Asystentura i opieka wytchnieniowa

DLACZEGO OPIEKA WYTCHNIENIOWA?

 • Od opiekunów faktycznych zależy przede wszystkim rozwój edukacyjny, społeczny i zawodowy os. zależnych.
 • Nieproporcjonalnie większy nakład czasu i pracy opiekunów faktycznych, niż w przypadku specjalistów:

„80% usług typu wspierających jest świadczonych przez rodzinę, bądź najbliższych, a tylko 20% przez specjalistów”, Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Usług Krótkiej Przerwy (International Short Break Association), Don Williamson

 • Rosnąca populacja osób starszych, malejąca młodych.
 • Wzrost średniej długości życia.
 • Wzrost wydatków na politykę społeczną w konsekwencji rozwoju medycyny.
 • Wzrost presji na malejącą liczbę opiekunów w wieku produkcyjnym i niepełnoletnich członków rodzin.

 DEFINICJE:

Opiekun faktyczny: osoba sprawująca opiekę nad os. zależną (z którą najczęściej wspólnie zamieszkuje), doświadczająca długotrwałych obciążeń wynikających z tej opieki

Osoba zależna: osoba z niepełnosprawnością lub osoba doświadczająca pokrewnych problemów wynikających z wieku i/lub choroby

Usługa opieki wytchnieniowej: Usługa stwarzająca opiekunom faktycznym możliwość samorealizacji i funkcjonowania w rolach zawodowych i społecznych. Usługa wspierająca opiekuna faktycznego  w pełnieniu roli opiekuna poprzez zapewnienie odpoczynku fizycznego i psychicznego oraz kompetencji i narzędzi.

Cel: zapewnienie opiekunom faktycznym wsparcia ze względu na obciążenia wynikające z opieki nad osobą zależną, a także umożliwienie trwania relacji pomiędzy opiekunem a osobą, którą wspiera.

KORZYŚCI SYSTEMOWE WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPNOŚCI USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ:

+ Zapobiega wypaleniu opiekunów i osób zależnych.

+ Wzmacnia deinstytucjonalizację wsparcia – w dużej mierze może być świadczona w formule środowiskowej.

+ Umożliwia osobom zależnym funkcjonowanie w środowisku lokalnym.

+ Może ograniczać wydatki publiczne na wsparcie osób zależnych i ich opiekunów.

+ Zależnym oferuje możliwość pełniejszego rozwoju i uczestnictwa w środowisku lokalnym lub poza nim (w zależności od wariantu usługi).

KORZYŚCI INDYWIDUALNE WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPNOŚCI USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ:

+ Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa – „nie jestem sama ze swoimi problemami i mam kogoś kto wspiera mnie w moich obowiązkach dotyczących opieki”.

+ Pozytywny wpływ na stan zdrowia – „mam więcej czasu, by zadbać o swoje zdrowie”.

+ Pozytywny wpływ na kondycję psychiczną – „mam więcej czasu dla siebie, by odpocząć, uczyć się albo uprawiać hobby”.

+ Nowe perspektywy zawodowe – „znowu mogę wyobrażać sobie, że jestem w stanie wrócić do pracy”.

+ Lepsze relacje wewnątrz rodziny – Mam więcej czasu dla swojego partnera i dzieci”.

 ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE DIAGNOZY POTRZEB I KWALIFIKOWANIA DO WSPARCIA

Diagnostyka funkcjonalna w kluczowych obszarach życia opiekuna:

 • Zdrowie psychiczne i fizyczne.
 • Relacje z os. bliskimi.
 • Warunki życiowe.
 • Praca, szkolenie, rozwój zawodowy.
 • Sytuacja finansowa.
 • Równowaga ogólnożyciowa.

 FORMY USŁUG

 • Mogą obejmować okres krótki (2-3 godz, 1 nocleg) lub dłuższy (kilka dni, kilkanaście dni).
 • Mogą być dzienne lub całodobowe.
 • Mogą być realizowane w domu i poza domem.
 • Mogą być realizowane w trakcie nieobecności opiekuna, spowodowanej korzystaniem z wytchnienia lub sytuacją kryzysową.
 • Mogą mieć formę wspólnego wyjazdu opiekuna i osoby zależnej, zapewniając odpoczynek od codziennych obowiązków.

PRZYKŁADY TYPÓW PROGRAMÓW OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

 • Wsparcie całodobowe (połączone z noclegiem)
 • Wsparcie kilkugodzinne
 • Wsparcie weekendowe
 • Wsparcie w wyspecjalizowanej placówce
 • Wsparcie w miejscu zamieszkania
 • Wsparcie na zasadach homesharingu i programu shared lives – usługi świadczone w specjalistycznych rodzinach zastępczych i/lub przez specjalistów na bazie ich prywatnego zasobu lokalowego
 • Wsparcie interwencyjne
 • Wsparcie realizowane przy wykorzystaniu zasobów sektora prywatnego, np. branży hotelarskiej.

 ZAŁOŻENIA WDROŻENIOWO – ROZWOJOWE USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ:

 • Pozostawienie samorządowi swobody określenia form organizacji usług
 • Dostępność uwarunkowana sprawowaniem stałej opieki nad osobą zależną (kontekst wieku, choroby, niepełnosprawności) i wspólnym zamieszkiwaniem
 • Decydująca rola diagnozy potrzeb, determinującej formę i zakres usług
 • Montaż finansowania środków samorządowych, budżetu państwa i wynikających z częściowej odpłatności od klientów
 • Dostęp do usługi niezależny od dochodu
 • Zapewnienie możliwości montażu usług – integrowanie usług w ramach pakietu wsparcia
 • Zapewnienie trwałości dostępu do usługi dla klientów (dłuższy horyzont czasowy umów powierzenia usługi: 3-5lat)
 • Możliwość świadczenia wsparcia przez personel wybrany na podstawie profilu kompetencyjnego
 • Zapewnienie wsparcia personelowi świadczącemu usługi (tj. poprzez superwizje, szkolenia, w tym zapewnienie standardów bezpiecznej usługi)

ZAKRES DZIAŁAŃ FUNDACJI IMAGO W OBSZARZE ROZWOJU OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

 • Popularyzacja usług opieki wytchnieniowej poprzez konferencje, seminaria, warsztaty, przy współpracy z partnerami zagranicznymi i krajowymi.
 • Rozwój narzędzi, standardów, dobrych praktyk.
 • Rozwijanie wiedzy organizacji pozarządowych i administracji publicznej.
 • Inkubacja programów opieki wytchnieniowej we współpracy z publicznymi i niepublicznymi dostawcami usług.
 • Współtworzenie wraz z administracją publiczną polityk, strategii i programów, opieki wytchnieniowej.
 • Sieciowanie krajowej współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi i niepublicznymi.
 • Sieciowanie współpracy międzynarodowej na bazie Międzynarodowego Stowarzyszenia Krótkiej Przerwy (International Short Break Association; ISBA; isba.me), w tym adaptacja metod i rozwiązań.

 

MODEL CA – MODEL USŁUG ASYTENCKICH I OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ 

ZAKRES DZIAŁAŃ FUNDACJI – OFERTA 

 1. Wdrożenie struktury organizacyjnej zgodnie z modelem CA ( w tym adaptacja narzędzi oraz wdrożenie struktury kadrowej) 
 2. Wsparcie procesów rekrutacyjnych diagnosty-dyspozytora, kadry asystenckiej i opiekuńczej
 3. Realizacja szkoleń przygotowujących do pełnienia roli Asystenta Osobistego Osoby z Niepełnosprawnością i Opiekuna osoby zależnej
  a) Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością – 60h szkoleniowych (w tym 40h zajęć praktycznych)
  b) Opiekun osoby zależnej – 80h szkoleniowych 
  c) Opiekun osoby zależnej dla uslugi świadczonej w ramach pomocy sąsiedzkiej – 12h szkoleniowych 
 4. Realizacja zadań wspierających  Asystentów, Opiekunów i Diagnostę-Dyspoztora:  
  a) superwizje indywidualne i grupowe – zakres jakościowy i ilościowy w zależności od zapotrzebowania 
  b) szkolenia uzupełniające – zakres jakościowy i ilościowy w zależności od zapotrzebowania