„Inwestuj w siebie! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży z Województwa Śląskiego” Nr projektu: nr POWR.01.03.01-00-0191/15-00

 

 

 

 

Fundacja Imago we współpracy z Stowarzyszeniem YAVA, Stowarzyszeniem Inicjatyw Samorządowych oraz Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym Teatr Grodzki zaprasza do udziału w projekcie

INWESTUJ W SIEBIE!

Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży z województwa śląskiego”

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 60 osób młodych do 29 roku życia bez pracy z terenu woj. śląskiego, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w ramach zindywidualizowanego programu aktywizacji zawodowej.

Realizatorzy:

Fundacja Imago – Lider

Stowarzyszenie YAVA – partner

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki

 

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Projekt jest adresowany do osób : w wieku od 16-29 lat niepracujący, nieuczestniczący w szkoleniu, niekształcący się w formach stacjonarnych, biernych zawodowo zamieszkujących na terenie subregionu  woj. Śląskiego spełniających dodatkowo jeden z poniższych warunków :

 • młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy)
 • matki opuszczające pieczę zastępczą (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy)
 • absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu ośrodków)
 • absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków (do roku po opuszczeniu ośrodków).
 • matki przebywające w domach samotnej matki
 • osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu

Rejony realizacji projektu: subregiony Województwa Śląskiego

Region Realizacji Fundacji Imago : Subregion Zachodni (miejsce zamieszkania uczestników) Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory, raciborski, rybnicki, wodzisławski.

 

Ilość uczestników z Subregionu Zachodniego: 15 osób

W RAMACH PROJEKTU KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA:

 • Doradztwo zawodowe z przygotowaniem  Indywidualnego Planu Działań
 • Doradztwo zawodowe metodą socjodynamiczną
 • Szkolenie zawodowe
 • Stypendium szkoleniowe
 • 3 miesięczny staż zawodowy
 • Stypendium stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu na staż
 • Wsparcie Opiekuna Klienta w doborze szkoleń, staży i aktywnym poszukiwaniu pracy
 • Wsparcie Trenera Pracy dla osób z niepełnosprawnością

Podczas rekrutacji każdy Kandydat/Kandydatka  odbędzie spotkanie z doradcą zawodowym oraz psychologiem.

Pracodawcy przyjmujący na staż mogą otrzymać dofinansowanie do 1000 zł  wynikające z kosztów dostosowania stanowiska pracy do potrzeb stażystów.

7 z 15 uczestników projektu powinno podjąć zatrudnienie na min. ½ etatu na 3 miesiące, lub umowę zlecenie do wysokości trzykrotnej minimalnej krajowej (1850 brutto) za nie więcej niż 160 godzin pracy w miesiącu.

WARTOŚĆ PROJEKTU:  987 500,00 w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego  932 300,00

Fundacja Imago

BIURO PROJEKTU

ul.Wolności 262, 310/311

Zabrze 41-800

PUNKT INFORMACYJNY

ul.Floriańska 1, sala konferencyjna, 1 piętro
Rybnik 44-217  (budynek ośrodka CRiR Bushido).

Biuro i punkt informacyjny  czynne są  od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00.

Możliwe jest umówienie spotkania w innych godzinach po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym.

Poniżej zamieszczamy harmonogram działań realizowanych w ramach projektu!!!

harmonogram

 

HARMONOGRAM-IWS 27.04.17