Pracownia Rozwoju AKTYWNI

 

Projekt: „Pracownia rozwoju AKTYWNI”

Fundacja Imago realizuje projekt „Pracownia rozwoju AKTYWNI” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja , Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja- konkursy horyzontalne.

Nr projektu: RPDS.09.01.01-02-0198/20

Wysokość dofinansowania: 1 543 746,86 zł

Całkowita wartość projektu : 1 816 172,78 zł

Okres realizacji: 1.10.2021 – 30.06.2023 r.

Obszar realizacji: powiat strzeliński, dzierżoniowski, kłodzki, ząbkowicki, wrocławski, m. Wrocław

 

Cel projektu:

Zwiększenie poziomu reintegracji społeczno-zawodowej 145 osób (87K i 58M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w okresie 10.2021-06.2023, w ramach programu aktywnej integracji z terenu powiatów strzelińskiego, ząbkowickiego, kłodzkiego, dzierżoniowskiego, wrocławskiego i miasta Wrocław.

Program skierowany do osób:

 • Które ukończyły 18 r. ż
 • Pozostających bez zatrudnienia, wymagających w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej (osoby bezrobotne (70os.) lub bierne zawodowo (75 os.)
 • Korzystających z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do jej objęciem
 • Zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym doświadczające wielokrotnego wykluczenia
 • Osób z niepełnosprawnościami (80 os.), w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • Członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad OzN, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze wzgl. na konieczność sprawowania opieki nad OzN (5 os.)

Zakres wsparcia:

 1. Indywidualne spotkania z Psychologiem i Doradcą ds. Rozwoju (diagnoza potrzeb i motywacji); opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji społeczno-zawodowej – wsparcie przewidziane dla wszystkich uczestników projektu (145 os.)
 2. Udział w warsztatach w ramach pracowni rozwoju osobistego „AKTYWNI” (wg. zaplanowanej w projekcie ścieżki) , w tym:
 • Warsztaty rowojowe ADVENTURE THERAPY (śr. 80 osób)
 • Warsztaty tematyczne (śr. 80 osób)
 • Warsztaty rozwojowe – STOP&GO (śr. 60 osób)
 1. Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów, w tym
 • Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami (śr. 40 osób)
 • Grupy samopomocowe dla opiekunów
 1. 4 miesięczne Staże zawodowe dla 45 uczestników projektu (stypendium stażowe)
 2. Szkolenia zawodowe dla 15 uczestników projektu (stypendium szkoleniowe, śr. 60h)
 3. Zindywidualizowane pośrednictwo pracy (140 os.)

 

Kontakt :

WROCŁAW ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
Martyna Rangno – koordynator projektu

Tel: 509 771 751

e-mail: martyna.rangno@fundacjaimago.pl

Ilona Leszczyńska

Tel : 506 734 664

e-mail: ilona.leszczynska@fundacjaimago.pl

Biuro:

Ul. Hallera 123

53-201 Wrocław

Biuro:

Ul. Melioracyjna 3

57-200 Ząbkowice Śląskie