zDolny Asystent 2023

Projekt zDolny Asystent 2023, sfinansowany jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w ramach zadania Udostępnienie usług asystenckich dla mieszkańców województwa dolnośląskiego dla mieszkańców powiatów ząbkowickiego oraz strzelińskiego.

Grupa docelowa:

4 mieszkańców woj. dolnośląskiego, zamieszkujący w  powiecie ząbkowickim i  strzelińskim, usługami objętych zostanie:

  1. min. 20% beneficjentów z terenów wiejskich i małych miejscowości do 10 000 mieszkańców,
  2. maks. 5% os. z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu lekkim (nie dotyczy niepełnosprawności intelektualnej, całościowego zaburzenia rozwoju i niepełnosprawności o charakterze psychicznym).
  3. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne, w tym os. niewidome, głuche, z chorobą Alzheimer’a, stwardnieniem rozsianym, niepełnosprawnością narządu ruchu, zaburzeniami neurologicznymi, całościowymi zaburzeniami rozwoju, z chorobami układu pokarmowego, psychicznymi i oddechowo – krążeniowymi, ze spektrum autyzmu i epilepsją.

Cel projektu:

Polepszenie  bilansu życiowo-zawodowego osób z niepełnosprawnościami, zwiększenie możliwości udziału w życiu społecznym oraz polepszenie sytuacji opiekunów osób niesamodzielnych, którym usługa asystencka umożliwi odciążenie wynikające z obowiązków wobec osoby zależnej, a w ten sposób samorealizację w życiu rodzinnym, zawodowy czy zaspokojeniu potrzeb indywidualnych.

Czas realizacji projektu: luty 2023 – grudzień 2023

Dane kontaktowe:

Karolina Miernik

Telefon: 513-026-365

e-mail: karolina.miernik@fundacjaimago.pl

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu ,możliwy kontakt drogą sms-ową.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego

logo z herbem dolnego śląska