Koalicja na rzecz usług asystenckich

Okres realizacji

30.04.2014 – 29.04.2016

Wartość/Budżet

349 840,00 PLN

Realizatorzy

Lider – Fundacja Imago

Partner – Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki

Opis projektu

Celem projektu jest rozwój sektora usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych, jako odpowiedź na ich niezaspokojone potrzeby związane z aktywnością społeczną, zawodową i edukacyjną.

Rezultaty i działania będą koncentrować się na:

a) stworzeniu koalicji podmiotów publicznych i niepublicznych zainteresowanych rozwojem usług asystenckich,

b) rozpowszechnieniu i popularyzacji informacji dotyczących usług asystenckich wśród JST i NGO,

c) wsparciu JST i NGO w wypełnieniu zapisów Konwencji NZ o prawach ON,

d) świadczeniu usług asystenckich, w tym nowatorskie włączenie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.

Podejmowane w ramach projektu inicjatywy służyć będą propagowaniu zgromadzonej przez partnerstwo wiedzy w obszarze usług asystenckich, a także stworzeniu koalicji na rzecz zmian w prawie dotyczących udostępnienia środków PFRON na finansowanie usług asystenckich oraz deregulujących wymogi dla zawodu asystenta.

Działania w projekcie

ZADANIE 1 – ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENCKICH.

We Wrocławiu oraz w Bielsku – Białej, w powiatach bielskim i żywieckim zostaną
uruchomione komplementarne do obecnych usługi asystenckie, bazujące na wypracowanych w projekcie „Centrum Asystentury Społecznej” narzędziach:
– proces rekrutacji Asystentów Osób Niepełnosprawnych (AON),
– program szkoleń AON,
– narzędzia ewaluacji,
– organizacja pracy Centrum,
– standard świadczenia usług

ZADANIE 2 – BUDOWANIE KOALICJI NA RZECZ USŁUG ASYSTENCKICH
I ICH POPULARYZACJA WŚRÓD JST I NGO.

Do udziału w pracach koalicji zostaną zaproszeni przedstawiciele NGO i JST z terenu całego kraju. W zależności od tematu poszczególnych warsztatów zapraszani będą również specjaliści świadczący usługi na rzecz osób z niepełnosprawnością, decydenci z instytucji publicznych, a także bezpośredni odbiorcy usług – osoby z niepełnosprawnością.
Bazą dla tworzonej koalicji będą działające  programy usług asystenckich.

Głównym spektrum zainteresowań koalicji będą:
– potrzeby organizacji w zakresie rozwoju usług asystenckich w Polsce,
– przegląd zmian legislacyjnych w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością,
– formułowanie rekomendacji zmian prawnych,
– informowanie i wsparcie samorządów oraz NGO we wdrażaniu programów usług asystenckich

 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego  z Funduszy EOG 

Mariusz Tułacz

nr tel. 513 362 807

W ramach projektu realizowany jest także program współpracy dwustronnej, w ramach której nawiązaliśmy współpracę z Gminą Sandnes z Norwegii (Sandnes Kommune). Gmina Sandnes prowadzi w ramach oddzielnych komórek organizacyjnych wsparcie w zakresie usług asystenckich dla osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz usługi przerwy regeneracyjnej dla rodzin i opiekunów zajmujących się na co dzień niepełnosprawnymi osobami zależnymi, w tym przede wszystkim dziećmi i młodzieżą.

Współpraca dwustronna realizowana jest poprzez:

a. organizację wizyty studyjnej w Norwegii,

b. ponadnarodową konferencję, której aktywnymi uczestnikami będą przedstawiciele Partnera z Norwegii, a także eksperci w dziedzinie asystentury z  Polski,

c. warsztat tematyczny w Polsce, prowadzony przez przedstawicieli Gminy Sandnes dla asystentów osób niepełnosprawnych,

d. opracowanie publikacji cyfrowej oraz rekomendacji.

Wartością dodaną współpracy dwustronnej jest także zapewnienie wyższej jakości działań i rezultatów oraz transfer dobrych praktyk dotyczących świadczenia usług przerwy regeneracyjnej, przede wszystkim dlatego, iż podobne rozwiązanie w Polsce należą do bardzo rzadkich wyjątków, brak jest rozwiązań systemowych w tym zakresie.