Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnik

Okres realizacji

01 kwiecień 2013 – 30 czerwiec 2015

Wartość/Budżet

829 364,4 zł /PO KL.7.2.1 woj.śląskie

Realizatorzy

Fundacja Imago

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25, 44-200 Rybnik

Grupa docelowa

80 osób (35K, 45M):

¾      niezatrudnionych (bezrobotnych lub niepracujących)

¾      w wieku aktywności zawodowej (15-27 lat)

¾      zagrożonych wykluczeniem społecznym

¾      zamieszkałych na terenie powiatu miasta Rybnik

¾      chcące nabyć, podnieść lub zmienić kwalifikacje zawodowe niezbędne na rynku pracy oraz rozwinąć umiejętności i kompetencje prowadzące do integracji społecznej i zawodowej

¾      wykazujące niską aktywność w uczestnictwie w szkoleniach ze względu na bariery w dostępie do oferowanych usług

Cel główny

Wzrost potencjału w obszarze podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju kompetencji społecznych min. 72 osób (31K i 41M) spełniających kryteria grup docelowej projektu z obszaru powiatu miasta Rybnik w okresie od 05.2013 do 06.2015.

Cele szczegółowe

Wzrost wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie cyfrowych kompetencji, ułatwiających podjęcie zatrudnienia – min. 72 osób (31K i 41M) spełniających kryteria grupy docelowej projektu z obszaru powiatu miasta Rybnik w okresie od 05.2013 do 06.2015.

Wzrost kompetencji psychospołecznych w obszarze rozwoju osobistego niezbędnych w procesie integracji społecznej i zawodowej min. 72 osób (31K i 41M) spełniających kryteria grupy docelowej projektu z obszaru powiatu miasta Rybnik w okresie od 05.2013 do 06.2015.

Rezultaty

Projekt  poprzez realizację kompleksowego wsparcia wzmocni potencjał uczestników w zakresie:

– cyfrowych kompetencji;

– predyspozycji psychospołecznych.

Wskazany wzrost potencjału osób objętych wsparciem znajdzie odzwierciedlenie we wzroście ich aktywności w sferze zawodowej i społecznej (przynajmniej 20% uczestników, 16osób: 7K i 9M, podejmie zatrudnienie)

Biuro Projektu:

ul. Rudzka 13c (budynek B), 44-200 Rybnik

tel.: 504 565 301