PORADNICTWO KARIERY
FAKULTET DOSTĘPNOŚCI
OPIEKA WYTCHNIENIOWA
PRZERWA NA PRZYGODĘ
PROGRAMY MOBILNOŚCI PONADNARODOWEJ
previous arrow
next arrow
Slider

DĄBROWSKA STREFA AKTYWIZACJI

Projekt: Dąbrowska strefa aktywizacji

Nr projektu: WND-RPSL.09.01.05-24-0044/20-004

 

Cel główny: Zwiększenie poziomu samodzielności i aktywności społeczno-zawodowej dla 132 mieszkańców Dąbrowy Górniczej zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym mieszkańców terenów rewitalizowanych w okresie 04.2021-03.2023, w ramach kompleksowego programu integracji.

 

Grupa docelowa: Projekt obejmuje działania adresowane do społeczności lokalnych:

a. osób zagrożonych wykluczeniem – w tym z powodu bezrobocia, ubóstwa i marginalizacji społecznej a także osób z niepełnosprawnościami,

– 100 osób powyżej 18 r.ż. (55 kobiet i 45 mężczyzn)

oraz

– dzieci i młodzieży (32 osoby) .

b. zamieszkujących obszary zdegradowane miasta Dąbrowa Górnicza, w tym w szczególności mieszkańców z 3 obszarów rewitalizacji w Dąbrowie Górniczej (Park Hallera, Strzemieszyce, Ząbkowice).

 

Zadania:

1. Indywidualne wsparcie reintegracyjne m.in. doradztwo psychospołeczne, poradnictwo zawodowe

2. Wzmocnienie poziomu funkcjonowania społecznego wśród osób z niepełnosprawnościami poprzez usługi asystenckie

3. Staże – umożliwiające nabycie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego

4. Szkolenia zawodowe – umożliwiające uzupełnienie lub zdobycie nowych kwalifikacji i kompetencji.

5. Pośrednictwo pracy – indywidualne wsparcie w zakresie przygotowania do podjęcia zatrudnienia zgodnego z oczekiwaniami, predyspozycjami i kwalifikacjami Uczestnika a także możliwościami lokalnego rynku pracy.

6. Aktywizacja młodzieży – realizacja warsztatów celem podniesienia kompetencji cyfrowych, inspirowania i motywowania do innowacyjnych zadań.

 

Okres realizacji: 04.2021-03.2023

 

Miejsce realizacji: miasto Dąbrowa Górnicza

 

Partner projektu: Fundacja Cylinder

 

Kontakt: ul. Sienkiewicza 6,41-300 Dąbrowa Górnicza

 

Telefon: 516 718 109

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 137 098,99 PLN.