„Kwalifikacje i kompetencje – program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością z województwa śląskiego, dolnośląskiego i podkarpackiego”

Fundacja IMAGO, dzięki pozyskanej dotacji od stycznia 2022 roku rozpoczęła realizację projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami.

Wartość Dofinansowania; 1 392 000zł

Celem projektu „Kwalifikacje i kompetencje – program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością z województwa śląskiego, dolnośląskiego i podkarpackiego” jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia 100os. niepełnosprawnych (55K, 45M) bez pracy z terenu woj. śląskiego, dolnośląskiego i podkarpackiego doświadczających trudności na rynku pracy ramach zindywidualizowanych programów aktywizacji zawodowej realizowanych w okresie 01.2022-06.2023.

Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, o ile spełniają przesłanki określone w kryterium dostępu dot. grupy docelowej

Grupę docelową stanowi 100 osób (w tym 55K i 45M) w wieku 18+, które spełniają następujące kryteria: Osoby niepracujące (bezrobotne lub bierne zawodowo)z orzeczoną niepełnosprawnością. Zamieszkujące na terenie obszaru województwa śląskiego, dolnośląskiego i podkarpackiego

Poprzez cel planujemy się osiągnąć:

-wzrost potencjału zawodowego i edukacyjnego uczestników

-wytyczenie zindywidualizowanych, nowych ścieżek rozwoju zawodowego i edukacyjnego uczestników.

W ramach projektu oferujemy: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia i staże zawodowe. Program aktywizacji obejmuje kompleksowe usługi i instrumenty dostosowane indywidualnie do potrzeb uczestników, z uwzględnieniem regionalnego zapotrzebowania pracodawców.

Korzyści z udziału w projekcie:

-pomożemy Ci zdobyć, podnieść kwalifikacje i uzupełnić kompetencje oraz umiejętności

– istnieje możliwość odbycia wsparcia w dogodnie ustalonych terminach

– całkowicie bezpłatny udział

– wybór konkretnej formy wsparcia dla osoby zainteresowanej

– podniesienie kwalifikacji i kompetencji poprzez odbycie stażu lub szkolenia zawodowego – stypendium stażowe / szkoleniowe

– zwroty kosztów dojazdu na staż/szkolenie

– łatwiejsze wejście lub powrót na rynek pracy

Fundacja IMAGO, dzięki pozyskanej dotacji od stycznia 2022 roku rozpoczęła realizację projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami. Wartość Dofinansowania; 1 392 000zł Celem projektu „Kwalifikacje i kompetencje – program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością z województwa śląskiego, dolnośląskiego i podkarpackiego” jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia 100os. niepełnosprawnych (55K, 45M) bez pracy z terenu woj. śląskiego, dolnośląskiego i podkarpackiego

https://efs.mrips.gov.pl/wiadomosci/aktywizacja-zawodowa-osob-z-niepelnosprawnosciami-dzialanie-1.5-po-wer

https://www.pfron.org.pl/