Arrow
Arrow
Slider

Bytom – kurs na przedsiębiorczość

Znalezione obrazy dla zapytania logo rpo sl 2018

Tytuł projektu: Bytom – kurs na przedsiębiorczość. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ramach Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy,  Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs OSI BYTOM Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Nr umowy: RPSL.07.03.03-24-0804/17-00

Nr projektu: RPSL.07.03.03-24-0804/17

Wartość projektu : 1 016 687, 5 zł, Kwota dofinansowania:  985 853, 12 zł, Wkład własny: 33 853,60 zł

Termin realizacji: od: 2018-06-01 do: 2020-03-31

Partner: Fundacja Domena Rozwoju

 

 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest założenie działalności gospodarczych przez 16 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo powyżej 30 roku życia (od dn. 30 urodzin w tym min.10 kobiet) zamieszkujących na obszarach rewitalizowanych miasta Bytomia zgodnie z zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji Bytom 2020+ (GPRB2020+) spełniających kryteria gr. docelowej i utrzymanie funkcjonowania tych przedsiębiorstw, przez co najmniej 12 m-cy, w okresie 01.06.2018 -31.03.2020r.

 

Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu mogą  zostać wyłącznie osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 • powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin)
 • pozostające bez zatrudnienia tj. bezrobotni lub nieaktywni zawodowo,
 • planujące rozpocząć działalność gospodarczą,
 • zamieszkujące w rozumieniu przepisów KC na obszarach rewitalizowanych miasta Bytomia zgodnie z zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji Bytom 2020 +,
 • spełniają kryteria grupy docelowej dla Poddziałania 7.3.3. RPO WSL (zgodnie z zapisem SzOOP RPO WSL 2014-2020).

Oraz dodatkowo należą, do co najmniej jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia;
 • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

W projekcie weźmie udział w sumie 16 osób w tym min. 10 kobiet  Z udziału w projekcie wyłączone są osoby odbywające karę pozbawienia wolności

Tu sprawdzisz czy  twój adres zamieszkania znajduje się  obszarach rewitalizowanych miasta Bytomia zgodnie z zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji Bytom 2020 :

http://sitplan.um.bytom.pl:11180/gpt4/?permalink=3390565

Planowane formy wsparcia:

 • DORADZTWO INDYWIDUALNE PRZED ROZPOCZĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: śr. 12h/osobę
 • SZKOLENIA Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DG – „Prowadzę 40 h grupę

Program szkoleniowy obejmuje zagadnienia związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej i zostanie dostosowany adekwatne do indywidualnych potrzeb konkretnej osoby. Uczestnicy projektu  z wiedzą podstawową wezmą udział we wszystkich modułach -40 h , uczestnicy na poziomie średniozaawansowanym – obligatoryjne 24 h szkolenia z modułów wymagających uzupełnienia, uczestnicy  zaawansowani wybrane moduły  wynikające z diagnozy przeprowadzonej podczas rozmowy rekrutacyjnej z doradcą . Zakres szkolenia jest uniwersalny dla wszystkich branż i pomysłów biznesowych.

 • POMOC W WYPEŁNIENIU BIZNESPLANU śr. 8h/osobę
 • ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (16 dotacji) – w wysokości śr. 25 000 PLN
 • WSPARCIE POMOSTOWE PODSTAWOWE (16 Uczestników/Uczestniczek) –w postaci wsparcia finansowego śr. 1750 PLN/m-c x 6 m-cy
 • WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE (16 Uczestników/Uczestniczek) 16 UP) – w postaci wsparcia finansowego  śr. 1750PLN/m-c x 6 m-cy
 • WSPARCIE POMOSTOWE DORADCZE (16 Uczestników/Uczestniczek śr. 12h/osobę

Wsparcie zaplanowane w projekcie ma charakter kompleksowy, tj. każdy uczestnik otrzyma możliwość skorzystania z pełnego katalogu pomocy tj. bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcia doradczo-szkoleniowego dla osób planujących rozpoczęcie działalności oraz wsparcia pomostowego dotacji. Decyzja o elementach wsparcia bezzwrotnego, którymi zostanie objęty uczestnik będzie poprzedzona weryfikacją doradcy zawodowego na etapie rekrutacji do projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środkówEuropejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

 

Planowane efekty

 • 16 osób objętych wsparciem w ramach szkoleń przed uruchomieniem działalności gospodarczej
 • 16 osób objętych wsparciem w ramach doradztwa przed uruchomieniem działalności gospodarczej
 • 16 osób otrzymają środki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej
 • 16 osób zostanie objętych objęte wsparciem pomostowym finansowym oraz szkoleniowo – doradczym
 • 16 utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej
 • 16 osób pozostających bez pracy otrzyma bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie
 • wzrost przedsiębiorczości min. 16 uczestniczek i uczestników projektu poprzez podjęcie samozatrudnienia w ramach utworzonych i prowadzonych przez min. 12 m-cy działalności gospodarczych.

 

 

 

Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

w ramach projektu:

Bytom – kurs na przedsiębiorczość

nr RPSL.07.03.03-24-0804/17

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Informujemy, iż osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Bytom – kurs na przedsiębiorczość”, w terminie 28.11.2018 – 13.12.2018 mogą składać dokumenty  rekrutacyjne  do ww. projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami dostępnymi w zakładce PROJEKTY – AKTUALNE – PROJEKT BYTOM KURS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ-DOKUMENTY.

Zamówienia

Kontakt

Biuro Projektu:

FUNDACJA IMAGO

 ul. Moniuszki 22 pokój 112

Bytom  41-902

poniedziałek : 10:00 do 18:00

środa 08:00 do 16:00

czwartek: 10:00 do 18:00

tel.: 797 110 933

e-mail: katarzyna.wiacek@fundacjaimago.pl