Aktywny Oborniczanin – czas na zmiany

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

Głównym celem projektu jest objęcie 33 uczestników, mieszkańców gminy Oborniki Śląskie, działaniami o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym. Działania te mają przyczynić się do poprawy poziomu i jakości integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób z ich otoczenia. Uczestnicy projektu, poza wsparciem materialnym czy finansowym, otrzymają wsparcie ukierunkowane na aktywizację i społeczne włączenie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

OFERTA PROJEKTU obejmuje m.in.:

Animacje lokalne, warsztaty rodzicielskie, trening kompetencji miękkich i autoprezentacji, spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym, 4 m-czne staże zawodowe, szkolenia zawodowe, wsparcie zdrowotne i edukacyjne.

REKRUTACJA

Obecnie pracownicy socjalni M-GOPS prowadzą rekrutację do projektu.

Dokumenty, które należy wypełnić w celu przystąpienia do rekrutacji:

–        formularz zgłoszeniowy,

–        deklaracja udziału w projekcie,

–        oświadczenia i zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty są dostępne w biurze projektu, tj. w M-GOPS w Obornikach Śląskich oraz u pracowników socjalnych ośrodka. Dodatkowo dokumenty można pobrać w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich, biurach lokalizacyjnych Partnerów projektu  (Fundacji IMAGO, Jasinowska-Czarny Anna Unika Doradztwo Unijne i Public Relations), a także na stronach www.oborniki-slaskie.pl, www.mgopsoborniki.naszops.pl, www.fundacjaimago.pl, www.unika.net.pl. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontaktowanie się z pracownikami socjalnymi M-GOPS w Obornikach Śląskich.

Pobierz – Dokumenty rekrutacyjne Aktywny Oborniczanin

 

Projekt realizowany jest od września 2021 r. do czerwca 2023 r.

Lider projektu: Gmina Oborniki Śląskie, M-GOPS Oborniki Śląskie
Partnerzy: Fundacja Imago, Jasinowska-Czarny Anna Unika Doradztwo Unijne i Public Relations, Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy

Łączna wartość projektu: 903 292,86 zł

Kwota dofinansowania: 767 437,61 zł