Fundacja Imago

Ogłoszenie naboru Asystenta Osoby Niepełnosprawnej 1/DCA/2017

/ 2017-02-02 12:37:04

Zaproszenie do składania ofert na usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej i Niesamodzielnej

Fundacja Imago ogłasza postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie maksymalnie 24840 godzin usług w charakterze Asystentów Osób Niepełnosprawnych (AON), zakładając że jedna osoba zrealizuje 2484godzin (CPV: 85000000-9 – Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej) w ramach projektu „Dąbrowskie Centrum Asystenckie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Usługi świadczone będą na rzecz osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na terenie miasta na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza.

Przewidziane jest zaangażowanie maksimum 10  asystentów na okres od lutego 2017r. i nie dłużej niż do 31 grudnia 2018 r.

 

Oferta powinna składać się z następujących dokumentów:

– podpisany załącznik nr 1 (formularz oferty – do pobrania na stronie www.fundacjaimago.pl w zakładce Dąbrowskie Centrum Asystenckie/ogłoszenia),

– CV i ewentualnie list motywacyjny,

–  dokumenty potwierdzające doświadczenie (przedstawiane na rozmowie rekrutacyjnej). Istnieje możliwość składania ofert częściowych.

Prosimy o przesłanie ofert  do 20.02.2017 r. do godz. 16:00 drogą elektroniczną  na adres: joanna.swist@fundacjaimago.pl
lub
osobiście (oryginały)
Dąbrowskie Centrum Asystenckie ul. H. Sienkiewicza 6a,
lub pocztą na adres siedziby Fundacji Imago:

ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław  dniu (liczy się stempla pocztowego).