Czas na zmiany! Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 15 – 24

Okres realizacji

Wrzesień 2012 – Sierpień 2014

Wartość / budżet projektu

1 787 339,77, PO KL 6.1.1, woj. Dolnośląskie

Grupa docelowa

Grupę uczestników projektu stanowią bezrobotni mieszkańcy pow. Ząbkowickiego w wieku 15 – 24 lata, zarejestrowane nieprzerwanie przez okres 12m-c,  wchodzące po raz pierwszy lub powracające na rynek pracy, pragnące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe celem zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Cel

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej 97os. w wieku 15 – 24 z powiatu ząbkowickiego.

Działania projektowe będą polegały na połączeniu wsparcia o charakterze miękkim (trening umiejętności osobistych i wsparcie psychologa) z aktywizacją zawodową sensu stricte (szkolenia zawodowe, staże, subsydiowane zatrudnienie).

Rezultaty

– 600h szkoleniowych

– Efektywność zatrudnieniowa na poziomie 40%

– 100 uczestników projektu objętych wsparciem

– podpisanie umów uczestnictwa w szkoleniach zawodowych (29 umów)

– zawarcie umów o zorganizowanie stażu ( 83 umowy)

– zawarcie umów o organizację prac interwencyjnych (subsydiowane zatrudnienie, 15 umów)

– liczba osób, które podjęły zatrudnienie w wyniku uzyskania wsparcia w projekcie: 34 (85%)

Marcin Krzyżanowski

Tel.: 502 344 947

e-mail: marcin.krzyzanowski@fundacjaimago.pl

2014-01-14 13:06:06

Zapytanie ofertowe Spec.merytoryczny ds. jakości wsparcia i efektywności zatrudnienia

Fundacja Imago zaprasza do składania ofert na stanowisko Specjalisty ds. jakości wsparcia i efektywności zatrudnienia w ramach proj. pt. „Czas… więcej

 

2014-01-14 13:01:50

Zapytanie ofertowe – Zatrudnienie Spec.ds finansów

Fundacja Imago zaprasza do składanie ofert na stanowisko Specjalisty ds finansów w ramach proj. pt. „Czas na zmiany! Aktywizacja zawodowa… więcej

 

2013-12-17 14:38:58

Zapytanie ofertowe nr 7/2013/CNZ – realizacja wsparcia pomostowego – coachingu w ramach projektu „Czas na zmiany! Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 15 – 24 lat”

Fundacja IMAGO ogłasza konkurs ofert na realizację wsparcia pomostowego o charakterze indywidualnym i grupowym dla uczestników projektu pt. “Czas na… więcej

 

/ 2013-12-10 08:44:47

WAŻNA INFORMACJA DOT. KONKURSU OFERT NR.5 PROJ.”CZAS NA ZMIANY!AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU 15-24 LATA”

Szanowni Państwo,   W związku z niedoprecyzowaniem przedmiotu zamówienia w zakresie kosztów leżących po stronie Zleceniobiorcy (koszt wynajmu sal szkoleniowych),… więcej

2013-12-04 11:31:57

INFORMACJA DOT.ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT NR.5 PROJ.”CZAS NA ZMIANY!AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU 15-24 LATA”

Szanowni Państwo,   Z uwagi na duże zainteresowanie konkursem ofert Nr. 5 w proj. „Czas na zmiany! Aktywizacja zawodowa osób… więcej