Fundacja Imago

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2013/IM na przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej produktu finalnego oraz opracowania raportu z ewaluacji zewnętrznej

/ 2013-12-02 09:58:39

W związku z realizacją projektu innowacyjnego pt. „E-learning na rzecz osób niewidomych i niedowidzących” o numerze WND-POKL WND-POKL.07.03.00-02-194/11 w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwracamy się z prośbą o składanie ofert w zakresie przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej produktu finalnego oraz opracowania raportu z ewaluacji zewnętrznej produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym.

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty  do dnia 16 grudnia 2013r. 

Szczegółowe informacje na temat wykonania usługi można znaleźć w dokumentacji konkursowej.

Dokumentacja konkursowa:

Zapytanie – ewaluacja zewnętrzna

zał. 1_wytyczne w zakresie ewaluacji zewnętrznej

Załącznik nr 2_formularz oferty

Załącznik nr 3_oświadczenie