Arrow
Arrow
Slider

Bytom – kurs na przedsiębiorczość

Znalezione obrazy dla zapytania logo rpo sl 2018

Tytuł projektu: Bytom – kurs na przedsiębiorczość. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ramach Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy,  Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs OSI BYTOM Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Nr umowy: RPSL.07.03.03-24-0804/17-00

Nr projektu: RPSL.07.03.03-24-0804/17

Wartość projektu : 1 016 687, 5 zł, Kwota dofinansowania:  985 853, 12 zł, Wkład własny: 33 853,60 zł

Termin realizacji: od: 2018-06-01 do: 2020-03-31

Partner: Fundacja Domena Rozwoju

 

 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest założenie działalności gospodarczych przez 16 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo powyżej 30 roku życia (od dn. 30 urodzin w tym min.10 kobiet) zamieszkujących na obszarach rewitalizowanych miasta Bytomia zgodnie z zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji Bytom 2020+ (GPRB2020+) spełniających kryteria gr. docelowej i utrzymanie funkcjonowania tych przedsiębiorstw, przez co najmniej 12 m-cy, w okresie 01.06.2018 -31.03.2020r.

 

Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu mogą  zostać wyłącznie osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 • powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin)
 • pozostające bez zatrudnienia tj. bezrobotni lub nieaktywni zawodowo,
 • planujące rozpocząć działalność gospodarczą,
 • zamieszkujące w rozumieniu przepisów KC na obszarach rewitalizowanych miasta Bytomia zgodnie z zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji Bytom 2020 +,
 • spełniają kryteria grupy docelowej dla Poddziałania 7.3.3. RPO WSL (zgodnie z zapisem SzOOP RPO WSL 2014-2020).

Oraz dodatkowo należą, do co najmniej jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia;
 • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

W projekcie weźmie udział w sumie 16 osób w tym min. 10 kobiet  Z udziału w projekcie wyłączone są osoby odbywające karę pozbawienia wolności

Tu sprawdzisz czy  twój adres zamieszkania znajduje się  obszarach rewitalizowanych miasta Bytomia zgodnie z zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji Bytom 2020 :

http://sitplan.um.bytom.pl:11180/gpt4/?permalink=3390565

Planowane formy wsparcia:

 • DORADZTWO INDYWIDUALNE PRZED ROZPOCZĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: śr. 12h/osobę
 • SZKOLENIA Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DG – „Prowadzę 40 h grupę

Program szkoleniowy obejmuje zagadnienia związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej i zostanie dostosowany adekwatne do indywidualnych potrzeb konkretnej osoby. Uczestnicy projektu  z wiedzą podstawową wezmą udział we wszystkich modułach -40 h , uczestnicy na poziomie średniozaawansowanym – obligatoryjne 24 h szkolenia z modułów wymagających uzupełnienia, uczestnicy  zaawansowani wybrane moduły  wynikające z diagnozy przeprowadzonej podczas rozmowy rekrutacyjnej z doradcą . Zakres szkolenia jest uniwersalny dla wszystkich branż i pomysłów biznesowych.

 • POMOC W WYPEŁNIENIU BIZNESPLANU śr. 8h/osobę
 • ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (16 dotacji) – w wysokości śr. 25 000 PLN
 • WSPARCIE POMOSTOWE PODSTAWOWE (16 Uczestników/Uczestniczek) –w postaci wsparcia finansowego śr. 1750 PLN/m-c x 6 m-cy
 • WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE (16 Uczestników/Uczestniczek) 16 UP) – w postaci wsparcia finansowego  śr. 1750PLN/m-c x 6 m-cy
 • WSPARCIE POMOSTOWE DORADCZE (16 Uczestników/Uczestniczek śr. 12h/osobę

Wsparcie zaplanowane w projekcie ma charakter kompleksowy, tj. każdy uczestnik otrzyma możliwość skorzystania z pełnego katalogu pomocy tj. bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcia doradczo-szkoleniowego dla osób planujących rozpoczęcie działalności oraz wsparcia pomostowego dotacji. Decyzja o elementach wsparcia bezzwrotnego, którymi zostanie objęty uczestnik będzie poprzedzona weryfikacją doradcy zawodowego na etapie rekrutacji do projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środkówEuropejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

 

Planowane efekty

 • 16 osób objętych wsparciem w ramach szkoleń przed uruchomieniem działalności gospodarczej
 • 16 osób objętych wsparciem w ramach doradztwa przed uruchomieniem działalności gospodarczej
 • 16 osób otrzymają środki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej
 • 16 osób zostanie objętych objęte wsparciem pomostowym finansowym oraz szkoleniowo – doradczym
 • 16 utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej
 • 16 osób pozostających bez pracy otrzyma bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie
 • wzrost przedsiębiorczości min. 16 uczestniczek i uczestników projektu poprzez podjęcie samozatrudnienia w ramach utworzonych i prowadzonych przez min. 12 m-cy działalności gospodarczych.

 

 

 

Dokumenty

DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE:

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – BKP

Załącznik nr 1 Biznesplan

Załącznik nr 2 Karta oceny biznesplanu

Załącznik nr 3 Harmonogram rzeczowo-finansowy

Załącznik nr 4 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Załącznik nr 5 Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 6 Zaświadczenie o pomocy de minimis

Załącznik nr 7 Oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie ze Szczegółowym zestawieniem towarów i usług przewidzianych do zakupienia

Załącznik nr 8 a Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu

Załącznik nr 8 b Szczegółowego zestawienia towarów i usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 9 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 10 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Załącznik nr 11 Zbiór oświadczeń

Załącznik nr 12 Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 13 Aneks do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 14 Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego w formie usług doradczych

Załącznik nr 15 Wniosek o przyznanie podstawowego przedłużonego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 16 a Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie podstawowego przedłużonego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 16 b Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie podstawowegoprzedłużonego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 17 Oświadczenie o statusie podatnika VAT

Załącznik nr 18 Oświadczenie o o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków

Załącznik nr 19 Oświadczenie współmałżonka

Załącznik nr 20 Oświadczenie o wspólności majątkowej

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE :

Regulamin rekrutacji -Bytom kurs na przedsiębiorczość -1

Zalacznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny BKP

Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego BKP

Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego_BKP

Załącznik-nr-4-Karta-oceny-doradcy-zawodowego_BKP

Załącznik-nr-5-Formularz-diagnozy-potrzeb-szkoleniowych_BKP

Załącznik nr 6 – Deklaracja spełniania kryteriów kwalifkowalności do udziału w projekcie_BKP

Załącznik nr 7 – Opis sektorów wykluczonych _BKP

Załącznik nr 8 – Mapa obszaru rewitalizacji

Aktualności

Szanowni Państwo,

Informujemy o ogłoszeniu naboru biznesplanów w ramach projektu „Bytom –kurs na przedsiębiorczość”.

O wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotację) mogą ubiegać się Uczestnicy, którzy wzięli udział w minimum 80% godzin szkoleń oraz 80% godzin indywidualnego doradztwa.

Uczestnicy powinni złożyć biznesplan wraz z niezbędnymi załącznikami zgodnie z zapisami §4 Regulaminu przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Regulamin,  wzór biznesplanu oraz wzory koniecznych dokumentów przy składaniu biznesplanu dostępne na stronie www. fundacjaimago.pl oraz w Biurze Projektu.

Biznesplany przyjmowane będą w terminie od 01.04.2019 r. do 15.04.2019 r.

Uczestnik składa Biznesplan (na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa), do którego zobowiązany jest załączyć, co najmniej:

 • potwierdzenia wykonania usługi szkoleniowo-doradczej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń oraz minimum 80% godzin indywidualnego doradztwa – wydaje Beneficjent w biurze projektu.
 • oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 9 do Regulaminu) / lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. 10 do Regulaminu)
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 5 do Regulaminu),
 • szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT) (zał. 8a do Regulaminu),
 • zbiór oświadczeń (zał. nr 11 do Regulaminu):
 • oświadczenie o statusie podatnika VAT (zał. nr 17 do Regulaminu).

Ponadto do biznesplanu załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy
w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem biznesplanu:

 • wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów, wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia biznesplanu,
 • dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach projektu np. kopia umowy spółki (jeśli dotyczy).

Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia.

 

Za dzień skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi uznaje się:

 • w przypadku doręczenia osobistego lub przez pełnomocnika – datę odbioru osobistego potwierdzoną podpisem pracownika Biura Projektu. Każda osoba biorąca udział w projekcie może ustanowić swojego pełnomocnika, zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego, do doręczenia dokumentów do Biura Projektu;
 • w przypadku przesyłki za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe – datę nadania (tj. datę stempla pocztowego);
 • w przypadku przesyłki za pośrednictwem firm kurierskich – datę wpływu do Biura Projektu;
 • w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym; weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu – datę wpływu na adres Biura Projektu (obowiązujący adres mailowy: bytom@fundacjaimago.pl).

Dopuszcza się przyjęcie dokumentów od uczestnika/pełnomocnika, który pojawił się w Biurze Projektu w godzinach jego urzędowania, jednak z przyczyn od niego niezależnych (np. długi czas oczekiwania w kolejce do złożenia dokumentów) efektywne złożenie dokumentów nastąpiło już po czasie urzędowania Biura Projektu.

Osobiście dokumenty można składać w: Biurze Projektu: w Bytomiu  ul. Moniuszki 22 pokój 112, biuro czynne : poniedziałek : 10: 00 – 18: 00, środa 08: 00-16: 00, czwartek: 10:00- 18:00

Nie dopuszcza składania dokumentów za pośrednictwem faksu lub skanu.

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu
o naborze nie będą rozpatrywane.

Biznesplany wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Przed złożeniem, biznesplan należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafować na każdej stronie i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).

Biznesplan wraz z wymaganymi załącznikami w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej  i opisanej kopercie.

 

 

 

Szanowni Państwo,

W związku z rezygnacją Kandydatki z udziału w projekcie  poniżej publikujemy  aktualną listę rankingową 

lista rankingowa 12.02.2019

Wyniki rekrutacji do projektu

Poniżej publikujemy listy kandydatek i kandydatów do projektu według sumy uzyskanych punktów.
 

lista rankingowa

 

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych do projektu „Bytom – kurs na przedsiębiorczość”. Wszyscy kandydaci umieszczeni w zestawieniu uzyskali ocenę pozytywną i zostali zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji.

lp Indywidualny Numer  Wynik oceny merytorycznej
formularza zgłoszeniowego
1 WN_R_JWS_06-12-2018-17-45 13
2 WN_R_JWS_10-12-2018-11-50 16
3 WN_R_JWS_10-12-2018-12-59 13
4 WN_R_JWS_13-12-2018-10-07 12
5 WN_R_JWS_13-12-2018-15-42 16
6 WN_R_JWS_13-12-2018-15-44 19
7 WN_R_JWS_13-12-2018-16-02 19
8 WN_R_JWS_13-12-2018-17-59 12
9 WN_R_JWS_20-12-2018-13-03 12
10 WN_R_JWS_27-12-2018-11-00 17
11 WN_R_JWS_31-12-2018-10-58 18
12 WN_R_JWS_31-12-2018-13-14 20
13 WN_R_JWS_31-12-2018-13-20 19
14 WN_R_JWS_31-12-2018-14-20 19
15 WN_R_JWS_03-01-2019-17-55 11
16 WN_R_JWS_03-01-2019-17-57 14
17 WN_R_JWS_07-01-2019-14-43 16
18 WN_R_JWS_07-01-2019-17-09 12

 

 

 

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną Państwo poinformowani już wkrótce.

 

 

 

 

Informujemy, że  zakończyliśmy etap naboru dokumentów rekrutacyjnych. Teraz trwa weryfikacja formularzy zgłoszeniowych pod kątem formalnym i merytorycznym.
Każdy z Państwa zostanie poinformowany o ich efektach.
Następnie zaprosimy Państwa na rozmowy rekrutacyjne, a po nich zostanie wyłonione grono osób, które już niedługo będą mogły założyć własną działalność gospodarczą

 

W zakładce Dokumenty umieszczony został Regulamin przyznawania wsparcia finansowego w projekcie „Bytom – kurs na przedsiębiorczość”  wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami. 

 

 

UWAGA !!! PRZEDŁUŻAMY  TERMIN NABORU  FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

w ramach projektu:

Bytom – kurs na przedsiębiorczość

nr RPSL.07.03.03-24-0804/17

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Informujemy, iż osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Bytom – kurs na przedsiębiorczość”, w terminie 02.01.2019 – 07.01.2019 mogą składać dokumenty  rekrutacyjne  do ww. projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami dostępnymi w zakładce PROJEKTY – AKTUALNE – PROJEKT BYTOM KURS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ-DOKUMENTY.

 

 

UWAGA !!! PRZEDŁUŻAMY  TERMIN NABORU  FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

w ramach projektu:

Bytom – kurs na przedsiębiorczość

nr RPSL.07.03.03-24-0804/17

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Informujemy, iż osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Bytom – kurs na przedsiębiorczość”, w terminie 14.12.2018 – 31.12.2018 mogą składać dokumenty  rekrutacyjne  do ww. projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami dostępnymi w zakładce PROJEKTY – AKTUALNE – PROJEKT BYTOM KURS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ-DOKUMENTY.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

w ramach projektu:

Bytom – kurs na przedsiębiorczość

nr RPSL.07.03.03-24-0804/17

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Informujemy, iż osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Bytom – kurs na przedsiębiorczość”, w terminie 28.11.2018 – 13.12.2018 mogą składać dokumenty  rekrutacyjne  do ww. projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami dostępnymi w zakładce PROJEKTY – AKTUALNE – PROJEKT BYTOM KURS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ-DOKUMENTY.

Zamówienia

Kontakt

Biuro Projektu:

FUNDACJA IMAGO

 ul. Moniuszki 22 pokój 112

Bytom  41-902

poniedziałek : 10:00 do 18:00

środa 08:00 do 16:00

czwartek: 10:00 do 18:00

tel.: 797 110 933

e-mail: katarzyna.wiacek@fundacjaimago.pl

 

Harmonogramy

HARMONOGRAM SZKOLEŃ  Z ZAKRESU ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ -„ PROWADZĘ FIRMĘ”

Harmonogram szkoleń