Program Opieki Wytchnieniowej – Bytom

 

Projekt zakończony, jednakże pozostaje w okresie trwałości od dnia 01.01.2021 do 31.12.2022. Fundacja Imago w dalszym ciągu oferuje usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych. Chętnych do skorzystania z opieki asystenta na terenie Bytomia zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 797 110 933.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ramach Osi

Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI.

Nr projektu: WND-RPSL.09.02.03-24-03CG/18-003

Wartość projektu : 1 027 800,00 zł, Kwota dofinansowania:  955 854,00 zł, Wkład własny: 71 946,00 zł

Termin realizacji: od: 2019-01-01 do: 2020-12-31

Partner: EWA BIGOS – USŁUGI PSYCHOLOGICZNE, PSYCHOTERAPIA, SZKOLENIA

Cel projektu

Celem głównym projektu jest wsparcie niezależnego życia 36 osób z niepełnosprawnością oraz opiekunów faktycznych z terenu miasta  Bytom poprzez organizowanie i świadczenie wysokiej jakości usług asystenckich, w okresie 01.2019 – 12.2020 r

Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu mogą  zostać wyłącznie osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 • zagrożone wykluczeniem społecznym osoby orzeczoną niepełnosprawnością (  36 osób , 22 kobiety , 14 mężczyzn ), bez względu na wiek.
 • zamieszkałe w rozumieniu przepisów KC na terenie miasta Bytomia

W sposób pośredni ze wsparcia będą korzystać opiekunowie osób z niepełnosprawnością w formie opieki wytchnieniowej

W projekcie weźmie udział w sumie 36 osób w tym min. 22 kobiety i 14 mężczyzn.

Planowane formy wsparcia:

Dla uczestników  

 • ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENCKICH

W ramach zadania zaplanowano świadczenie zindywidualizowanych usług asystenckich dla osób . z niepełnosprawnościami i ich opiekunów – średnio   575 h , osobę  .

Asystenci będą działać w obszarach aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej, w ramach czynności zamawianych zgodnie z regulaminem świadczenia usług, m.in.:

– wspólne spędzanie czasu wolnego mające na celu rozwój aktywności społ., zainteresowań, organizacji czasu wolnego

– pomoc w przemieszczaniu się m.in. do: punktów usługowych, pracy, szkoły lekarza, na rehabilitację, w powrocie do domu

– wspomaganie w załatwianiu spraw urzędowych,

– wspólna aktywność rekreacyjna,

– towarzyszenie UP w imprezach kulturalnych,

– wsparcie w obowiązkach domowych,

– tłumaczenie na język migowy,

– pomoc w zaadoptowaniu się na stanowisku pracy.

W wyniku zgłoszenia do projektu zostanie przeprowadzona diagnoza potrzeb (spotkanie osobiste w miejscu zamieszkania lub biurze, kontakt telefoniczny w przypadku prostych zleceń), warunkująca zawarcie kontraktu z klientem na konkretne usługi asystenckie Decyzja o przyznaniu i wymiarze wsparcia udzielanego uczestnikowi projektu, każdorazowo jest  poprzedzona indywidualną oceną sytuacji materialnej i życiowej (rodzinnej i zawodowej) danej osoby oraz jej opiekunów faktycznych. W przypadku klientów niepełnoletnich wywiad będzie przeprowadzany z rodzicami.

 

Aby skorzystać z pomocy asystenta wystarczy zadzwonić:

Telefon: 797-110-933 (telefon czynny od poniedziałku do piątku w godz.10: 00 do 14: 00 lub napisać maila: magda.mielczarek@fundacjaimago.pl

 

Dla asystentów:

 • PRZYGOTOWANIE I WSPARCIE ASYSTENTÓW

Wsparcie udzielone w postaci szkoleń zakończone wydaniem certyfikatów.

Szkolenia są przewidziane nawet dla osób posiadających wykształcenie lub doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością (8dni x śr.8godz/dzień=60h). Praktyka Szkolenie będzie obejmowało 20 h teorii oraz 40 h zajęć praktycznych. Program będzie uwzględniał kwestie niedyskryminacji ze względu na płeć, a przede wszystkim niepełnosprawności klienta. Ramowy program:

 1. Warsztat interpersonalny:

– Trening twórczego rozwiązywania problemów

– Sytuacje trudne w kontaktach interpersonalnych

– Asertywność

– Automotywacja, radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym

– Zachowania antydyskryminacyjne w pracy z ON, z uwzględnieniem perspektywy płci.

 1. Podstawowy moduł szkoleniowy:

– Pojęcie oraz klasyfikacja niepełnosprawności

– Pojęcie i zakres rehabilitacji (geneza, cele, zasady)

– Podstawy prawa dotyczące niepełnosprawności, odpowiedzialność prawna Asystenta

– Asystowanie Osobie z Niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, wzrokową i słuchową

– Poradnictwo dla ON

– Etyka zawodowa AON

– Seksualność ON

– Podstawowa pomoc przedmedyczna.

 • SUPERWIZJE ASYSTENTÓW

Poza obszarem szkoleniowym przygotowującym asystentów do pracy przewidziano dla nich formę wsparcia merytorycznego jaką jest superwizja, która ma  na celu wymianę doświadczenia w pracy z klientami oraz radzenia sobie z trudnościami, a także zapobieganie wypaleniu zawodowemu, możliwość odreagowania sytuacji związanych z pracą. Superwizja grupowa: (średnio raz na 2 miesiące ,  11 superwizji/gr. x  3 godziny )

Planowane efekty

 • 36 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie
 • 36 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie
 • 6 wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu
 • 6 utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu

 

Biuro projektu: ul. Moniuszki 22, 41-902 Bytom, I piętro, pokój 112

Koordynator projektu: Magda Mielczarek

E-mail: barbara.wilk@fundacjaimago.pl

 

 

 

Do realizacji zamówienia zostali wybrani następujący wykonawcy:
1. Jednoosobowa działalność gospodarcza Tomasz Nowacki 

Nabór Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

Zapytanie ofertowe nr 2/POW/2019  z dnia 20.03.2019r.

W związku z realizacją projektu pt. „Program Opieki Wytchnieniowej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Śląskiego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI.

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie maksymalnie 3450 godzin usług w charakterze Asystenta Osobistego Osób Niepełnosprawnych (AOON) (CPV: 85000000-9 – Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej) w ramach projektu „Program Opieki Wytchnieniowej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Usługi świadczone będą na rzecz osób z niepełnosprawnością (ON) i ich opiekunów zamieszkałych na terenie terenu miasta Bytomia. Przewidziane jest zaangażowanie 1 asystenta na okres od marca/kwietnia 2019 r. i nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.

 

Prosimy o złożenie ofert do 29.03.2019 r. do godz. 12: 00
mailem na adres : katarzyna.wiacek @fundacjaimag.pl (liczy się data wpływu) lub za pośrednictwem poczty bądź osobiście w: Biurze Fundacji Imago ul. Moniuszki 22 pokój 112 , 41-902 Bytom, do godziny 12:00 w ww. dniu 29.03.2019 (liczy się data fizycznego dostarczania dokumentów) 
Zaleca się, by w tytule e-maila wpisać: „Oferta na usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA WRAZ Z FORMULARZEM OFERTOWYM :Zapytanie ofertowe 2_POW_2019 AOON

ZAPYTANIE ZNAJDUJE SIĘ RÓWNIEŻ NA STRONIE :https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174489

Do realizacji zamówienia zostali wybrani następujący wykonawcy:

 1. Krzysztof Paszkiewicz
 2. Marcin Pawlik
 3. Aleksandra Zingler
 4. Anna Imielska
 5. Beata Gromnica
 6. Anna Knera

 

 

Nabór Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

Zapytanie ofertowe nr 1/POW/2019  z dnia 12.02.2019r.

W związku z realizacją projektu pt. „Program Opieki Wytchnieniowej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Śląskiego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI.

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie maksymalnie 20 700 godzin usług w charakterze Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych (AOON), zakładając, że jedna osoba zrealizuje średnio 3450 godzin (CPV: 85000000-9 – Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej) w ramach projektu „Program Opieki Wytchnieniowej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Usługi świadczone będą na rzecz osób z niepełnosprawnością (ON)  i ich opiekunów zamieszkałych na terenie terenu miasta Bytomia. Przewidziane jest zaangażowanie minimum 6 asystentów na okres od lutego/marca  2019 r. i nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.

Prosimy o złożenie ofert do 25.02.2019 r. do godz. 12: 00 mailem na adres : katarzyna.wiacek @fundacjaimag.pl (liczy się data wpływu) lub za pośrednictwem poczty bądź osobiście w: Biurze Fundacji Imago ul. Moniuszki 22 pokój 122 , 41-902 Bytom, do godziny 12:00 w ww. dniu 25.02.2019 (liczy się data fizycznego dostarczania dokumentów) 

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA WRAZ Z FORMULARZEM OFERTOWYM : Zapytanie ofertowe 1_POW_2019 AOON

ZAPYTANIE ZNAJDUJE SIĘ RÓWNIEŻ NA STRONIE :

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14948

FUNDACJA IMAGO

 ul. Moniuszki 22 pokój 112

Bytom  41-902

poniedziałek -piątek 10:00-15:00 

tel.: 797 110 933

e-mail: biuro.bytom@fundacjaimago.pl