Zintegrowane Inwestycje Społeczne

 

 

 

 

Projekt realizowany jest od 1 października 2019 r. do 28.02.2022 r. i skierowany jest do osób niepracujących, powyżej 18 r. ż., mieszkających na terenie woj. śląskiego (subregiony zachodni i centralny), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu uczestnikom oferujemy:

  • indywidualne wsparcie reintegracyjne (doradca zawodowy/psycholog),
  • aktywizację zawodową (szkolenia i staże zawodowe),
  • pośrednictwo pracy,
  • usługi asystenckie oraz mieszkania wspierane dla osób z niepełnosprawnościami.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu reintegracji społeczno-zawodowej, w tym do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy, bądź w przedsiębiorczości społecznej, 112 os. (68K, 44M), w ramach programu aktywnej integracji.

Partner projektu: Stowarzyszenie Oligos z siedzibą w Rybniku.

Wartość projektu: 1 673 986,80 PLN.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem: 504 565 301 lub osobiście w biurze projektu w Rybniku przy ul. Żorskiej 14, pok. 303 (III piętro).

ZIS_FORMULARZ REKRUTACYJNY

ZIS_REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Plakat ZIS