Szansa dla młodych – edycja II

 

 

Projekt „Szansa dla młodych – edycja II”.

Zapraszamy młode osoby, w wieku 15-29 lat, zamieszkujące powiat dzierżoniowski, strzeliński, ząbkowicki oraz kłodzki, które obecnie nie mają żadnego zajęcia: nie uczą się, nie szkolą się i nie mają pracy, są bierne zawodowo oraz niezarejestrowane w Urzędach Pracy do udziału w projekcie „Szansa dla Młodych – edycja II”.

OFERUJEMY

  • Doradztwo zawodowe
  • Pośrednictwo pracy
  • Szkolenia zawodowe
  • Staże zawodowe
  • Wsparcie rozpoczęcia działalności gospodarczej

ZAPEWNIAMY

  • stypendium stażowe/szkoleniowe
  • zwrot kosztów dojazdu

REKRUTACJA Prowadzona jest w sposób ciągły w okresie od 01.01.2017r. do 31.03.2018r.

Dokumenty rekrutacyjne obejmują:

Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją i oświadczeniami, zgodny ze wzorem umieszczonym na stronie manufakturainicjatyw.pl; www.fundacjaimago.pl

W przypadku osób z niepełnosprawnościami:
– Kserokopia urzędowego zaświadczenia: odpowiedniego orzeczenia lub innego dokumenty poświadczającego stan zdrowia.

Zgłoszenia uczestnictwa w Projekcie dla mieszkańców z Powiatu Ząbkowickiego oraz Kłodzkiego przyjmowane są we Wrocławiu w biurze partnera, ul. Hallera 123, od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 16:00. Dodatkowo partner prowadzi Punkt Rekrutacyjny w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Melioracyjna 3, od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 16:00.

Regulamin rekrutacji i Formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce DOKUMENTY

CEL

Zwiększenie możliwości zatrudnienia 108 (60K i 48M) os. młodych w wieku do 29 l. z obszarów objętych wsparciem proj., pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowo-edukacyjnej oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 51 UP.

Cel główny projektodawca planuje osiągnąć poprzez:

  1. a) wzrost potencjału zawodowego i edukacyjnego 108 uczestników/czek (32 os. bezrobotne i 76 os. biernych zawodowo) poprzez udział w doradztwie, szkoleniach i stażach zawodowych
  2. b) zatrudnienie min. 37 uczestników/czek spełniających poszczególne kryteria GD w oparciu o wskaźnik efektywności zatrudnieniowej oraz utworzenie działalności gospodarczej przez co najmniej 14 UP (samozatrudnienie).

UCZESTNICY

Projekt skierowany jest osób w wieku 15-29 lat (w tym osób z niepełnosprawnościami) z woj. dolnośląskiego, bez pracy (niezarejestrowanych w urzędach pracy), które spełniają kryteria:

1. młodzieży NEET

Do grupy NEET należą osoby:

– nie pracujące (bezrobotne niezarejestrowane w PUP lub bierne zawodowo)

– nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym)

– nie szkolące się (nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

2. z obszaru powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, strzelińskiego i ząbkowickiego, tzn. zamieszkują na obszarze wskazanego powiatu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

3. osób bez pracy – 108 osób (32 osoby bezrobotne i 76 osób  biernych zawodowo), w tym.:

– 60 kobiet,

– 16 osób z niepełnosprawnościami (zgodnie z ustawą o „Rehabilitacji zawodowej i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych” oraz ustawy „O Ochronie zdrowia psychicznego” – schorzenia z grup 02-P/choroby psychiczne, 03-L /zaburzenia głosu, mowy i słuchu, 05-R/upośledzenia narządu ruchu oraz 10-N/zaburzenia neurologiczne),

– 8 osób długotrwale bezrobotnych,

– 44 osoby zamieszkujące (w rozumieniu KC) tereny wiejskie.

4. z wyłączeniem:

1) młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy);

2) matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy);

3) absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu);

4) absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu);

5) matki przebywające w domach samotnej matki;

6) osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

OKRES REALIZACJI  01.01.2017 – 30.11.2018

WARTOŚĆ  1 978 356,00 PLN (dofinansowanie 1 879 370,00 PLN; wkład własny w kwocie 98 986,00 PLN)

PLANOWANE EFEKTY

– 108 osoby objęte wsparciem w ramach poradnictwa zawodowego

– 60 osób objętych wsparciem w ramach szkoleń zawodowych

– 60 osób objętych wsparciem w ramach staży zawodowych

– 16 osób objętych wsparciem w zakresie uruchomienia własnej działalności gospodarczej (szkolenia, doradztwo, dotacja)

– 74 osoby objęte wsparciem Doradcy klienta w zakresie wdrażania ścieżki wsparcia edukacyjno-zawodowego oraz podjęcia zatrudnienia

– 16 osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem Asystenta osoby z niepełnosprawnościami i/lub specjalistycznym doradztwem w zakresie wdrażania ścieżki wsparcia edukacyjno-zawodowego oraz podjęcia zatrudnienia

– 20 osób zostanie objętych indywidualnym wsparciem doprowadzenia do zatrudnienia w ramach kontraktowania usług rynku pracy.

– minimum 31 osób podejmie zatrudnienie w wyniku wsparcia w projekcie.

FINANSOWANIE

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy. Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer konkursu POWR.01.02.01-IP.10-02-002/16.

PARTNERZY

Fundacja Manufaktura Inicjatyw – Lider projektu

Fundacja Imago – Partner projektu

Biuro Ząbkowice Śląskie

ul. Melioracyjna 3, 57-200 Ząbkowice Śląskie, pok. 113

Tel.: 506-734-664

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 9.00 – 16.00

Biuro Wrocław

ul. Hallera 123, Wrocław 53-201

Tel.: 519 055 411, 513 362 807

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 10:00 do 16:00

10.07.2018

Ostatnie wolne miejsca w projekcie – rekrutacja uzupełniająca:

Fundacja Imago w dniach 17.07.2018 do 01.08.2018 prowadzi dodatkowy nabór uczestników do projektu. Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w stażach i / lub szkoleniach zawodowych do kontaktu z biurem w Ząbkowicach Śląskich lub we Wrocławiu.