Slider

Dolnośląska Strefa Przedsiębiorczości

„DOLNOŚLĄSKA STREFA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy o dofinansowanie RPDS.08.03.00-02-0055/17-00, nr projektu RPDS.08.03.00-02-0055/17.

 

UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 96 osób (w tym 58 Kobiet i 38 Mężczyzn), które spełniają kryteria:

 1. wieku – od 30 roku życia
 2. statusu na rynku pracy
  a) pozostają bez zatrudnienia

– osoby bezrobotne: 58 osób, w tym 48 osób zarejestrowanych w PUP należące do I lub II profilu pomocy

– osoby bierne zawodowo: 38 osó
          b) znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. są w wieku powyżej 50 roku życia lub/i są kobietami lub/i są osobami niepełnosprawnymi, lub/i są osobami długotrwale bezrobotnymi lub/i są osobami o niskich kwalifikacjach. W tym:

– kobiety (K), 58 osób

– osoby z niepełnosprawnościami, 10 osób

– osoby długotrwale bezrobotne, 39 osób

3. zamieszkania w rozumieniu przepisów KC na obszarze woj. dolnośląskiego w powiatach ząbkowickim, strzelińskim, dzierżoniowskim, wrocławskim, m. Wrocław

4. osób z defaworyzowanych z obszarów wiejskich – zamieszkują w rozumieniu przepisów KC obszary wiejskie(ZTW), 44 osoby

5. os. zamierzających rozpocząć działalność gosp., wyłączeniem osób wymienionych w §2 ust 2 Regulaminu, w szczególności, osób które posiadały aktywny wpis do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów  w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. 

CEL

Wzrost przedsiębiorczości uczestników projektu poprzez rozwój własnego potencjału do podjęcia samozatrudnienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej – min. 84 osób spełniających kryteria grupy docelowej projektu (50 K), w okresie 01.2018-11.2019, w wyniku realizacji kompleksowego wsparcia w zakresie uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej.

 

OKRES REALIZACJI  01.01.2018 – 30.11.2019

WARTOŚĆ   4 236 076,52 PLN (ze środków europejskich 3 600 665,04 PLN; ze środków dotacji celowej 515 271,48 PLN; wkład własny w kwocie 120 140,00 PLN)

FORMY WSPARCIA

W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

 

PLANOWANE EFEKTY

– 96 osób objętych wsparciem w ramach szkoleń przed uruchomieniem działalności gospodarczej

– 96 osób objętych wsparciem w ramach doradztwa przed uruchomieniem działalności gospodarczej

– 84 osoby otrzymają środki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej

– 84 osoby objęte wsparciem pomostowym finansowym oraz szkoleniowo – doradczym

– wzrost praktycznych umiejętności w zakresie planowania i prowadzenia działalności gospodarczej 88 uczestników projektu

– wzrost przedsiębiorczości min. 84 uczestników projektu poprzez podjęcie samozatrudnienia w ramach utworzonych i prowadzonych przez min. 12 m-cy działalności gospodarczych.

PARTNERZY

Fundacja Imago – Lider projektu

 

Aktualności

Wyniki oceny wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego – II edycja – Dolnośląska Strefa Przedsiębiorczości

W załączniku zamieszczamy wyniki oceny wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu Dolnośląska Strefa Przedsiębiorczości.

LISTA RANKINGOWA_II edycja_wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego_06.11.2018

 

10.10.2018: PRZEDŁUŻENIE TERMINU IV. NABORU FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

do DNIA 17.10. 2018 r.

w ramach projektu:

„DOLNOŚLĄSKA STREFA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr RPDS.08.03.00-02-0055/17.

 Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Informujemy o wydłużeniu terminu naboru formularzy rekrutacyjnych do IV edycji rekrutacji w ramach projektu „DOLNOŚLĄSKA STREFA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”, osoby zainteresowane udziałem w ww. projekcie zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych w terminie 03.10.2018 – 17.10.2018.

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami dostępnymi w zakładce PROJEKTY – AKTUALNE – PROJEKT DOLNOŚLĄSKA STREFA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE:

Weryfikacja spełniania kryteriów grupy docelowej odbywać się będzie na podstawie zaświadczenia  z PUP (zaznaczonym profilem pomocy) lub ZUS, orzeczenia lub innego dokumentu dotyczącego stanu zdrowia, oświadczeń niezbędnych w weryfikacji spełnienia wymogów dotyczących warunków udziału.

 

OGŁOSZENIE O IV. NABORZE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
w ramach projektu:

„DOLNOŚLĄSKA STREFA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr RPDS.08.03.00-02-0055/17.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Informujemy, iż osoby zainteresowane udziałem w projekcie „DOLNOŚLĄSKA STREFA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”, w terminie
03.10.2018 – 10.10.2018 mogą składać Formularze rekrutacyjne w ramach czwartej edycji rekrutacji do ww. projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami dostępnymi w zakładce PROJEKTY – AKTUALNE – PROJEKT DOLNOŚLĄSKA STREFA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

Weryfikacja spełniania kryteriów grupy docelowej odbywać się będzie na podstawie zaświadczenia  z PUP lub ZUS, orzeczenia lub innego dokumentu dotyczącego stanu zdrowia, oświadczeń niezbędnych w weryfikacji spełnienia wymogów dotyczących warunków udziału.

 

20.08.2018: OGŁOSZENIE O III. NABORZE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

w ramach projektu:

„DOLNOŚLĄSKA STREFA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr RPDS.08.03.00-02-0055/17.

 Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Informujemy, iż osoby zainteresowane udziałem w projekcie „DOLNOŚLĄSKA STREFA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”, w terminie

04.09.2018 – 12.09.2018 mogą składać Formularze rekrutacyjne w ramach drugiej edycji rekrutacji do ww. projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami dostępnymi w zakładce PROJEKTY – AKTUALNE – PROJEKT DOLNOŚLĄSKA STREFA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

Weryfikacja spełniania kryteriów grupy docelowej odbywać się będzie na podstawie zaświadczenia  z PUP lub ZUS, orzeczenia lub innego dokumentu dotyczącego stanu zdrowia, oświadczeń niezbędnych w weryfikacji spełnienia wymogów dotyczących warunków udziału.

 

18.07.2018: PRZEDŁUŻENIE TERMINU II. NABORU FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

do DNIA 26.07. 2018 r.

w ramach projektu:„DOLNOŚLĄSKA STREFA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr RPDS.08.03.00-02-0055/17.

 Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Informujemy o wydłużeniu terminu naboru formularzy rekrutacyjnych do II edycji rekrutacji w ramach projektu „DOLNOŚLĄSKA STREFA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”, osoby zainteresowane udziałem w ww. projekcie zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych w terminie 10.07.2018 – 26.07.2018.

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami dostępnymi w zakładce PROJEKTY – AKTUALNE – PROJEKT DOLNOŚLĄSKA STREFA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE:

Weryfikacja spełniania kryteriów grupy docelowej odbywać się będzie na podstawie zaświadczenia  z PUP (zaznaczonym profilem pomocy) lub ZUS, orzeczenia lub innego dokumentu dotyczącego stanu zdrowia, oświadczeń niezbędnych w weryfikacji spełnienia wymogów dotyczących warunków udziału.


26.06.2018: OGŁOSZENIE O II. NABORZE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

w ramach projektu:

„DOLNOŚLĄSKA STREFA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr RPDS.08.03.00-02-0055/17.

 Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Informujemy, iż osoby zainteresowane udziałem w projekcie „DOLNOŚLĄSKA STREFA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”, w terminie 10.07.2018 – 18.07.2018 mogą składać Formularze rekrutacyjne w ramach drugiej edycji rekrutacji do ww. projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami dostępnymi w zakładce PROJEKTY – AKTUALNE – PROJEKT DOLNOŚLĄSKA STREFA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami REGULAMINu REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE:

Weryfikacja spełniania kryteriów grupy docelowej odbywać się będzie na podstawie zaświadczenia  z PUP lub ZUS, orzeczenia lub innego dokumentu dotyczącego stanu zdrowia, oświadczeń niezbędnych w weryfikacji spełnienia wymogów dotyczących warunków udziału.

2. Regulamin DSP_RPDS.08.03.00-02-0055_17_I Aktualizacja


30.04.2018: OGŁOSZENIE O I. NABORZE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

w ramach projektu:

„DOLNOŚLĄSKA STREFA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr RPDS.08.03.00-02-0055/17.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Informujemy, iż osoby zainteresowane udziałem w projekcie „DOLNOŚLĄSKA STREFA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”, w terminie 16.05.2018 – 22.05.2018 mogą składać Formularze rekrutacyjne w ramach pierwszej edycji rekrutacji do ww. projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami dostępnymi w zakładce PROJEKTY – AKTUALNE – PROJEKT DOLNOŚLĄSKA STREFA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

1. Regulamin DSP_RPDS.08.03.00-02-0055_17

Zał. nr 1 Formularz rekrutacyjny 

 

 

Aktualności porekrutacyjne

20.11.2018 LISTY RANKINGOWE IV EDYCJA REKRUTACJI

w ramach projektu:

„DOLNOŚLĄSKA STREFA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr RPDS.08.03.00-02-0055/17.

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

 

Informujemy, iż zakończona została ocena osób kandydujących do projektu w ramach

 IV edycji rekrutacji.

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny na załączonych listach rankingowych:

 • LISTA RANKINGOWA_IV edycja_osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie
 • LISTA REZERWOWA_IV edycja_osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie
 • LISTA NIEZAKWALIFIKOWANYCH osób do udziału w projekcie_IV edycja

 

Jednocześnie informujemy, iż do udziału w projekcie zostały zakwalifikowane 24 osoby, lista rezerwowa objęła 7 osób, natomiast 21 osób nie spełniło warunków kwalifikacji do projektu bądź zrezygnowało z udziału w kwalifikacji do projektu.

2. LISTA RANKINGOWA_IV edycja_osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie

3. LISTA REZERWOWA_IV edycja_osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

4. LISTA NIEZAKWALIFIKOWANYCH osób do udziału w projekcie_IV edycja

——————————————————————————————————————————————————————————————–

07.11.2018: LISTA RANKINGOWA IV EDYCJA

PO OCENIE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

w ramach projektu:

„DOLNOŚLĄSKA STREFA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr RPDS.08.03.00-02-0055/17.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

Informujemy, iż zakończona została ocena formalno – merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych

w ramach projektu DOLNOŚLĄSKA STREFA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, IV edycja rekrutacji.

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny na załączonej LIŚCIE RANKINGOWEJ. Jednocześnie informujemy, iż do kolejnego etapu rekrutacji – rozmowy z Doradcą zawodowym, zostały zakwalifikowane osoby:

 1. spełniające kryteria formalne, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz Regulaminem Konkursu nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-236/17.
 • warunek wieku – tj. są w wieku od 30 roku życia
 • warunek statusu na rynku pracy – pozostają bez zatrudnienia, tj. są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo (projekt zakłada udział 38 osób biernych zawodowo oraz 58 osób bezrobotnych, w tym 48 osób zarejestrowanych w PUP i należących do I lub II profilu pomocy) oraz jednocześnie znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. są w wieku powyżej 50 roku życia lub/i są kobietami lub/i są osobami niepełnosprawnymi, lub/i są osobami długotrwale bezrobotnymi lub/i są osobami o niskich kwalifikacjach
 • warunek miejsca zamieszkania, tj. posiadają miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. dolnośląskiego w powiatach: ząbkowickim, strzelińskim, dzierżoniowskim, wrocławskim lub m. Wrocław.
 1. spełniające min. punktowe na etapie oceny merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego, tj. Część B. Opis planowanej działalności gospodarczej oceniany w skali 0-20 pkt. (max.20/min.12 pkt.).

1. LISTA RANKINGOWA_IV edycja_formularz rekrutacyjny_aktualizacja_09_11_2018

1. LISTA RANKINGOWA_IV edycja_formularz rekrutacyjny

——————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

 

LISTY RANKINGOWE III EDYCJA REKRUTACJI

w ramach projektu:

„DOLNOŚLĄSKA STREFA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr RPDS.08.03.00-02-0055/17.

 Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

Informujemy, iż zakończona została ocena osób kandydujących do projektu w ramach

 III edycji rekrutacji.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny na załączonych listach rankingowych:

 

 LISTA RANKINGOWA_III edycja_osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie III

LISTA REZERWOWA_III edycja_osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie III

LISTA NIEZAKWALIFIKOWANYCH osób do udziału w projekcie_III edycja

 

Jednocześnie informujemy, iż do udziału w projekcie zostały zakwalifikowane 24 osoby, lista rezerwowa objęła 8 osób, natomiast 16 osób nie spełniło warunków kwalifikacji do projektu bądź zrezygnowało z udziału w kwalifikacji do projektu.

 

 

08.10.2018: LISTA RANKINGOWA III EDYCJA PO OCENIE

FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

w ramach projektu:

„DOLNOŚLĄSKA STREFA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr RPDS.08.03.00-02-0055/17.

 Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

Informujemy, iż zakończona została ocena formalno – merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych

w ramach projektu DOLNOŚLĄSKA STREFA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, III edycja rekrutacji.

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny na załączonej LIŚCIE RANKINGOWEJ. Jednocześnie informujemy, iż do kolejnego etapu rekrutacji – rozmowy z Doradcą zawodowym, zostały zakwalifikowane osoby:
            a. spełniające kryteria formalne, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa            Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz Regulaminem Konkursu nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-236/17.

 • warunek wieku – tj. są w wieku od 30 roku życia
 • II. warunek statusu na rynku pracy – pozostają bez zatrudnienia, tj. są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo (projekt zakłada udział 38 osób biernych zawodowo oraz 58 osób bezrobotnych, w tym 48 osób zarejestrowanych w PUP i należących do I lub II profilu pomocy) oraz jednocześnie znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. są w wieku powyżej 50 roku życia lub/i są kobietami lub/i są osobami niepełnosprawnymi, lub/i są osobami długotrwale bezrobotnymi lub/i są osobami o niskich kwalifikacjach
 • warunek miejsca zamieszkania, tj. posiadają miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. dolnośląskiego w powiatach: ząbkowickim, strzelińskim, dzierżoniowskim, wrocławskim lub m. Wrocław.
  b. spełniające min. punktowe na etapie oceny merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego, tj. Część B. Opis planowanej działalności gospodarczej oceniany w skali 0-20 pkt. (max.20/min.12 pkt.).

LISTA RANKINGOWA_III edycja_formularz rekrutacyjny

Wyniki oceny wniosków o wsparcie pomostowe – I edycja – Dolnośląska Strefa Przedsiębiorczości

W załączniku zamieszczamy wyniki oceny wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego  w ramach projektu Dolnośląska Strefa Przedsiębiorczości.

LISTA RANKINGOWA_I edycja_wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego

 

05.09.2018: LISTA RANKINGOWA II EDYCJA REKRUTACJI

w ramach projektu: „DOLNOŚLĄSKA STREFA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr RPDS.08.03.00-02-0055/17.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Informujemy, iż zakończona została ocena osób kandydujących do projektu w ramach

 II edycji rekrutacji.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny na załączonych listach rankingowych:

 1. LISTA RANKINGOWA_KOREKTA_II edycja_osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie
 2. LISTA REZERWOWA_II edycja_osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie
 3. LISTA NIEZAKWALIFIKOWANYCH osób do udziału w projekcie_II edycja

Jednocześnie informujemy, iż do udziału w projekcie zostały zakwalifikowane 24 osoby, lista rezerwowa objęła 2 osoby natomiast 14 osób nie spełniło warunków kwalifikacji do projektu.

 

10.08.2018: LISTA RANKINGOWA II EDYCJA PO OCENIE

FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

w ramach projektu:

„DOLNOŚLĄSKA STREFA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr RPDS.08.03.00-02-0055/17.

 Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Informujemy, iż zakończona została ocena formalno – merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych

w ramach projektu DOLNOŚLĄSKA STREFA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, II edycja rekrutacji.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny na załączonej LIŚCIE RANKINGOWEJ. Jednocześnie informujemy, iż do kolejnego etapu rekrutacji – rozmowy z Doradcą zawodowym, zostały zakwalifikowane osoby:

 1. spełniające kryteria formalne, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz Regulaminem Konkursu nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-236/17.
 • warunek wieku – tj. są w wieku od 30 roku życia
 • warunek statusu na rynku pracy – pozostają bez zatrudnienia, tj. są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo (projekt zakłada udział 38 osób biernych zawodowo oraz 58 osób bezrobotnych, w tym 48 osób zarejestrowanych w PUP i należących do I lub II profilu pomocy) oraz jednocześnie znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. są w wieku powyżej 50 roku życia lub/i są kobietami lub/i są osobami niepełnosprawnymi, lub/i są osobami długotrwale bezrobotnymi lub/i są osobami o niskich kwalifikacjach
 • warunek miejsca zamieszkania, tj. posiadają miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. dolnośląskiego w powiatach: ząbkowickim, strzelińskim, dzierżoniowskim, wrocławskim lub m. Wrocław.
 1. spełniające min. punktowe na etapie oceny merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego, tj. Część B. Opis planowanej działalności gospodarczej oceniany w skali 0-20 pkt. (max.20/min.12 pkt.).

 

LISTA RANKINGOWA_II edycja_formularz rekrutacyjny

 

08.06.2018: LISTA RANKINGOWA i EDYCJA PO OCENIE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

w ramach projektu:

„DOLNOŚLĄSKA STREFA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr RPDS.08.03.00-02-0055/17.

 Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Informujemy, iż zakończona została ocena formalno – merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych

w ramach projektu DOLNOŚLĄSKA STREFA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, I edycja rekrutacji.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny na załączonej LIŚCIE RANKINGOWEJ. Jednocześnie informujemy, iż do kolejnego etapu rekrutacji – rozmowy z Doradcą zawodowym, zostały zakwalifikowane osoby:

 1. spełniające kryteria formalne, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz Regulaminem Konkursu nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-236/17.
 • warunek wieku – tj. są w wieku od 30 roku życia
 • II. warunek statusu na rynku pracy – pozostają bez zatrudnienia, tj. są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo (projekt zakłada udział 38 osób biernych zawodowo oraz 58 osób bezrobotnych, w tym 48 osób zarejestrowanych w PUP i należących do I lub II profilu pomocy) oraz jednocześnie znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. są w wieku powyżej 50 roku życia lub/i są kobietami lub/i są osobami niepełnosprawnymi, lub/i są osobami długotrwale bezrobotnymi lub/i są osobami o niskich kwalifikacjach
 • III. warunek miejsca zamieszkania, tj. posiadają miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. dolnośląskiego w powiatach: ząbkowickim, strzelińskim, dzierżoniowskim, wrocławskim lub m. Wrocław.
 1. spełniające min. punktowe na etapie oceny merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego, tj. Część B. Opis planowanej działalności gospodarczej oceniany w skali 0-20 pkt. (max.20/min.12 pkt.).

Lista rankingowa LISTA RANKINGOWA_I edycja_formularz rekrutacyjny


20.06.2018: LISTY RANKINGOWA I EDYCJA REKRUTACJI

w ramach projektu:

„DOLNOŚLĄSKA STREFA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr RPDS.08.03.00-02-0055/17.

 Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Informujemy, iż zakończona została ocena osób kandydujących do projektu w ramach

 I edycji rekrutacji.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny na załączonych listach rankingowych:

 1. LISTA RANKINGOWA_I edycja_osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie
 2. LISTA REZERWOWA_I edycja_osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie
 3. LISTA NIEZAKWALIFIKOWANYCH osób do udziału w projekcie_I edycja

Jednocześnie informujemy, iż do udziału w projekcie zostały zakwalifikowane 24 osoby, lista rezerwowa objęła 13 osób natomiast 15 osób nie spełniło warunków kwalifikacji do projektu.

1. LISTA RANKINGOWA_I edycja_osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie

2. LISTA REZERWOWA_I edycja_osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

3. LISTA NIEZAKWALIFIKOWANYCH osób do udziału w projekcie_I edycja

 

Zamówienia

Zapytanie ofertowe nr 1-06-2018-DSP-D

 1. Zapytanie ofertowe prowadzone jest w ramach projektu nr  RPDS.08.03.00-02-0055/17 pt. „Dolnośląska Strefa Przedsiębiorczości” (dalej: projektu), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Zamawiającym jest Bartkowiak Piotr „Limes” Firma Handlowo Usługowa (adres 64-100 Leszno, ul. Boya-Żeleńskiego 3).
 3. Wybór Wykonawcy odbywa się z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 ze zm.).

Ogłoszenie z dn. 19.06.2018
formularz zapytania ZAPYTANIE OFERTOWE 1-06-2018-DSP-D
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119750

AKTUALIZACJA 20.06.2018
formularz zapytania ZAPYTANIE OFERTOWE 1-06-2018-DSP-D_aktualizacja
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119750

Załączniki 

Załączniki_1_1-06-2018-DSP-D_v. wydruk czarno-biały Załączniki_1_1-06-2018-DSP-D_v. wydruk kolor
Załączniki_2_1-06-2018-DSP-D_v. wydruk czarno-biały Załączniki_2_1-06-2018-DSP-D_v. wydruk kolor
Załączniki_3_1-06-2018-DSP-D_v. wydruk czarno-biały Załączniki_3_1-06-2018-DSP-D_v. wydruk kolor
Załączniki_4_1-06-2018-DSP-D_v. wydruk czarno-biały Załączniki_4_1-06-2018-DSP-D_v. wydruk kolor