Fundacja Imago

Konkurs ofert na stanowisko Członka Zespołu Monitoringowego

/ 2017-05-11 07:22:13

Zapraszamy do składania ofert na stanowisko Członka Zespołu Monitoringowego do przeprowadzenia monitoringu działań jednostek administracji rządowej i samorządowej, w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Zapytanie ofertowe_wybór ZM do przeprowadzenia monitoringu Dolny Śląsk-1

Załącznik nr 1_formularz ofertowy ZM

Załącznik nr 2_oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ZM

Załącznik nr 3_oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych ZM

Załącznik nr 4_wykaz usług potwierdzających wiedzę, umiejętności, doświadczenie Wykonawcy ZM

Załącznik nr 5_oświadczenie_kaluzule społeczne_status osoby z niepełnopsrawnością ZM

Załącznik nr 6_Metodologia Prowadzenia Monitoringu