Fundacja Imago

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013/CCK

/ 2013-09-04 10:02:27

Wrocław,  4 września2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr 1/2013/CCK

(dotyczy wykonywania usług na stanowisku Trenera Pracy na terenie miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego)

 1. 1.       ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Imago
ul. Hallera 123,

53-201 Wrocław

tel.  513-362-807 e-mail: biuro@dostepnidlaciebie.org

NIP: 897-175-16-29  REGON: 020910169 KRS: 0000321082

 1. 2.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług Trenera Pracy na terenie miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pt. „DOSTĘPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji” o nr WND-POKL.07.04.00-24-071/12-00  i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, działania 7.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szczegółowe informacje o projekcie: www.dostepnidlaciebie.org

 1. 3.       PODSTAWOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY (WRAZ Z KODAMI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W OPARCIU O WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ)

Do obowiązków Wykonawcy należy:

 1. Współpraca z osobą niepełnosprawną ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
 2. Udział przy poszukiwaniu pracy przez ON
 3. Pomoc ON w zaprezentowaniu się na rozmowie kwalifikacyjnej
 4. Pomoc ON przy wypełnianiu dokumentów (formalności) związanych z poszukiwaniem pracy
 5. Pomoc/ udzielanie porad pracodawcy w rozwiązywaniu problemów związanych z zatrudnieniem ON.
 6. W momencie podjęcia stażu i zatrudnienia przez osobę niepełnosprawną dbanie o właściwe wdrożenie do pracy
 7. Przeszkolenie środowiska pracy w zakresie komunikacji, adaptacji miejsca pracy
 8. Pomoc w utrzymaniu zatrudnienia – wspólne wykonywanie obowiązków przez osobę niepełnosprawną  i Trenera ze stopniowym wycofywaniem się Trenera
 9. Monitoring przez cały okres zatrudnienia (rozwiązywanie konfliktów, bieżących problemów, zapewnienie poczucie bezpieczeństwa osobie niepełnosprawnej).
 10. Wymiar i rodzaj wsparcia Trenera Pracy jest ściśle powiązany z indywidualnymi potrzebami uczestnika, wcześniej określonymi w ramach Indywidualnego Planu Działań (IPD). Stąd też zaangażowanie w pomoc uczestnikowi projektu może nastąpić na różnych etapach wsparcia realizowanego w ramach projektu.
 11. Prowadzenie arkuszy obserwacji podczas zajęć i szkoleń. Przygotowanie raportów z przeprowadzonego wsparcia.
 12. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z wytycznymi realizacji projektów współfinansowanych z EFS.
 13. Trener pracy będzie miał pod opieką max. 2 osoby, średnio na osobę 20 godz. wsparcia w miesiącu przez okres do 12 miesięcy.

 

Przedmiot zamówienia według kodu CPV:

Słownik główny

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

85.00.00.00 – 9

 1. 4.       WARUNKI UDZIAŁU WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU

1. Do składania ofert zapraszamy:

– osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej;

– osoby prowadzące działalność gospodarczą, pod warunkiem wykonywania przez nie zadań wynikających z zawartej umowy osobiście.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Oferenci, którzy spełniają następujące warunki formalne:

– łączny wymiar ich zaangażowania w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO nie przekracza 240 godzin miesięcznie

– nie są zatrudnieni w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie;

– nie posiadają powiązań kapitałowych i osobowych z Beneficjentem;

– posiadają udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

 

Warunki konieczne:

1)      Wykształcenie wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna

2)      Kwalifikacje w zakresie doradztwa społecznego lub zawodowego lub pośrednictwa pracy

3)      Specjalistyczne przygotowanie do świadczenia usług wspierających osoby niepełnosprawne w procesie zdobywania i utrzymywania zatrudnienia oraz do udzielania porad pracodawcy w rozwiązywaniu problemów związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych

4)      Udokumentowane doświadczenie w pracy z osobą zależną niepełnosprawną  (co najmniej 100godz. wsparcia) 

5)      Dyspozycyjność w takim stopniu, aby było możliwe wykonywanie obowiązków trenera w godzinach urzędowania różnych instytucji i firm

6)      Niekaralność

7)      Mobilność

Wymagania dodatkowe:

– samodzielność w działaniu oraz wykazywaniu własnej inicjatywy

– komunikatywność, empatia, zaangażowanie i asertywność

– otwartość i łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich

doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych w ramach EFS

 

 1. 5.       SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
 1. 6.       OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a)      Kryterium oceny ofert – cena brutto za usługę – 50%

Wykonawca, który poda najniższą cenę brutto za usługę otrzyma 50 pkt., natomiast pozostałe oferty otrzymają punktację proporcjonalnie na podstawie wzoru: cena najniższej oferty/cena badanej oferty x 50.

Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 50 punktów.

b)      Kryterium oceny ofert – doświadczenie – 50%

Wykonawca, który wykaże się największą ilością godzin pracy z osobą zależną niepełnosprawną oraz najwyższymi kwalifikacjami, otrzyma 50 pkt., natomiast pozostałe oferty otrzymają punktację proporcjonalnie na podstawie wzoru: liczba punktów przyznanych za doświadczenie oferty badanej / liczba punktów przyznanych za ofertę z największym doświadczeniem x 50.

Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 50 punktów.

Wartość punktowa każdej oferty zostanie ustalona w oparciu o sumę punktów, jaką oferta uzyskała w poszczególnych kryteriach (cena, doświadczenie we współpracy z osobami niepełnosprawnymi).

 1. 7.       MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@dostępnidlaciebie.org (CV oraz skany podpisanego formularza ofertowego i oświadczenia), lub przesłać pocztą/kurierem/złożyć osobiście pod adresem:

Biuro Projektu

ul. Warszawska 53, Częstochowa 42-202

do dnia 19 września 2013r do godz. 9.00.

Dodatkowych informacji udziela: Magdalena Ucinek – specjalista ds. finansów, e-mail: magda.ucinek@fundacjaimago.pl oraz Urszula Marcinkowska – kierownik projektu, e-mail: biuro@dostepnidlaciebie.org

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania się z niniejszego zapytania w każdym czasie bez podawania przyczyny swojej decyzji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z oferentem, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę, w celu przeprowadzenia ostatecznych negocjacji (np. obniżenie ceny zaoferowanej przez Wykonawcę z powodu przekroczenia kwoty w budżecie projektu, doprecyzowanie terminów, itp. sytuacji).

W przypadku rezygnacji wybranego Wykonawcy z realizacji usługi, Zamawiający ma prawo zaprosić do współpracy Oferenta, który złożył następną w kolejności najkorzystniejszą ofertę

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2_oświadczenie