previous arrow
next arrow
Slider

Centrum Telepracy

Okres realizacji

01.04.2014 – 30.06.2015

Wartość/Budżet

506 169,00 PLN

Realizatorzy

Lider – Fundacja Manufaktura Inicjatyw

Partner I – Fundacja Imago

Partner II – Reha-Expert Grzegorz Żymła

Grupa docelowa

Grupę uczestników projektu stanowią bezrobotni lub nieaktywni zawodowo mieszkańcy powiatu dzierżoniowskiego w wieku 15-64 lat posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (szczególnie z umiarkowanym i/ lub znacznym stopniem niepełnosprawności).

Cel główny projektu

Zwiększenie szans na zatrudnienie na regionalnym rynku pracy 40 niepełnosprawnych osób (24K i 16M) bez zatrudnienia z obszaru pow. dzierżoniowskiego poprzez zastosowanie elementów  programu aktywizacji społeczno – zawodowej w okresie 04.2014-06.2015 r.

Cele szczegółowe projektu

Wzrost wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie cyfrowych kompetencji, ułatwiających podjęcie zatrudnienia mobilnego/zdalnego – 40 osób (24K i 16M) spełniających kryteria grupy docelowej projektu z obszaru pow. dzierżoniowskiego, w okresie 04.2014-06.2015 r.

Wzrost kompetencji psychospołecznych w obszarze rozwoju osobistego niezbędnych w procesie integracji społecznej i zawodowej – 40 os. (24K i 16M) spełniających kryteria grupy docelowej projektu pow. dzierżoniowskiego, w okresie 04.2014-06.2015 r.

Podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 20 %  uczestników projektu w oparciu o  pomiar efektywności zatrudnieniowej w okresie 04.2014-06.2015 r.

Opis projektu

W ramach niniejszej inicjatywy Partnerstwo projektowe opracowało program kompleksowego wsparcia, którego sercem jest CENTRUM TELEPRACY, stanowiące w pełni dostępną przestrzeń edukacyjną, a także miejsce realizacji staży i zatrudnienia ON, o charakterze mobilnym/zdalnym. W ten sposób Realizatorzy projektu wychodzą naprzeciw podstawowym trudnościom związanym z zatrudnianiem ON, tj. barierom architektonicznym, transportowym, czy ograniczonej podaży miejsc pracy na danym terenie.

W ramach projektu udzielamy wsparcia indywidualnego i grupowego w zakresie rozwoju osobistego, kompetencji psychospołecznych i zawodowych poprzez realizację następujących działań:

IDENTYFIKACJA POTRZEB W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Do tego zadania zaangażowany będzie Doradca zawodowy, który dzięki rozmowie z uczestnikiem projektu, określi obecną sytuację zawodową oraz ustali plan działania niezbędny w celu podjęcia zatrudnienia.

 

TELEPRACA . KURSY ICT

Zorganizowane zostaną specjalistyczne 60 – godzinne kursy komputerowe dla 5 grup szkoleniowych. Szkolenia zostaną opracowane zgodnie ze standardami dostępności oraz z myślą o możliwości uczestnictwa jak najszerszej grupy i maksymalizacji ich efektywności. Tematy kursów to między innymi: Web developing, sklep On-Line, e-marketing, telemarketer, kadry i płace.

 

WSPARCIE ROZWOJU OSOBISTEGO

Wsparcie w formie poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego oraz szkoleń dot. rozwoju umiejętności i kompetencji społecznych, ma na celu pomoc w powrocie lub w wejściu na rynek pracy.

 

a. INDYWIDUALNE WSPARCIE PSYCHOLOGA

Celem spotkań będzie wzmocnienie motywacji do zmiany sytuacji zawodowej i społecznej uczestników projektu oraz   działania ukierunkowane na motywowanie i szukanie rozwiązań sytuacji problemowych.

 

b. SZKOLENIA

Zagadnienia poruszane w trakcie spotkań szkoleniowych obejmować będą integrację i pracę w zespole, komunikację interpersonalną, autoprezentację, asertywności, radzenie sobie ze stresem.

 

STAŻE  

Na tym etapie realizacji projektu każdy z uczestników będzie miał możliwość uczestnictwa w 3 – miesięcznym stażu zawodowym, zarówno w systemie pracy stacjonarnej jak i zdalnej. Staże odbywać się będą w oparciu o program, w którym uwzględnione zostaną predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne oraz dotychczasowe kwalifikacje uczestników projektu.

 

Projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt

Aktualności