klientów
 • Dostęp do usługi niezależny od dochodu
 • Zapewnienie możliwości montażu usług – integrowanie usług w ramach pakietu wsparcia
 • Zapewnienie trwałości dostępu do usługi dla klientów (dłuższy horyzont czasowy umów powierzenia usługi: 3-5lat)
 • Możliwość świadczenia wsparcia przez personel wybrany na podstawie profilu kompetencyjnego
 • Zapewnienie wsparcia personelowi świadczącemu usługi (tj. poprzez superwizje, szkolenia, w tym zapewnienie standardów bezpiecznej usługi)

ZAKRES DZIAŁAŃ FUNDACJI IMAGO W OBSZARZE ROZWOJU OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

 1. Popularyzacja usług opieki wytchnieniowej poprzez konferencje, seminaria, warsztaty, przy współpracy z partnerami zagranicznymi i krajowymi.
 2. Rozwój narzędzi, standardów, dobrych praktyk.
 3. Rozwijanie wiedzy organizacji pozarządowych i administracji publicznej.
 4. Inkubacja programów opieki wytchnieniowej we współpracy z publicznymi i niepublicznymi dostawcami usług.
 5. Współtworzenie wraz z administracją publiczną polityk, strategii i programów, opieki wytchnieniowej.
 6. Sieciowanie krajowej współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi i niepublicznymi.
 7. Sieciowanie współpracy międzynarodowej na bazie Międzynarodowego Stowarzyszenia Krótkiej Przerwy (International Short Break Association; ISBA; www.isba.me), w tym adaptacja metod i rozwiązań.