Fundacja Imago

PRODUKT FINALNY projektu pt."Model kontraktowania usług rynku pracy na rzecz os.niepełnosprawnych"

/ 2014-08-27 13:15:04

Z końcem lipca 2014r. Fundacja Imago ( jako lider projektu oraz w imieniu Partnerów projektu przedłożyła do oceny eksperta produkt finalny projektu innowacyjnego testującego pt. „Model kontraktowania usług rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych”  o numerze WND-POKL.06.02.00-02-114/11. Poniżej Opis produktu finalnego oraz pozostałe dokumenty składowe produktu finalnego:

   Opis_produktu_finalnego_projektu_innowacyjnego_testującego

 

1. Kontraktowanie_na_poziomie_samorządu_powiatowego_

na_gruncie_art._61b_Ustawy_o_promocji_zatrudnienia_

i_instytucjach_rynku_pracy

 

2. Kontraktowanie_na_poziomie_samorządu_wojewódzkiego_

na_gruncie_rozdziału_13c_Ustawy_o_promocji_zatrudnienia_i_instytucjach_rynku_pracy

 

3. Kontraktowanie_w_obrębie_EFS_-_poradnik_dla_

niepublicznych_instytucji_i_powiatowych_urzędów_pracy_jako_partnerów

 

4.  Model działania Społecznej Instytucji Rynku Pracy (SIRP)

 

5. Rekomendacje_zmian_Ustawy_o_promocji_zatrudnienia_

i_instytucjach_rynku_pracy_w_zakresie_rozdz.13c

 

6._Rekomendacje_dla_powstania_regionalnego_systemu_certyfikacji podmiotów świadczących usługi doprowadzenia do zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 

7.  Rekomendacje_włączenia_kontraktowania_do_ustawy_

o_rehabilitacji_społecznej_i_zawodowej_ON

 

8.  Raport z ewaluacji wewnętrznej

 

9.  Raport z ewaluacji zewnętrznej