zDOLNY ASYSTENT! Kompleksowy Program Usług Asystenckich

 

 

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (oś priorytetowa 9 włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne) oraz budżetu Państwa, nr umowy o dofinansowanie RPDS.09.02.01-02-0103/19-00.

Nr projektu: RPDS.09.02.01-02-0103/19

Wartość projektu: 4 522 950,00

Kwota dofinansowania: 4 294 878,00, w tym środki z budżetu państwa: 450 370,50

Termin realizacji: 01.07.2020-30.06.2023

Miejsce realizacji: miasto Wrocław, powiat wrocławski, powiat trzebnicki

Cel projektu:

Wsparcie samodzielności i niezależności życiowej 130 osób z niepełnosprawnościami (76 K) z terenu powiatów: m. Wrocław, wrocławskiego i trzebnickiego, poprzez zwiększenie dostępności do usług asystenckich.

Uczestnicy:

Osoby z niepełnosprawnościami (min. 130 os., w tym 76 kobiet), spełniające kryteria określone w Regulaminie konkursu – bez względu na wiek, poziom wykształcenia i rodzaj dysfunkcji, zamieszkałe na terenie miasta Wrocław, powiatu wrocławskiego lub powiatu trzebnickiego.

Planowane formy wsparcia:
1. Przygotowanie i wsparcie asystentów – co najmniej 25 asystentów – wraz z zapewnieniem rozwoju kompetencji niezbędnych do świadczenia usług
2. Świadczenie usług asystenckich – w projekcie zaplanowano świadczenie zindywidualizowanych usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami w obszarach aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej, łączna liczba godzin – 88 400.

Efekty działań́:
a. rozwój obecnych ośrodków usług na terenie Wrocławia
b. uruchomienie nowych usług (powiat trzebnicki i wrocławski)
c. wprowadzenie i rozwój standardu usług asystenckich poprzez rozwój profesjonalnej kadry oraz  implementacja działań uzupełniających asystenturę̨
d. kontynuowanie wdrażania rozwiązań zagranicznych w obszarze usług wspierających niezależne życie, adaptowanych przez Fundację Imago przy współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Usług Krótkiej Przerwy (ISBA)
e. rozwój regionalnego programu powszechnego dostępu do usług wspierających niezależne życie, realizowanego przy współpracy z samorządem regionalnym.

 

Dane kontaktowe:

Fundacja Imago, ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław

Agnieszka Pawłowska  

telefon: 797 996 564
email: agnieszka.pawlowska@fundacjaimago.pl

Martyna Rangno

telefon: 509 771 751
email: martyna.rangno@fundacjaimago.pl

W razie potrzeby jesteśmy również dostępni drogą sms-ową.