Fundacja Imago

Zamówienie na realizację usług Asystentów Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Zabrzański program reintegracji”

/ 2017-09-07 07:27:30

W związku z realizacją projektu pt. „Zabrzański program reintegracji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX: włączenie społeczne,  działanie 9.1. Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, zapraszamy do składania ofert na realizację usług Asystentów Osób Niepełnosprawnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 2017 AON