Fundacja Imago

REKRUTACJA EKSPERTA W PROJEKCIE „Usługi przerwy regeneracyjnej dla opiekunów niepełnosprawnych osób zależnych”

/ 2017-04-21 09:05:19

REKRUTACJA EKSPERTA W PROJEKCIE „Usługi przerwy regeneracyjnej dla opiekunów niepełnosprawnych osób zależnych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Opis przedmiotu zamówienia

 Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie maksymalnie 1568 godzin usług w charakterze eksperta, (kod CPV 73000000-2) w ramach projektu „Usługi przerwy regeneracyjnej dla opiekunów niepełnosprawnych osób zależnych” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przewidziane jest zaangażowanie na okres od maja  2017 r. i nie dłużej niż do 31 grudnia  2019 r.

 Zakres czynności świadczonych przez eksperta:

Udział w pracach panelu ekspertów nad aktualizacją założeń dotyczących uwarunkowań instytucjonalnych przenoszenia założeń short break  (przerwy wytchnieniowej)  na grunt polskich rozwiązań związanych z opieką nad osobami niepełnosprawnymi, w  szczególności:

Termin i miejsce realizacji zamówienia

 Ww. usługi realizowane będą od maja 2017 r. i nie dłużej niż do 31 grudnia 2019 r. (średnio 49 godzin miesięcznie). Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu na miejsce realizacji usługi ani w trakcie jej trwania.

Miejsce i termin składania ofert

Prosimy o złożenie ofert do 28.04.2017 r. mailem na adres> lukasz.reszka@fundacjaimago.pl (liczy się data wpływu) lub w siedzibie Fundacji we Wrocławiu, przy ul. Hallera 123 do godziny 16:00 w ww. dniu (liczy się data fizycznego dostarczania dokumentów).

Niniejsze zapytanie ofertowe jest upublicznione na stronie internetowej www.fundacjaimago.pl.

Dodatkowe informacje:

Kandydat/tka powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego (zał. nr 1). Oferta powinna być przygotowana w języku polskim. Kandydat/tka może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta powinna zawierać całkowity koszt zatrudnienia za 1 godzinę zegarową (brutto). Cena powinna uwzględniać wszystkie prace i czynności oraz koszty związane z realizacją ww. usług świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie (w tym koszty obowiązkowego ubezpieczenia społecznego ponoszone przez Zamawiającego).

Zamawiający nie dopuszcza powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom.

Formularz oferty i załączniki do oferty (CV i list motywacyjny) powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata/tki. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji i formularz ofertowy znajdują się poniżej w pliku:

zapytanie ofertowe ekspert

Więcej informacji udziela:

Łukasz Reszka – kontakt: lukasz.reszka@fundacjaimago.pl, tel. 519 055 411