Fundacja Imago

Rekrutacja eksperta w projekcie "Przestrzeń rozwoju! Adaptacja metody zintegrowanego doradztwa rozwoju kariery dla młodzieży" - zapytanie ofertowe nr 1/PR/2017

/ 2017-01-02 11:22:56

  1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie maksymalnie 540 godzin usług w charakterze eksperta, (kod CPV 73000000-2) w ramach projektu „Przestrzeń rozwoju! Adaptacja metody zintegrowanego doradztwa rozwoju kariery dla młodzieży” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przewidziane jest zaangażowanie na okres od stycznia 2017 r. i nie dłużej niż do 30 czerwca 2018 r.

 

Zakres czynności świadczonych przez eksperta:

Udział w pracach panelu ekspertów nad aktualizacją założeń dot. uwarunkowań instytucjonalnych przenoszenia metody „Hope-filled engagement” na grunt polskiego poradnictwa kariery, poprzez:

– przygotowanie planu seminarium przedwdrożeniowego,

– realizacja sesji przygotowawczych w instytucjach krajowych (instytucjonalnych uczestnikach projektu) po przeprowadzonych wizytach studyjnych,

– diagnoza kompetencji zawodowych doradców zawodowych (kariery) pod kątem ich udziału w projekcie,

– opracowanie wniosków i rekomendacji z działań w zadaniu 1 (Przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerem ponadnarodowym),

– konsultacje merytoryczne z partnerem fińskim,

– opracowanie programu warsztatów partycypacyjnych,

– opracowanie wniosków z warsztatów partycypacyjnych,

– indywidualne i grupowe konsultacje z instytucjami biorącymi udział w zadaniu 2 (testowanie rozwiązania w grupie docelowej projektu),

– podsumowanie wyników konsultacji,

– aktualizacja założeń do adaptacji metody na grunt polski,

– przygotowanie raportu dot. efektów testowanego rozwiązania,

– analiza rozwiązań i opracowanie szczegółowego planu ścieżki wdrażania metody,

– opieka merytoryczna nad pracami eksperta zewnętrznego tworzącego produkt,

– bieżące spotkania i prace w zakresie wdrożenia rozwiązania do praktyki.

Procedura zapytania ofertowego prowadzona jest z zachowaniem zasady konkurencyjności, równego traktowania i zasady jawności, obowiązujących w projektach współfinansowanych ze środków publicznych.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który jest osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej lub jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, przy czym przedmiot zamówienia musi być świadczony osobiście.

 

  1. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Ww. usługi realizowane będą od stycznia 2017 r. i nie dłużej niż do 30 czerwca 2018 r. (średnio 30 godzin miesięcznie). Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu na miejsce realizacji usługi ani w trakcie jej trwania.

 

  1. Sposób przygotowania oferty

 

Oferta powinna składać się z następujących dokumentów:

  1. podpisany załącznik nr 1 Formularz oferty obejmujący dodatkowo oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, spełnienia wymagań zwartych w niniejszym zapytaniu oraz deklarowanej dyspozycyjności czasowej w projekcie.
  2. podpisane CV i list motywacyjny
  3. dokumenty potwierdzające doświadczenie i wykształcenie (przedstawiane na rozmowie rekrutacyjnej).

 

Oferty (skany podpisanych dokumentów z ww. pkt. 1 i 2) należy przesyłać mailem na adres: magda.stempska@fundacjaimago.pl  z tytułem maila: oferta dotycząca zapytania 1/PR/2017

lub osobiście (oryginały) zostawić lub przesłać pocztą na adres siedziby Fundacji Imago w kopercie z ww. numerem zapytania:

  1. Hallera 123, 53-201 Wrocław

 

Dodatkowe informacje:

Kandydat/tka powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego (zał. nr 1). Oferta powinna być przygotowana w języku polskim. Kandydat/tka może złożyć tylko jedną ofertę.

 

Oferta powinna zawierać całkowity koszt zatrudnienia za 1 godzinę zegarową (brutto). Cena powinna uwzględniać wszystkie prace i czynności oraz koszty związane z realizacją ww. usług świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie (w tym koszty obowiązkowego ubezpieczenia społecznego ponoszone przez Zamawiającego).

 

Zamawiający nie dopuszcza powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom.

Formularz oferty i załączniki do oferty (CV i list motywacyjny) powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata/tki. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

  1. Miejsce i termin składania ofert

Prosimy o złożenie ofert do 09.01.2017 r. mailem na adres magda.stempska@fundacjaimago.pl (liczy się data wpływu) lub w siedzibie Fundacji we Wrocławiu, przy ul. Hallera 123 do godziny 16:00 w ww. dniu (liczy się data fizycznego dostarczania dokumentów).

Więcej informacji i formularz ofertowy znajdują się poniżej w pliku:

Zapytanie_ofertowe_ekspert

 

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela:

Magdalena Stempska, tel. 513 362 807 lub mailowo: magda.stempska@fundacjaimago.pl