Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w woj. dolnośląskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Eudajmonia (Lider) i Fundacją Instytutu Rozwoju Regionalnego.
Projekt w 100% finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności 50 instytucji monitorowanych w województwie dolnośląskim – do wdrażania postanowień Konwencji ONZ prawach osób niepełnosprawnych poprzez analizę danych instytucji, sformułowanie rekomendacji dotyczących działań instytucji oraz weryfikację ich wykorzystania do 03.2019 roku.

Monitoring będzie prowadzony przez 5 zespołów monitoringowych zgodnie z Metodologią określoną w ogłoszeniu o konkursie. Efektem realizacji projektu będzie opracowanie 50 raportów z rekomendacjami dla monitorowanych jednostek, a następnie wspieranie wdrażania rekomendacji.

Główne zadania

  1. Przygotowanie monitoringu
  2. Konsultacje społeczne, wstępny przegląd w Jednostkach i opracowanie planów monitoringu.
  3. Prowadzenie monitoringu w Jednostkach i opracowanie raportów z rekomendacjami.
  4. Wdrożenie rekomendacji przy wsparciu NGO realizujących projekt.
  5. Opracowanie raportu zbiorczego.

 

Okres realizacji projektu od 2017-04-01 do 2019-03-31.

Całkowita wartość projektu: 1 596 480,00 zł

Projekt w 100% finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Biuro Fundacji Imago: 

ul. Hallera 123, Wrocław
tel 519 055 411, 513 362 807
Biuro czynne:
poniedziałek – piątek od 10:00 do 16:00