Dąbrowskie Centrum Asystenckie 2

 

 

 

Fundacja Imago informuje Klientów, iż zakończony projekt „Dąbrowskie Centrum Asystenckie 2” pozostaje w trwałości od dnia 01.07.2021 do 31.12.2023 i w dalszym ciągu świadczy usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych. Chętnych do skorzystania z opieki asystenta z terenu powiatu m. Dąbrowa Górnicza zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 512-813-201.

 


 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX, dla działania: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregionu Centralnego.

Nr projektu: WND-RPSL.09.02.01-24-0268/18-005

Wartość projektu:  1 751 400,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 628 802,00 zł

Wkład własny: 122,598,00zł

Partner: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

 

Cel projektu:

Wsparcie niezależnego życia 70 os. niepełnosprawnych z terenu powiatu m. Dąbrowa Górnicza poprzez organizowanie i świadczenie wysokiej jakości usług asystenckich, w okresie 01.2019- 30.06.2021

Uczestnicy projektu:

Osoby niepełnosprawne, tj. osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wymagające stałego lub okresowego wsparcia w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania społ., zawodowego lub edukacyjnego.

W ramach realizacji projektu 70 niepełnosprawnych (38K, 32M) mieszkańców/mieszkanek powiatu Dąbrowa Górnicza otrzyma wsparcie Asystenta Osób Niepełnosprawnych w okresie 01.2019- 06.2021. Ponadto w ramach projektu powstanie co najmniej 10 miejsc świadczenia usług społecznych.

W projekcie mogą wziąć osoby niepełnosprawne i niesamodzielne, posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności oraz mieszkające na terenie miasta na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza.

Usługi asystenckie realizowane w ramach Dąbrowskiego Centrum Asystenckiego 2, realizowane będą między 2 stycznia 2019 r. a 30 czerwca 2021r.

 

Planowane formy wsparcia:

Dla uczestników:

Świadczenie usług asystenckich

Liczba godzin: 70os. x śr.24h/os/m-c x 29m-c = 38640h. W ramach zadania zaplanowano świadczenie zindywidualizowanych usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami. Asystenci będą działać w obszarach aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej, w ramach czynności zamawianych zgodnie z regulaminem świadczenia usług, m.in.: – wspólne spędzanie czasu wolnego mające na celu rozwój aktywności społ., zainteresowań, organizacji czasu wolnego – pomoc w przemieszczaniu się m.in. do: punktów usługowych, pracy, szkoły lekarza, na rehabilitację, w powrocie do domu – wspomaganie w załatwianiu spraw urzędowych – wspólna aktywność rekreacyjna – towarzyszenie UP w imprezach kulturalnych – wsparcie w obowiązkach domowych – tłumaczenie na język migowy – pomoc w zaadoptowaniu się na stanowisku pracy. Usługa asystentury dedykowana będzie dla osób z terenu powiatu m. Dąbrowa G. Z usługi można skorzystać 7 dni w tygodniu. Zamówienia na usługi będą przyjmowane codziennie w godzinach 10.00-14.00 (telefonicznie i/lub mailowo).

W wyniku zgłoszenia zamówienia zostanie przeprowadzona diagnoza potrzeb (spotkanie osobiste w miejscy zamieszkania lub biurze, kontakt telefoniczny w przypadku prostych zleceń), warunkująca zawarcie kontraktu z klientem na konkretne czynności. Decyzja o przyznaniu i wymiarze wsparcia udzielanego klientowi – uczestnikowi projektu, każdorazowo będzie poprzedzona indywidualną oceną sytuacji materialnej i życiowej (rodzinnej i zawodowej) danej osoby oraz jej opiekunów faktycznych. Konkretna ilość godzin dla UP zostanie ustalona przez Diagnostę – Dyspozytora na podstawie wywiadu diagnostycznego osobistego przeprowadzonego przed realizacją usługi. W przypadku klientów niepełnoletnich wywiad będzie przeprowadzany z rodzicami.

Dla asystentów:

Przygotowanie i wsparcie asystentów

Szkolenia są przewidziane dla osób pełniących w projekcie rolę AOON (8dni x śr.8h/dzień=60h). Program szkoleniowy ma zapewnić zatrudnionym asystentom rozwój kompetencji niezbędnych do świadczenia usług asystenckich. Szkolenie będzie obejmowało 20h teorii oraz 40h zajęć praktycznych. Program będzie uwzględniał kwestie niedyskryminacji ze względu na płeć, a przede wszystkim niepełnosprawności klienta. Ramowy program:

  1. Warsztat interpersonalny: – Trening twórczego rozwiązywania problemów – Sytuacje trudne w kontaktach interpersonalnych – Asertywność – Automotywacja, radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym – Zachowania antydyskryminacyjne w pracy z ON, z uwzględnieniem perspektywy płci.
  2. Podstawowy moduł szkoleniowy: – Pojęcie oraz klasyfikacja niepełnosprawności – Pojęcie i zakres rehabilitacji (geneza, cele, zasady) – Podstawy prawa dotyczące niepełnosprawności, odpowiedzialność prawna Asystenta – Asystowanie Osobie z Niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, wzrokową i słuchową – Poradnictwo dla ON – Etyka zawodowa AOON – Seksualność ON – Podstawowa pomoc przedmedyczna.

 Szkolenie dla 10os. zakończone wydaniem certyfikatów, po zatrudnieniu asystentów.

 Superwizje asystentów

Poza obszarem szkoleniowym przygotowującym asystentów do pracy przewidziano dla nich formę wsparcia merytorycznego jaką jest superwizja. Asystenci biorą udział w spotkaniach superwizowanych w formie grupowej. Superwizja ma na celu wymianę doświadczenia w pracy z klientami oraz radzenia sobie z trudnościami, a także zapobieganie wypaleniu zawodowemu, możliwość odreagowania sytuacji związanych z pracą. Celem superwizji jest rozwój os. superwizowanej, a w efekcie – większa dbałość o bezpieczeństwo i rozwój jego klientów. Superwizja grupowa (śr. raz na 2m-c): 11superwizji/gr. x 3h/superwizja=33h). Superwizja indywidualna: (śr 2h/mc/asystent) 2x22x10 = 440h

 

Planowane efekty:

38 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie,

38 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie,

10 utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu,

10 wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu.

 

Biuro projektu:

Biuro znajduje się w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sienkiewicza 6a, pokój 12 (budynek Dąbrowskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej).

Koordynatorką projektu jest Daria Sąsiadek.

Tel.: 512-813-201

E-mail: daria.sasiadek@fundacjaimago.pl

 

W związku z realizacją projektu pn. “Dąbrowskie Centrum Asystenckie 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zamawiający Fundacja Imago zaprasza do przedstawienia odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/dca2/2019 dotyczące realizacji zadań Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych.

Treść zapytania wraz z formularzem oferty oraz wymaganymi załącznikami znajduje się w zakładce DĄBROWSKIE CENTRUM ASYSTENCKIE2/OGŁOSZENIA

LISTA WYKOWAWCÓW WYBRANYCH W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/DCA2/2020

W związku z przeprowadzeniem wyboru Wykonawców na stanowisko Asystenta Osobistego Osób Niepełnosprawnych w ramach ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/DCA2/2020, Fundacja Imago przedstawia listę wybranych oferentów,  którzy pozytywnie przeszli weryfikację formalną i merytoryczną i zostali zaproszeni do podpisania umowy na świadczenie usług asystenckich:

LISTA_WYNOWACÓW_ZAPYTANIE_1_DCA2_2020

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DCA2/2020 z dnia 12.08.2020

W związku z realizacją projektu pn. “Dąbrowskie Centrum Asystenckie 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zamawiający Fundacja Imago zaprasza do przedstawienia odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/DCA2/2020 dotyczące realizacji zadań Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych.

Treść zapytania wraz z formularzem oferty oraz wymaganymi załącznikami:

ZAPYTANIE_OFERTOWE_1_DCA2_2020

 


 

Zapytanie  ofertowe 1/DCA2/2019

  1. Zapytanie ofertowe prowadzone jest w ramach projektu  nr RPSL.09.02.01-24-0268/18-002 pt. „Dąbrowskie Centrum Asystenckie 2 Asystencki” (dalej: projektu), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  2. Zamawiającym jest Fundacja Imago (adres 53-201 Wrocław, ul. Hallera 123).
  3. Wybór Wykonawcy odbywa się z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 ze zm.)

WYNIKI – Ogłoszenia o naborze na stanowisko Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej 1/2019/dca z dn. 3.01.2019r.

Lista wybranych oferentów,  którzy pozytywnie przeszli weryfikację formalną i merytoryczną i zostali zaproszeni do podpisania umowy na świadczenie usług asystenckich —-> lista wybranych ofert

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej 1/2019/dca z dn. 3.01.2019r.

Formularz oferty 1/dca2/2019 oferta 1dca2019
Zapytanie ofertowe 1/dca2/2019 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/dca2/2019 AOON