Szansa dla młodych

Szansa dla młodych

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Projekt ukierunkowany na wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo – edukacyjnej osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, realizowany w ramach konkursu POWR.01.02.02-IP.10-02-002/15

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 132osób w wieku 15-29 lat (w tym 72 Kobiety i 60 Mężczyzn), które spełniają kryteria:

  1. młodzieży NEET

Do grupy NEET należą osoby:

  • osoby nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (rozumianym jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym);
  • osoby nie szkolące się (osoby, które nie brały udziału w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni)
  • osoby niepracujące

– bierne zawodowo (osoby niepracujące i niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy – potwierdzenie na podstawie oświadczenia)

– bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy (potwierdzenie na podstawie urzędowego zaświadczenia), w tym osoby długotrwale bezrobotne (w przypadku osób do 25 roku życia zarejestrowane nieprzerwanie przez okres 6 m-cy; w przypadku osób powyżej 25 roku życia zarejestrowane nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy);

  1. z obszaru powiatu dzierżoniowskiego, kłodzkiego, strzelińskiego oraz ząbkowickiego, tzn. zamieszkują na obszarze wskazanych powiatów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

CEL

Zwiększenie możliwości zatrudnienia 132os. młodych do 29r.ż. bez pracy z terenu powiatów dzierżoniowskiego, strzelińskiego, kłodzkiego oraz ząbkowickiego, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w ramach zindywidualizowanego programu aktywizacji społeczno – zawodowo – edukacyjnej oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 61 UP.

Poprzez cel główny Projektodawca planuje osiągnąć:

  1. wzrost potencjału zawodowego i edukacyjnego
  2. włączenie w system instytucjonalny uczestników, pozwalający na nabywanie bądź aktualizację niezbędnych na rynku pracy umiejętności
  3. zatrudnienie min. 47 UP spełniających poszczególne kryteria GD w oparciu o wskaźnik efektywności zatrudnieniowej oraz utworzenie działalności gosp. przez co najmniej 14 UP.

OKRES REALIZACJI  01.04.2016 – 30.06.2018

WARTOŚĆ  1 926 082,56. Dofinansowanie: 1 828 402,56 (ze środków europejskich 1 769 877,26 PLN; ze środków dotacji celowej 58 525, 30 PLN; wkład własny 97 680,00 PLN).

FORMY WSPARCIA

W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

PLANOWANE EFEKTY

– 132 osoby objęte wsparciem w ramach diagnostyczno – motywacyjnym

– 132 osoby objęte wsparciem w ramach doradztwa psychospołecznego

– 60 osób objętych wsparciem w ramach szkoleń zawodowych

– 60 osób objętych wsparciem w ramach staży zawodowych

– 20 osób objętych wsparciem w zakresie uruchomienia własnej działalności gospodarczej (szkolenia, doradztwo, dotacja)

– 88 osób objętych wsparciem Doradcy klienta w zakresie wdrażania ścieżki wsparcia edukacyjno-zawodowego oraz podjęcia zatrudnienia

– 15 osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem Asystenta Osoby Niepełnosprawnej

– 30 osób objętych indywidualnym wsparciem doprowadzenia do zatrudnienia w ramach kontraktowania usług rynku pracy.

– minimum 47 osoby podejmą zatrudnienie w wyniku wsparcia w projekcie.

 

PARTNERZY

Fundacja Manufaktura Inicjatyw  – Lider projektu

Fundacja Imago – Partner projektu

Zał. 9_lista rankingowa wniosków o wsparcie pomostowe przedłużone

REGULAMIN udzielania wsparcia finans. na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia_29.09.2016

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU KOW

Zał._1_wzór_listy_obecności

Zał._2_deklaracja_bezstronności

Zał._3_Deklaracja_poufności_obserwator

Zał._4_Deklaracja_poufności_przewodniczący…

Zał._5_Karta_oceny_merytorycznej

Zał._6_Lista_wniosków

Zał._7_Karta_oceny_merytorycznej_podst._wsparcia_pomostowego

Zał._8_karta_oceny_merytorycznej_przedłużonego_wsp._pomost.

Zał._9_Wzór_listy_wniosków_wsp._pomostowego

WSPARCIE FINANSOWE

Zał. 1 do Reg wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowych

Zał. 2 do Reg. umowa o św. usł. szkoleniowo doradczych po przyznaniu wsparcia

Zał. 3 do Reg. Wzór Wniosku o przyznanie wsp. finansowego

Zał. 4 do Regulaminu Karta Oceny Formalnej

Zał. 5 do Reg Regulamin KOW

Zał. 6 do Reg. Wzór umowy o przyznanie wsp.finansowego

Zał. 7 do Reg. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Zał. 8 do Reg. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsp. pomostowego

Zał. 9 do Reg. Umowa o przyznanie podstawowego wsparcia pomostwowego

Zał. 10 do Reg Um o przyznanie wsp pomostowego przedł

UMOWY O PRZYZNANIE WSPARCIA

Zał._5_Informacja_o_numerze_konta_bankowego

Zał._7_Oświadczenie_o_aktualności_danych

Zał._8_Oświadczenie_o_kwalifikowalności_VAT

Zał._8_Oświadczenie_o_kwalifikowalności_VAT2

Lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
Zał-9. lista rankingowa wniosków_pomostowe_1_GR. FI

Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Zał-6. lista rankingowa wniosków_dotacja_GR. FI