Arrow
Arrow
Slider

Stop and Go – adaptacja innowacyjnej metody poradnictwa kariery

Tytuł projektu: „Stop and Go – adaptacja innowacyjnej metody poradnictwa kariery”

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Nr umowy: POWR.04.03.00-00-0079/17

Kwota dofinansowania: 844 895,22 zł

Termin realizacji: od: 2018-08-01 do: 2020-05-31 (22 m-ce)

Partner: Spangar Negotations, Finlandia (dr Timo Spangar)

Grupa docelowa

 1. Uczestnicy projektu (UP): osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP zamieszkujące na obszarach rewitalizowanych miast biorących udział w projekcie (80osób, 52K)
 2. Instytucje użytkowników (IU):
 1. JST – Powiatowe Urzędy Pracy – 8 PUP: Nysa, Prudnik, Kluczbork, Ząbkowice Śląskie, Wałbrzych, Zabrze, Świętochłowice, Jastrzębie Zdrój; w tym 8os. decyzyjnych (7K)
 2. Podmioty Ekonomii Społecznej (8 instytucji: NGO) i ich przedstawiciele (16 os., 11K).
 3. doradcy zawodowi/ klienta z PUP (D):  16os. (16K)

 

Cel

Zwiększenie efektywności programów 16 JST/PES na rzecz aktywizacji zawodowej osób bez zatrudnienia z terenów średnich miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, objętych LPR, przez wypracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody poradnictwa zawodowego, dzięki realizacji współpracy ponadnarodowej, wzajemnemu uczeniu się i wymianie doświadczeń, w okresie 08.2018-05.2020r.

 

Działania planowane w projekcie:

 1. Przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerem ponadnarodowym (6m-cy – VIII.2018-I.2019)
 2. Rekrutacja instytucji użytkowników do udziału w projekcie (VIII-IX.2018)
 3. Seminarium dla zespołu projektowego, ekspertów, przedstawicieli PUP/PES (2 dni x śr. 20os. x 6h), IX.2018
 4. Wizyta studyjna dla osób decyzyjnych z PUP i personelu projektu w Finlandii (1gr. x śr.10 os. x 3 dni), X. 2018
 5. Szkolenie z metody Stop & Go dla doradców (5dni x 2gr. x 8h x śr.8os.) w Polsce. Prowadzenie – eksperci partnera z Finlandii, I.2019
 6. Badania fokusowe wśród przedstawicieli społeczności lokalnych i instytucji użytkowników (3gr. x 4h), XI-XII.2018

Testowanie rozwiązania (7m-c, II.2019-XI.2019)

Działania będą skoncentrowane na testowaniu rozwiązania przez grupę doradców (16 DZ/DK), przedstawicieli 8 PUP, wśród społeczności lokalnej (5os. /doradcę x 2 doradców / PUP x 8 PUP = 80 osób):

 1. Warsztat dla instytucji biorących udział w testowaniu (2 dni x 6h x śr. 20os.) z udziałem kadry projektu, ekspertów, tj. inicjacja fazy testowania, II.2019
 2. Sesja merytoryczna dla doradców przed rozpoczęciem prac y z klientami (16os. x 1 dzień x 4h), II.2019
 3. Rekrutacja uczestników do udziału w projekcie, II-III.2019
 4. Bezpośrednie testowanie metody, uwzględniające 2 formy aktywizacji:
 • grupowe sesje poradnicze (śr. 5os./ grupę) – realizowane będą w cyklu 5 spotkań następujących po sobie w odstępach 1-2 tygodni: w tym 1 i 5 sesja całodzienna (6h/grupę), 2,3,4 sesja po 4h/gr. Po 3 i po 6m-cu od zakończenia cyklu sesja follow-up x 4 h/grupę, III-VI.2019, IX i XII.2019
 • pośrednictwo pracy 80os. x 5h, VII-IX.2019

5. Sesja treningowa w Finlandii dla doradców (2gr. x śr. 10os.x 4dni x 7h/dzień), po pierwszych 2-3 sesjach doradczych V-VI.2019, moderacja i program eksperci z Finlandii w tym:

 • sesje superwizyjne prowadzone przez ekspertów z Finlandii. Sesje superwizyjne prowadzone

przez twórców metody S&G pozwolą na wymianę doświadczeń, omówienie problemów, uczą nowych rozwiązań i sposobów pracy.

 • wizyty studyjne – spotkania z doradcami w fińskich instytucjach rynku pracy testującymi metodę S&G.

 

6. Sesja superwizyjna dla doradców w Polsce (2gr. x 4h x śr.8os.) – pod koniec sesji doradczych jako podsumowanie procesu doradczego, zebranie opinii, VII.2019

7. Badania fokusowe wśród przedstawicieli społeczności lokalnych i IU (3gr. x 4h), VIII-IX.2019

 

Analiza efektów testowanego rozwiązania (2 m-ce, X-XI.2019)

 1. Warsztat partycypacyjny dla os. reprezentujących IU, ekspertów (śr.20os.; 2dni x 6h/dzień), X.2019
 2. Badania fokusowe wśród przedstawicieli społeczności lokalnych i PUP (3gr. x 4h), X-XI.2019
 3. Raport z podsumowania analizy wyników testowania

Opracowanie ostatecznej wersji produktu (3m-ce, XII.2019-II.2020) – zespół projektu

Działania związane z wdrożeniem rozwiązania do praktyki (2m-c, III.2020-IV.2020)

 1. Seminarium wdrożeniowe (1 dzień, 6h x 20os.) z udziałem Partnera z Finlandii dla instytucji, które wdrożą metodę i przedstawicieli społeczności lokalnej (PUP i PES) – IU otrzymają opracowany produkt, III-IV.2020
 2. Wdrożenie rozwiązania przez IU – Potwierdzeniem wdrożenia rozwiązania będzie decyzja organów zarządzających, zarządzenie dotyczące włączenia produktu lub jego wybranej części w metodykę pracy doradców (10 decyzji).

 

Rekrutacja uczestników

W pierwszej kolejności rekrutowani są uczestnicy instytucjonalni, w dalszej kolejności rekrutowani są doradcy z ww. instytucji, a następnie uczestnicy bez zatrudnienia, z którymi przeprowadzona zostanie faza testowa projektu.

Innowacją w projekcie jest możliwość adaptacji narzędzi w trakcie bieżącego procesu poradniczego, w trakcie którego doradcy mają ciągły dostęp do wsparcia (konsultacje ze strony fińskich i polskich ekspertów, superwizja, badania skuteczności zastosowanych narzędzi).

Oczekiwane rezultaty

 • 10 instytucji wdroży nowe rozwiązanie dzięki współpracy z partnerem zagranicznym
 • 16 doradców zawodowych, nabędzie kompetencje w zakresie świadczenia usług na rzecz klientów w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w oparciu o innowacyjną metodę
 • 32 osoby z obszarów rewitalizowanych zwiększy aktywność społeczno-zawodową w wyniku uzyskania wsparcia w projekcie (efektywność społeczno-zatrudnieniowa)
 • 80 osób z grup defaworyzowanych zostanie objętych wsparciem w projekcie
 • 16 instytucji (JST/PES) działających na obszarach rewitalizowanych, nawiąże współpracę w projekcie w oparciu o adaptowane rozwiązanie.

Aktualności

26.09.2018r.

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji doradców zawodowych/doradców klienta do udziału w projekcie. Potrwa ona w okresie 26.09 – 5.10.2018r.

 

Doradcy zawodowi/doradcy klienta z Instytucji zakwalifikowanych do udziały w projekcie, zainteresowani udziałem w projekcie powinni złożyć komplet dokumentów zgłoszeniowych, dostępnych w Biurze projektu i na stronie www.fundacjaimago.pl na podstronie projektu Stop&Go w zakładce Dokumenty, w formie papierowej w Biurze projektu lub elektronicznie (skan podpisanego formularza) na adres: anna.starostka@fundacjaimago.pl w okresie trwania rekrutacji (do piątku 5.10.2018 do godziny 16:00). Zakłada się udział max. 2 doradców zawodowych z Instytucji.

 

Osoby, które pomyślnie przejdą etap rekrutacji formalnej i merytorycznej zaproszone zostaną do kolejnego etapu, na który składa się wywiad, który pozwoli na ocenę kompetencji zawodowych doradców.


16.08.2018

Z przyjemnością informujemy, iż w bieżącym miesiącu rozpoczęliśmy prace w ramach nowego projektu współpracy ponadnarodowej pt. STOP and GO – adaptacja innowacyjnej metody poradnictwa kariery.

Tym samym rozpoczynamy rekrutację Instytucji Krajowych oraz ich przedstawicieli. Przyjmowanie kompletu dokumentów aplikacyjnych potrwa do 30.08.2018.

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami dostępnymi w zakładce PROJEKTY – AKTUALNE – PROJEKT STOP AND GO

Zamówienia

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2018/ZO/SG z dnia 4.12.2018r.

W związku z realizacją Projektu „Stop and Go – adaptacja innowacyjnej metody poradnictwa kariery” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Imago w celu rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia ofert w zakresie zapewnienia sali szkoleniowej wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia, serwisu kawowego oraz zapewnienia noclegów wraz ze śniadaniem dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Stop and Go – adaptacja innowacyjnej metody poradnictwa kariery”

Elementy zapytania:

 1. Zapewnienia usługi noclegu łącznie dla 16 osób w terminach:14-18.01.2019 (8 osób, 4 noclegi) i 21-25.01.2019 (8 osób, 4 noclegi)
 2. Organizacja usługi wyżywienia łącznie dla 16 osób w terminach 14-18.01.2019 (8 osób x 5 dni) oraz 21-25.01.2019 (8 osób x 5 dni)
 3. Wynajem sali szkoleniowej w terminie 14-18.01.2019 (5 dni) oraz 21-25.01.2019 (5 dni) w łącznym wymiarze godzinowym 80 godzin (10 dni x 8 godzin/dzień).

zapytanie ofertowe 1122018ZOSG – treść zapytania

załacznik nr 1 do zapytania ofertowego 1122018ZOSG – formularz ofertowy

załacznik nr 2 do zapytania ofertowego 1122018ZOSG – oświadczenie o braku powiązań

Miejsce realizacji zamówienia: Wrocław

Terminy szkoleń: 14-18.01.2019 i 21-25.01.2019

Ofertę należy złożyć :

– w siedzibie Zamawiającego

drogą pocztową/kurierem/osobiście na adres: Fundacja Imago, ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław

lub

drogą e-mailową na adres: anna.starostka@fundacjaimago.p (skany podpisanej oferty)

z tematem wiadomości „Odpowiedź na zapytanie ofertowe 1/12/2018/ZO/SG – szkolenie”

–              Termin składania ofert do dnia 11 grudnia 2018 r., do godz.23.59.

 

Zapytanie nr 1/SG/2018 z dnia 24/08.2018 

Zapytanie nr 1/SG/2018 z dnia 24/08.2018 – zrealizowanie usługi w charakterze eksperta w ramach projektu „Stop and Go – adaptacja innowacyjnej metody poradnictwa kariery”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie maksymalnie 1730 godzin usług w charakterze eksperta, (kod CPV 73000000-2) w ramach projektu „Stop and Go – adaptacja innowacyjnej metody poradnictwa kariery” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przewidziane jest zaangażowanie na okres od września 2018 r. i nie dłużej niż do 31 maja 2020 r.

Zapytanie ofertowe – ekspert – 1_2018_SG

Załącznik nr 1 do zapytania 1_SG_2018

Załącznik nr 2 Arkusz oceny kandydata na eksperta do zapytania 1_SG_2018

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ do zapytania 1_SG_2018

 

Prosimy o złożenie ofert do 1.09.2018 r. mailem na adres anna.starostka@fundacjaimago.pl (liczy się data wpływu) lub w siedzibie Fundacji we Wrocławiu, przy ul. Hallera 123 do godziny 23:59 w ww. dniu (liczy się data fizycznego dostarczenia dokumentów).

Kontakt

Biuro Projektu:

FUNDACJA IMAGO

 ul. Hallera 123, Wrocław 53-201

tel.: 519 055 411, 513 362 807

 poniedziałek-piątek 10:00 do 16:00

 

Punkt kontaktowy

BIURO FUNDACJI IMAGO

ul. Żorska 14, 44-203 Rybnik

tel.: 504 565 301

 poniedziałek-piątek 10:00 do 16:00

mail: biuro.rybnik@fundacjaimago.pl

Harmonogram wsparcia

Poniżej zamieszczamy aktualny harmonogram wsparcia:

harmonogram-wsparcia-w-projekcie_stop and go v.1