Praca i kompetencje – kompetentsiyi ta robota

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Projekt „Praca i kompetencje – kompetentsiyi ta robota” (RPDS.08.02.00-02-0013/22)  jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020., Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy.

Grupa docelowa: 180 osób

Uczestnikami projektu (UP) mogą być osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

 1. osoby w wieku 30 lat i powyżej,
 2. osoby pozostające bez zatrudnienia, w tym:
 • bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy (osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia)
 • bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy (osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia)
 • bierne zawodowo (osoby niepracujące, niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy i nie spełniające definicji osoby bezrobotnej)

3. osoby przybyłe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po 24.02.22 w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, tj. osoby zdefiniowane w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

4. osoby zamieszkujące na terenie województwa dolnośląskiego.

Wsparcie oferowane w ramach projektu:

 1. Poradnictwo zawodowe/IPD – średnio 10 godzin na osobę;
 • identyfikacja sytuacji zawodowej i stopień oddalenia od rynku pracy (bilans kwalifikacji, predyspozycji)
 • identyfikacja mocnych / słabych stron, określenie celu zawodowego
 • dopasowanie form wsparcia do potrzeb uczestnika dot. sytuacji  osobistej, domowej, zawodowej/ zachęcenie UP do udziału w działaniach / stażach stereotypowo przypisanych tylko jednej płci, w tym zachęcenie Kobiet do podejmowania specjalności lepiej płatnych.

2. Asystent językowy;

 • tłumaczenie dokumentów oraz podczas spotkań z uczestnikami projektu,
 • tłumaczenie materiałów związanych z procesem poradniczym oraz sesji poradniczych,
 • tłumaczenie materiałów związanych z poszukiwaniem pracy, tłumaczenie sesji pośrednictwa pracy oraz w kontakcie uczestnika z pracodawcami,
 • bieżący kontakt z uczestnikami projektu,
 1. Staże – 120 osób

Udział w stażu, jego zakres oraz wymiar będzie dostosowany do potrzeb danej osoby, zgodnie z  IPD (śr.3 miesiące, umożliwiające nabycie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego).

 1. SZKOLENIA JĘZYKOWE GRUPOWE – 180 os.

Kursy nauki języka polskiego. Wybór dni szkoleń oraz ich poziom zostaną dobrane do potrzeb uczestników.

 1. Indywidualne szkolenia zawodowe – 60 os.

Indywidualne szkolenia zawodowe – uzupełnienie lub zdobycie nowych kwalifikacji i kompetencji.

  6. Pośrednictwo pracy – 180 os.

Zakres zadań:

 • spotkania i rozmowy z uczestnikiem,
 • kontakt z pracodawcami (pozyskiwanie ofert stażowych, pracy, szkoleń),
 • wdrażanie uczestnika w środowisko pracy, towarzyszenie mu w początkowej fazie pracy,
 • motywowanie do utrzymania się w aktywności, co jest szczególnie problematyczne w przypadku os. i środowisk zagrożonych wykluczeniem,
 • poszukiwanie alternatywnych rozwiązań,
 • reagowanie na sytuacje kryzysowe,
 • dopasowanie wsparcia do potrzeb pracodawców,
 • budowa sieci kontaktów i integrację ofert szkoleniowych/stażowych oraz zatrudnieniowych na rzecz UP,
 • zindywidualizowane wsparcie w rozwoju kompetencji zawodowych oraz pośrednictwo pracy,
 • przygotowywanie uczestników do rozmów rekrutacyjnych, w tym przygotowywanie, aktualizacja CV i listów motywacyjnych,
 • pomoc i motywacja we wdrożeniu IPD/ścieżki rozwoju w projekcie.

Realizator projektu (Lider, Beneficjent): Fundacja Imago

Partnerzy projektu: Point Sp. z o.o., Instytut Innowacji Społeczno-Ekonomicznych Marcin Pytel, Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

Wartość projektu: 3 586 453,61 zł

Dofinansowanie projektu: 3 406 453,61 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 3 048 485,56 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa: 357 968,05 zł

Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia 180 osób (144 K) spełniających kryteria grupy docelowej w okresie XI.2022-X.2023.

Проект „Praca i kompetencje – kompetentsiyi ta robota” фінансується за рахунок коштів Європейського Союзу в рамках Європейського соціального фонду та з державного бюджету в рамках регіональної операційної програми Нижньосілезькоїобласті.

Мета проекту: збільшення можливостей для працевлаштування громадян України котрі знаходяться в Польщі у зв;язку із воєнними діями в Україні.

 

Взяти участь в проекті можуть особи котрі:

 • мають 30 років і більше;
 • не є працевлаштовані в Польші (безробітні);
 • прибули до Польщі після 24.02.22;
 • проживають на території Dolnosląskiego województwa.

 

В рамках проекту учасники отримують:

 • Безкоштовні курси польскої мови.
 • Консультування зі спеціалістом з професій та ринцу праці в Польші; оговорення вмінь, навичок, сильних сторін учасника та сфери діяльності в якій планує проходити стаж чи навчання; встановлення шляху для розвитку та будування кар’єри; створення польского резюме.
 • Проходження оплачуваного стажу чи курсу підвищення кваліфікації в тій сфері діяльності яка цікавить учасника а також працевлаштування після закінчення стажу.
 • Послуги спеціаліста з працевлаштування котрий займається підбором фірм для співпраці, особисто знайомиться з майбутніми роботодавцями і допомагає учаснику швидко адаптуватись в робочому середовищі.
 • Підтримку україномовного спеціаліста на кожному етапі проекту.

KONTAKT

tel. 516 528 035

InfoSpace: Wrocław

FUNDACJA IMAGO

ul. Hallera 123, Wrocław 53-201

e-mail: pracaikompetencje@gmail.com