previous arrow
next arrow
Slider

„Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej. Etap I”

 

 

 

Fundacja Imago we współpracy z Urzędem Miasta w Dąbrowie Górniczej oraz Stowarzyszeniem „Razem w Przyszłość realizuje na terenie obszarów rewitalizowanych miasta Dąbrowa Górnicza projekt pn. „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej. Etap I”

 

Tytuł projektu: „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej. Etap I”

Nazwa beneficjenta: Lider: Urząd Miasta w Dąbrowie Górniczej, Partnerzy: Fundacja Imago oraz Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość

Źródło Finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ramach Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT

Nr projektu: RPSL.09.01.01-IZ.01-24-101/17

Wartość projektu : 1 209 062,88 Kwota dofinansowania:  1 148 609,74 Wkład własny: 60 453,14

Termin realizacji: 2017-10-01 – 2018-12-31

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

Zakres udzielanego wsparcia:
– poradnictwo zawodowe (dla 50 os.)
– wsparcie psychologiczno-motywacyjne (dla 50 os.)
– szkolenia / kursy podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe (dla 20 osób)
– staże zawodowe (dla 20 osób)
– wsparcie jobcoacha (dla 40 osób)
– kontraktowanie (dla 10 osób)

 

Warunkiem udziału w projekcie jest spełnienie łącznie niżej wymienionych kryteriów:
• miejsce zamieszkania na jednym z obszarów rewitalizowanych miasta Dąbrowa Górnicza tj. Osiedle Łączna, Osiedle Mickiewicza/Norwida oraz Ząbkowice,
• bycie osobą pełnoletnią,
• bycie osobą niepracującymi (bezrobotną lub bierną zawodowo).

 

Główny cel projektu: zmiana sytuacji – przezwyciężenie bierności zawodowej i społecznej 70 osób – mieszkańców obszarów rewitalizacji Dąbrowy Górniczej, reintegracja zawodowa oraz aktywizacja społeczna osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem, z wykorzystaniem zindywidualizowanej ścieżki reintegracji oraz wolontariatu międzypokoleniowego.

 

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły. Szczegółowe informacje związane z dokumentacją rekrutacyjną  zawarte są w zakładce Dokumenty , a dane kontaktowe do koorynatora projektu dostępne są w zakładce Kontakt

 

Informacje

Aktualności

Zamówienia

Kontakt

Biuro Fundacji Imago

Centrum Aktywności Obywatelskiej

ul. H. Sienkiewicza 6a

41-300 Dąbrowa Górnicza

daria.sasiadek@fundacjaimago.pl

512 813 201