Fundacja Imago

Składanie biznes planów - projekt Strefa przedsiębiorczości

/ 2017-03-13 14:59:44

Uczestnicy IV grupy projektu Strefa przedsiębiorczości mogą składać wnioski o przyznanie dotacji i wsparcia pomostowego do dnia 27 marca 2017.

Należy składać wszystkie dokumenty wymienione w Regulaminie na s. 1-5, w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem). Biznes plan powinien mieć ponumerowane strony i zaparafowane wszystkie strony.

Wszystkie dokumenty prosimy nagrać na płytę CD wraz z oświadczeniem o zgodności wersji elektronicznej z papierową.

Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej Biznes Planu z wersją papierową