Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego  w ramach projektu „Bytom –kurs na przedsiębiorczość”.

Informujemy o ogłoszeniu naboru Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego  w ramach projektu „Bytom –kurs na przedsiębiorczość”.

Uczestnik projektu, który otrzymał wsparcie finansowe w postaci dotacji oraz rozpoczął działalność gospodarczą w ramach Projektu, jest uprawniony do ubiegania się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (tj. złożenia Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego) oraz otrzymywania tego wsparcia w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmującego finansowe wsparcie pomostowe, w wysokości do 1750,00 zł miesięcznie oraz wsparcie doradcze (w maksymalnym wymiarze 12 godzin).

 

Wymaganym dokumentem do ubiegania się o wsparcie pomostowe jest wypełniony Wniosek
o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego
wraz z następującymi załącznikami, co najmniej:

  1. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
    i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 9 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH RPO WSL 2014-2020 – Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs OSI BYTOM) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis(zał. 10. do niniejszego Regulaminu),
  2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 5 do niniejszego Regulaminu),
  3. harmonogram rzeczowo-finansowy z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (zał. 3 do niniejszego Regulaminu).

Wzory wymaganych dokumentów dostępne na stronie www.fundacjaimago.ploraz w Biurze Projektu w Bytomiu  ul. Moniuszki 22 pokój 112, biuro czynne: poniedziałek w godz. 10: 00 – 18: 00, środa w godz. 08: 00-16: 00, czwartek w godz. 10:00- 18:00.

Nie dopuszcza składania dokumentów za pośrednictwem faksu lub skanu.

Wnioski przyjmowane będą w terminie od 03.06.2019 r. do 10.06.2019 r.

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowegowraz z wymaganymi załącznikami w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

 

 

 

 

 

 

Uczestnik projektu może ubiegać się o wsparcie pomostowe wyłącznie na podstawie jednego złożonego wniosku. W przypadku, gdy uczestnik projektu złoży więcej niż jeden wniosek, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego wniosku
i złożenie nowego w terminie trwania naboru.

Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Przed złożeniem, wniosek należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafować na każdej stronie i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację.

Pola, które danego UP nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji  we wniosku niewypełnionej stanowi błąd formalny.

Kopie wymaganych załączników do wniosku powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść składanych wzorów Wniosków oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia.

Za dzień skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi uznaje się:

  • w przypadku doręczenia osobistego lub przez pełnomocnika – datę odbioru osobistego potwierdzoną podpisem pracownika Biura Projektu. Każda osoba biorąca udział w projekcie może ustanowić swojego pełnomocnika, zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego, do doręczenia dokumentów do Biura Projektu;
  • w przypadku przesyłki za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe – datę nadania (tj. datę stempla pocztowego);
  • w przypadku przesyłki za pośrednictwem firm kurierskich – datę wpływu do Biura Projektu;
  • w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym; weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu – datę wpływu na adres Biura Projektu (obowiązujący adres mailowy: biuro.bytom@fundacjaimago.pl).