Centrum Włączenia Społecznego 4.0

To flagi: Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska, Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i Dolnego Śląska.

Centrum Włączenia Społecznego 4.0”

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

UCZESTNICY

– Osoby z niepełnosprawnościami (min.95 os., w tym 57 kobiet) bez względu na wiek, poziom wykształcenia i rodzaj dysfunkcji z terenu subregionu wałbrzyskiego objętego interwencją Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

– Kadra instytucji integracji społecznej lub kandydaci (min.200 os., w tym 75% kobiet) z terenu objętego interwencją Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, pracujący lub współpracujący z podmiotami publicznymi lub niepublicznymi, zawodowo zajmujący się świadczeniem i rozwojem usług społecznych.

CEL

Zwiększenie dostępu do usług asystencko-wytchnieniowych dla 95 dla mieszkańców subregionu

wałbrzyskiego objętych interwencją Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny), w tym poprzez rozwój kompetencji 200 osób – kadr instytucji pomocy i integracji społecznej, w okresie 01.2024-06.2026.

OKRES REALIZACJI 01.01.2024 – 30.06.2026

WARTOŚĆ   5 172 195,89 PLN (dofinansowanie ze środków europejskich 4 137 756,71 PLN)

FORMY WSPARCIA

W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

1. ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENCKICH:

– usługi asystenckie (forma indywidualna).

– wolontariat samopomocy (forma indywidualna).

2. PRZYGOTOWANIE I WSPARCIE KADR:

– Szkolenia (forma grupowa).

– Superwizje (forma grupowa i indywidualna).

PLANOWANE EFEKTY

– Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie – 95.

– Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej – 70.

– Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu -160.

REALIZATOR PROJKETU

Fundacja Imago – Lider projektu

KONTAKT

tel. 519 055 411

Diagnosta – Dyspozytor tel. 500 456 558; 506-734-664.

e-mail: biuro@fundacjaimago.pl