Usługi poradnictwa kariery

      OFERTA FUNDACJI

 

  1. Akademia Konstruowania Kariery (AKK) ©

Szkolenia nt. metod/narzędzi światowego poradnictwa kariery:

https://poradnictwo-konstruktywistyczne.pl/

 

       2. Platforma Superwizji Doradców (PSD) ©

List gratulacyjny dot. modelu superwizji, wypracowanego w Fundacji:

List_gratulacyjny_superwizja

 

       3. Narzędzia dla doradców

          * Alternatywne Plany Kariery (APK) ©

 

Rekomendacje dla Fundacji Imago:

12102020imago104344

12102020imago104514

12102020imago104532

12102020imago104550

12102020imago104613

 

Kontakt: poradnictwo@fundacjaimago.pl

 


Naszym działaniom w obszarze całożyciowego poradnictwa kariery przyświeca rozwój kompetencji doradców w nurcie konstruktywistycznym.
Adaptowaliśmy dla Was inspirujące metody/narzędzia:

– kanadyjskie podejście socjodynamiczne prof. Vance`a Peavy`ego (projekt „Nowa perspektywa doradztwa zawodowego”),

– kanadyjskie podejście Hope-filled engagement prof. Normana Amundsona (projekt „Przestrzeń rozwoju! Adaptacja metody zintegrowanego doradztwa rozwoju kariery dla młodzieży”),

– fiński model poradnictwa grupowego Stop and Go zespołu dr Timo Spangara i Anity Keskinen (projekt „Stop and Go – adaptacja innowacyjnej metody poradnictwa kariery”),

– hiszpański model poradnictwa Vives Emplea organizacji Action Against Hunger (projekt „Model pracy zespołowej na rzecz reintegracji społeczno-zawodowej osób z grup wykluczonych”).

 

Czym jest poradnictwo konstruktywistyczne?

 …refleksyjnie analizuje nie tylko sferę umiejętności czy kompetencji, ale też wartości, postawy, przekonania, sensy, potrzeby, sposoby radzenia sobie ze zmianami, strategie adaptacyjne, role życiowe, sieci wsparcia, marzenia, perspektywy życiowe i światopoglądy itp. Są to kluczowe elementy budowania procesu poradniczego, podejmowania decyzji, autorskiego tworzenia życia oraz kreowania swoich osobistych znaczeń i tożsamości przez osobę radzącą się.

Problematyzuje tożsamość doradców, proponując przejście od orientacji eksperckiej i poradnictwa zawodowego do wykorzystania strategii empowermentu i facylitacji zaangażowania radzących się w konstruowanie ich własnych karier/życia. Jak pisze prof. Vance Peavy – jeden z nowożytnych ekspertów poradnictwa konstruktywistycznego:

Poradnictwo konstruktywistyczne oznacza towarzyszenie na życiowej ścieżce. Proponuje odejście od tradycyjnego, pozytywistyczego i redukcjonistycznego rozumienia kariery (w zamian proponuje podejście holistyczne, uwzględniające obszary pozazawodowe, w tym społeczne i osobiste oraz interakcje między różnymi dziedzinami życia) (Vance Peavy, 2014r., s. 48).

 

Kim jest doradca kariery?

To profesjonalista, przygotowany do prowadzenia samodzielnego procesu poradnictwa indywidualnego i grupowego…

…rozpoznaje potrzeby osoby radzącej się i wraz z nią opracowuje plan działania,

…monitoruje wdrażanie wspólnie ustalonych działań,

…jest gotowy do podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju osobistego,

…kieruje się zasadami etyki zawodowej.

 

Dlaczego rozwój poradnictwa kariery jest dla nas ważny?

Na świecie nastąpiła koncentracja na holistycznym podejściu do osoby radzącej się. Kontekst merytoryczny ww. zmian to korzystanie z dorobku ekspertów, wywodzących się często z podejścia konstruktywistycznego w poradnictwie, jak m.in. M. Savickas, V. Peavy, J. Krumboltz.

Polscy doradcy podkreślają potrzebę rozwoju procesowego wsparcia klientów, szczególnie osób długotrwale bezrobotnych, które potrzebują całożyciowego podejścia.

Realizacja ww. celów będzie efektywniejsza dzięki…

…wykorzystaniu użytecznych narzędzi, wychodzących naprzeciw skomplikowanej sytuacji życiowej osób radzących się,

…dbanie o rozwój doradców (w tym o ich udział w superwizji i w szkoleniach),

…sieciowaniu grup doradców (networking, inspiracje, platformy współpracy).

 

Zespół mentorów ds. poradnictwa kariery

…ich zadaniem jest wspieranie doradców – zarówno osób indywidualnych, jak i doradców z różnych instytucji we wdrażaniu nowych rozwiązań w poradnictwie.

Instytucje Testujące, które wdrożyły produkty finalne w zrealizowanych projektach Fundacji w obszarze poradnictwa mogą skorzystać z bezpłatnych usług doradczych naszego zespołu w okresie trwałości, w uzgodnionych terminach.

Pozostałe podmioty, zainteresowane rozwojem usług poradnictwa oraz kompetencji doradców zapraszamy do skorzystania z odpłatnych konsultacji. Mail kontaktowy: barbara.gorka@fundacjaimago.pl

Mentorki: dr Anna Górka, Marta Cygan, Barbara Górka, Agata Włodarczyk. Biogramy_mentorki

Rozwój doradców

Międzysektorowy zespół ekspertek, powołany przez Fundację Imago w 2018r. opracował założenia dla procesu walidacji kwalifikacji doradców w nurcie konstruktywistycznym:

  1. Znajomość nurtów teoretycznych oraz metod i narzędzi w konstruktywistycznym poradnictwie kariery,
  2. Prowadzenie indywidualnego procesu poradnictwa kariery,
  3. Transferowanie sposobów pracy indywidualnego poradnictwa kariery do poradnictwa grupowego,
  4. Postępowanie etyczne i rozwój zawodowy.

Założenia procesu były szeroko konsultowane ze środowiskiem doradców. Poniżej znajduje się jedna z kluczowych dla nas rekomendacji:

rekomendacje_1

O efektach dalszych prac będziemy Was informować w Aktualnościach na naszej www.

© Fundacja Imago