KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

 

 

Tytuł projektu: KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020       

 

Nr umowy: RPSL.07.03.03-24-05FF/19

Nr projektu: RPSL.07.03.03-24-05FF/19

Wartość projektu : 3 093 757,60 zł

Kwota dofinansowania:  2 994 389,72 zł

Wkład własny: 99 367,88 zł

Termin realizacji: od 01.11.2020 do 30.04.2022

 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest rozwój potencjału do podjęcia samozatrudnienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej u 48 uczestników projektu spełniających kryteria grupy docelowej, poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowego i finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, której okres funkcjonowania nie będzie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty jej założenia.

 

Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu mogą  zostać wyłącznie osoby spełniające następujące warunki:

  • osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin)
  • osoby zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w Bytomiu, Dąbrowie Górniczej, Gliwicach lub Zabrzu
  • osoby zamierzające otworzyć działalność gospodarczą na obszarze wsparcia (Bytom, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Zabrze)
  • osoby pozostające bez pracy (90% uczestników projektu): osoby bezrobotne oraz osoby bierne zawodowo
  • osoby zatrudnione (10% uczestników projektu): osoby ubogie pracujące oraz osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których zarobki nie przekraczają wysokości 120 % minimalnego wynagrodzenia

Premiowane będą osoby pozostające w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: kobiety, osoby 50+, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny oraz reemigranci/repatrianci/imigranci.

W projekcie weźmie udział  48 osób (w tym 29 kobiet i 19 mężczyzn).

 

Planowane formy wsparcia:

-Wsparcie szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

-Indywidualne wsparcie w technicznym wypełnieniu biznesplanu

-Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości

-Wsparcie pomostowe podstawowe

-Wsparcie pomostowe przedłużone

 

Planowane efekty

  • 48 osób otrzyma środki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej (w tym 43 osoby pozostające bez pracy oraz 5 osób pracujących)
  • 48 osób założy działalność gospodarczą na obszarze wsparcia
  • Zostaną utworzone 52 miejsca pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

Kontakt w sprawie projektu:

Tel.: 797-110-933

Mail: magda.mielczarek@fundacjaimago.pl  /  kasia.gajda@fundacjaimago.pl

 

Biuro projektu:

ul. Moniuszki 22, pokój 112 (I piętro)

41-902 Bytom

 

Punkt kontaktowy:

ul. Sienkiewicza 6a, p.12 (parter)

41-300 Dąbrowa Górnicza

 

Informacje o poszczególnych etapach realizacji projektu będą się na bieżąco pojawiać w zakładce „Ogłoszenia” (w menu po prawej stronie).

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE (dotyczy Uczestników Projektu wyłonionych w drugim i trzecim naborze do Projektu)

Informujemy, że Uczestnicy Projektu, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w ramach projektu Klinika Przedsiębiorczości oraz podpisali umowę o udzielenie wsparcia finansowego są uprawnieni do ubiegania się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Wnioski o podstawowe wsparcie pomostowe należy składać w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji).

Procedura składania ww. wniosków jest opisana w paragrafie 10 REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w projekcie „KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”.

 

 


 

WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW – III NABÓR

Szanowni Państwo, poniżej publikujemy listę z wynikami oceny biznesplanów złożonych przez osoby wyłonione w trzecim naborze do projektu.

LISTA RANKINGOWA_OCENY_BIZNESPLANÓW_NABÓR_3


WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW – II NABÓR

Szanowni Państwo, poniżej publikujemy listę z wynikami oceny biznesplanów złożonych przez osoby wyłonione w drugim  naborze do projektu.

LISTA RANKINGOWA_OCENY_BIZNESPLANÓW_NABÓR_2


 

NABÓR BIZNESPLANÓW (dla uczestników projektu z trzeciego naboru)

Informujemy o ogłoszeniu naboru biznesplanów  w ramach projektu Klinika Przedsiębiorczości.

Uczestnicy projektu, którzy wzięli udział w minimum 80% godzin szkolenia przewidzianych dla nich na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji, mogą starać się o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój działalności gospodarczej. W tym celu zobowiązani są do złożenia biznesplanu wraz z niezbędnymi załącznikami zgodnie z zapisami określonymi w §4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Regulamin oraz wzory załączników są dostępne na stronie projektu w zakładce Ogłoszenia w WYKAZIE DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z PRZYZNAWANIEM WSPARCIA FINANSOWEGO.

Biznesplany należy składać w terminie od 24.06.2021 do 02.07.2021.

 


 

NABÓR BIZNESPLANÓW (dla uczestników projektu z drugiego naboru)

Informujemy o ogłoszeniu naboru biznesplanów  w ramach projektu Klinika Przedsiębiorczości.

Uczestnicy projektu, którzy wzięli udział w minimum 80% godzin szkolenia przewidzianych dla nich na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji, mogą starać się o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój działalności gospodarczej. W tym celu zobowiązani są do złożenia biznesplanu wraz z niezbędnymi załącznikami zgodnie z zapisami określonymi w §4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Regulamin oraz wzory załączników są dostępne poniżej w WYKAZIE DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z PRZYZNAWANIEM WSPARCIA FINANSOWEGO.

Biznesplany należy składać w terminie od 31.05.2021 do 10.06.2021.


 

WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU – III NABÓR 

W wyniku zakończenia procesu rekrutacji, poniżej publikujemy listy rankingowe. 

Klinika_Przedsiębiorczości_lista_rankingowa_trzeci_nabór_kobiety

Klinika_Przedsiębiorczości_lista_rankingowa_trzeci_nabór_mężczyźni

 


 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE (dotyczy Uczestników Projektu wyłonionych w pierwszym naborze do Projektu)

Informujemy, że Uczestnicy Projektu, którzy otrzymali wsparcie finansowe w postaci dotacji oraz rozpoczęli działalność gospodarczą w ramach projektu Klinika Przedsiębiorczości są uprawnieni do ubiegania się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego trwa od dnia 12.05.2021 do 20.05.2021.

Procedura składania ww. wniosków jest opisana w paragrafie 10 REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w projekcie „KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”.

 


WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ – III NABÓR

Szanowni Państwo, poniżej publikujemy listę z wynikami oceny merytorycznej:

Wyniki_oceny_merytorycznej_trzeci_nabór


 

UWAGA! URUCHAMIAMY TRZECI NABÓR DO PROJEKTU KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W wyniku rezygnacji kilku uczestników z drugiego naboru, niniejszym ogłaszamy TRZECI NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY. Nabór trwa od 20.04.2021 do 26.04.2021 włącznie (z możliwością przedłużenia w razie nieuzbierania wystarczającej ilości zgłoszeń). Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o  SZCZEGÓŁOWE ZAPOZNANIE SIĘ Z DOKUMENTAMI REKRUTACYJNYMI dostępnymi poniżej i dostarczenie ich/przesłanie do biura projektu.

REGULAMIN_REKRUTACJI_UCZESTNIKOW_PROJEKTU

Zał._1_Formularz rekrutacyjny

Zał._2_Karta_oceny_formalnej_formularza_rekrutacyjnego

Zał._3_Karta_oceny_merytorycznej_formularza_rekrutacyjnego

Zał._4_Karta_oceny_doradcy_zawodowego

Zał._5_Formularz_diagnozy_potrzeb_szkoleniowych

Zał._6_Opis_sektorów_wykluczonych

 


 

WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU – II NABÓR  – KOREKTA LISTY RANKINGOWEJ DLA KOBIET

Szanowni Państwo, w związku z przedstawieniem przez jedną osobę dokumentów potwierdzających zasadność przyznania dodatkowych punktów premiujących, poniżej publikujemy skorygowaną listę rankingową dla kobiet.

Klinika_Przedsiębiorczości_lista_rankingowa_drugi_nabór_kobiety_korekta

 


 

WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU – II NABÓR 

W wyniku zakończenia procesu rekrutacji, poniżej publikujemy listy rankingowe. 

Klinika_Przedsiębiorczości_lista_rankingowa_drugi_nabór_kobiety

Klinika_Przedsiębiorczości_lista_rankingowa_drugi_nabór_mężczyźni

 


 

WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW – I NABÓR

Szanowni Państwo, poniżej publikujemy listę z wynikami oceny biznesplanów w pierwszym naborze do projektu.

LISTA RANKINGOWA_OCENY_BIZNESPLANÓW_NABÓR_1

 

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ – II NABÓR

Szanowni Państwo, poniżej publikujemy listę z wynikami oceny merytorycznej:

Wyniki_oceny_merytorycznej_drugi_nabór


 

NABÓR BIZNESPLANÓW

Informujemy o ogłoszeniu naboru biznesplanów  w ramach projektu Klinika Przedsiębiorczości.

Uczestnicy projektu, którzy wzięli udział w minimum 80% godzin szkolenia przewidzianych dla nich na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji, mogą starać się o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój działalności gospodarczej. W tym celu zobowiązani są do złożenia biznesplanu wraz z niezbędnymi załącznikami zgodnie z zapisami określonymi w §4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Regulamin oraz wzory załączników są dostępne poniżej w WYKAZIE DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z PRZYZNAWANIEM WSPARCIA FINANSOWEGO.

Biznesplany należy składać w terminie od 08.03.2021 do 19.03.2021.

 

 


 

KOLEJNE PRZEDŁUŻENIE TERMINU REKRUTACJI  W RAMACH DRUGIEGO NABORU

Informujemy, że z powodu wpłynięcia niewystarczającej ilości zgłoszeń, nabór formularzy rekrutacyjnych zostaje przedłużony do 05.03.2021.

 


 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU REKRUTACJI  W RAMACH DRUGIEGO NABORU

Informujemy, że z powodu wpłynięcia niewystarczającej ilości zgłoszeń, nabór formularzy rekrutacyjnych zostaje przedłużony do 19.02.2021 (do godz. 16.00)

 


 

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z PRZYZNAWANIEM WSPARCIA FINANSOWEGO:

REGULAMIN_PRZYZNAWANIA_ŚRODKÓW_FINANSOWYCH_NA_ROZWÓJ_PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Zał._1_Biznesplan

Zał._2_Oświadczenie_o_wysokości_otrzymanej_pomocy_de_minimis_lub_nieotrzymaniu_pomocy_de_minimis

Zał._3_Formularz_informacji_przy_ubieganiu_się_o_pomoc_de_minimis

Zał._4_Zbiór_oświadczeń

Zał._5_Karta_oceny_biznesplanu

Zał._6_Wzór_umowy_o_udzielenie_wsparcia_finansowego

Zał._7_Harmonogram_rzeczowo_finansowy

Zał._8_Oświadczenie_o_niekorzystaniu_równolegle_z_dwóch_różnych_źródeł_na_pokrycie_tych_samych_wydatków_kwalifikowalnych

Zał._9_Wniosek_o_przyznanie_podstawowego_przedłużonego_wsparcia_pomostowego

Zał._10_Karta_weryfikacji_formalnej_wniosku_o_przyznanie_podstawowego_przedłużonego_wsparcia_pomostowego

Zał._11_Karta_oceny_merytorycznej_wniosku_o_przyznanie_podstawowego_przedłużonego_wsparcia_pomostowego

Zał._12_Wzór_umowy_o_udzielenie_finansowego_wsparcia_pomostowego

Zał._13_Wzór_aneksu_do_umowy_o_udzielenie_finansowego_wsparcia_pomostowego

Zał._14_Szczegółowe_zestawienie_towarów_i_usług_przewidzianych_do_zakupienia_w_ramach_realizacji_biznesplanu

Zał._15_Szczegółowe_zestawienie_wydatków_poniesionych_w_ramach_podtawowego_przedłużonego_wsparcia_pomostowego

Zał._16_Wzór_zaświadczenia_o_udzielonej_pomocy_de_minimis

 


 

REKRUTACJA DO PROJEKTU „KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” – II NABÓR

Informujemy, że od dnia 29.01.2021 rusza drugi nabór kandydatów/kandydatek do projektu Klinika Przedsiębiorczości. Rekrutacja będzie trwać 10 dni roboczych, do 11.02.2021 włącznie. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o SZCZEGÓŁOWE ZAPOZNANIE SIĘ Z DOKUMENTAMI REKRUTACYJNYMI dostępnymi poniżej:

REGULAMIN_REKRUTACJI_UCZESTNIKOW_PROJEKTU

Zał._1_Formularz rekrutacyjny

Zał._2_Karta_oceny_formalnej_formularza_rekrutacyjnego

Zał._3_Karta_oceny_merytorycznej_formularza_rekrutacyjnego

Zał._4_Karta_oceny_doradcy_zawodowego

Zał._5_Formularz_diagnozy_potrzeb_szkoleniowych

Zał._6_Opis_sektorów_wykluczonych

 


 

WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU – I NABÓR 

W wyniku zakończenia procesu rekrutacji, poniżej publikujemy listy rankingowe oraz listę rezerwową:

Klinika_Przedsiębiorczości_lista_rankingowa_pierwszy_nabór_kobiety

Klinika_Przedsiębiorczości_lista_rankingowa_pierwszy_nabór_mężczyźni

Klinika_Przedsiębiorczości_lista_rezerwowa_pierwszy_nabór

 


 

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ – I NABÓR

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej zamieszczamy ostateczną listę wyników oceny merytorycznej:

Wyniki_oceny_merytorycznej_pierwszy_nabór

 


 

REKRUTACJA DO PROJEKTU „KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Informujemy, że od dnia 23.11.2020 (od godz. 10.00) rusza nabór kandydatów/kandydatek do projektu Klinika Przedsiębiorczości. Rekrutacja będzie trwać 10 dni roboczych, do 04.12.2020 włącznie. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o SZCZEGÓŁOWE ZAPOZNANIE SIĘ Z DOKUMENTAMI REKRUTACYJNYMI dostępnymi poniżej:

REGULAMIN_REKRUTACJI_UCZESTNIKOW_PROJEKTU

Zał._1_Formularz rekrutacyjny

Zał._2_Karta_oceny_formalnej_formularza_rekrutacyjnego

Zał._3_Karta_oceny_merytorycznej_formularza_rekrutacyjnego

Zał._4_Karta_oceny_doradcy_zawodowego

Zał._5_Formularz_diagnozy_potrzeb_szkoleniowych

Zał._6_Opis_sektorów_wykluczonych