Inwestuj w siebie II

Inwestuj w siebie II

Fundacja IMAGO, dzięki pozyskanej dotacji od stycznia 2019 roku rozpoczęła realizację projektu
„ Inwestuj w siebie II edycja ”  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  Priorytet I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.

Celem projektu „Inwestuj w siebie II edycja” jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 180os. młodych do 29r.ż. bez pracy z terenu woj. śląskiego, dolnośląskiego i podkarpackiego, w tym osób, które nie uczestniczą
w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), spełniających kryteria grupy docelowej  w konkursie, w ramach zindywidualizowanego programu aktywizacji zawodowej, w okresie 01.2019-12.2020.

Gr. docelową stanowi 180os. w wieku 15-29 (w tym 108K i 62M), które spełniają kryteria:

  1. młodzieży NEET (osoby bez pracy które nie uczestniczą w szkoleniu i kształceniu -w tym 100% os. biernych zawodowo)
  2. z grup docelowych:

– młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do 2lat po opuszczeniu pieczy)

– os., które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu)

– matki przebywające w domach samotnej matki

– os., które opuściły zakłady karne lub areszty śledcze (do 2lat po opuszczeniu)

– os., które opuściły zakłady poprawcze lub schroniska dla nieletnich

osoby które osoby które opuściły specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do dwóch lat po opuszczeniu)

– osoby które ukończyły naukę w szkole specjalnej (do dwóch lat po ukończeniu nauki)

– oraz osoby które opuściły zakłady pracy chronionej (do dwóch lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie pracy chronionej).

Poprzez cel planuje się osiągnąć:

-wzrost potencjału zawodowego i edukacyjnego uczestników

-wytyczenie zindywidualizowanych, nowych ścieżek rozwoju zawodowego i edukacyjnego uczestników.

W ramach projektu oferujemy: (poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, staże, dotacje, kontraktowanie)

Program aktywizacji obejmuje kompleksowe usługi i instrumenty dostosowane indywidualnie do potrzeb uczestników, z uwzględnieniem regionalnego zapotrzebowania pracodawców.

 KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE:

– możliwość odbycia wsparcia w dogodnie ustalonych terminach

– całkowicie bezpłatny udział

– wybór konkretnej formy wsparcia dla osoby zainteresowanej

– podniesienie kwalifikacji i kompetencji poprzez odbycie stażu lub szkolenia zawodowego

– szansa na pozyskanie środków na otworzenie własnej działalności gospodarczej

– stypendium stażowe / szkoleniowe

– zwroty kosztów dojazdu na staż/szkolenie

– łatwiejsze wejście lub  powrót na rynek pracy

 

Harmonogram wsparcia w projekcie:

Kopia pliku harmonogram wsparcia w projekcie 31.08..2021 IWS II Robert (2)

 

Szczegółowe informacje dostępne w biurach Fundacji Imago (zakładka kontakt) 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz dokumentami projektowymi, które znajdują się w zakładce Dokumenty oraz poniższymi dokumentami promocyjnymi. 

Ulotka A5 inwestuj

Robert Gałuszka 
tel. 506 734 664

Jasło – ul. Asnyka 6
Ząbkowice Śląskie – ul. Melioracyjna 3
Dąbrowa Górnicza – ul. H. Sienkiewicza 6a (Centrum Aktywności Obywatelskiej).