O nas

Jesteśmy badawczą organizacją projektową, której przestrzenią działań są potrzeby mieszkańców lokalnych społeczności i cele rozwoju społecznego. Realizowane przez nas inicjatywy muszą nosić pierwiastek oryginalności i kreowania zmian. Łączymy obszary ze styku żywego społeczeństwa, instytucji sfery publicznej, pozarządowej i przedsiębiorstw.

Realizujemy zadania łącząc potencjał swój i innych organizacji, nie tylko na rzecz własnych pomysłów, ale również po to by wspierać inicjatywy innych jako ich partnerzy. Jesteśmy otwarci na współpracę i nowe koncepcje, bez względu na to jaką instytucję reprezentujesz i jaki jest obszar Twojego działania. Wierzymy w siłę wynikającą z łączenia potencjałów. Rozwijamy sieć powiązań, współrealizujemy zadania w partnerstwie.

Nasz zespół tworzą osoby samodzielne, inicjatywne, różnorodne pod względem doświadczeń zawodowych i zainteresowań, pracujące wcześniej zarówno w organizacjach pozarządowych, jak i samorządzie, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach.

Finansujemy przedsięwzięcia dzięki grantom krajowym i unijnym, działalności odpłatnej, pozyskiwaniu darowizn, a także zaangażowaniu wolontariuszy i przyjaciół.

Fundacja Imago stosuje procedury przeciwdziałania nadużyciom i wykorzystywaniu na tle seksualnym klientów (tzw. PSEA) zgodnie ze standardami UNICEF. Osoby zatrudnione i współpracujące z Fundacją Imago są zobowiązane do ich przestrzegania.

Streszczenie Zapobieganie wyzyskowi seksualnemu i wykorzystywanie seksualne (unicef.org)https://agora.unicef.org/course/info.php?id=41524

 

Główne obszary działalności Fundacji:

 • Usługi prozatrudnieniowe (Fundacja posiada wpis do KRAZ)
 • Usługi społeczne – wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów
 • Rozwój kadr instytucji rynku pracy, pomocy społecznej i ngo
 • Networking – łączenie instytucji reprezentujących różne sektory gospodarki
 • Współpraca ponadnarodowa
 • Innowacje społeczne

 

W ramach w/w obszarów realizujemy takie działania jak m.in.:

 • Poradnictwo zawodowe/kariery
 • Staże
 • Szkolenia (w tym on-line)
 • Wsparcie psychologiczne
 • Programy mobilności ponadnarodwej
 • Usługi asystenckie i przerwy wytchnieniowej
 • Superwizja grupowa i indywidualna dla specjalistów z zawodów pomocowych (doradcy, asystenci itd.)
 • Mentoring dla kadry zarządzającej w trakcie procesów wdrożeniowych (metodologie, narzędzia)
 • Sieciowanie instytucji
 • Warsztaty, seminaria, konferencje, wizyty studyjne (w kraju i zagranicą)
 • Badania, raporty i ekspertyzy
 • Usługi ewaluacji
 • Projektowanie usług społecznych (service design)
 • Tłumaczenia i publikacje wydawnictw dla instytucji rynku pracy i pomocy społecznej

 

Od 2009 roku zrealizowaliśmy ponad 120 projektów międzysektorowych w dziedzinie integracji społecznej, edukacji i rozwoju zawodowego, skierowanych dla młodzieży, osób 50+, osób z  niepełnosprawnościami  i ich opiekunów, a także innych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy lub wykluczonych społecznie (ponad 1000 Uczestników działań aktywizacyjnych).

 

Współpracujemy z 209 instytucjami publicznymi i prywatnymi z 8 regionów (urzędy pracy, agencje zatrudnienia, organizacje pozarządowe, uniwersytety, firmy prywatne, instytucje publiczne).

 

Jesteśmy członkiem krajowych i zagranicznych sieci współpracy m.in.:

 • Polska Unia Zatrudnienia Wspieranego,
 • Koalicja na rzecz Usług Asystenckich,
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Krótkiej Przerwy (International Short Break Association),
 • EASPD (European Association of Service providers for Persons with Disabilities).

 

Od wielu lat rozwijamy działania w ramach współpracy międzynarodowej, w tym:

 • 21 projektów współpracy ponadnarodowej lub projektów z komponentem ponadnarodowym
 • ponad 32 Partnerów z: Finlandii, Hiszpanii, Niemiec, Danii, Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Islandii, Irlandii, Chowacji, Czech, Rumunii, Kanady, Australii, Stanów Zjednoczonych, Indii, itd.
 • zagraniczne wizyty studyjne dla ponad 400 uczestników
 • międzynarodowe warsztaty, seminaria i konferencje
 • międzynarodowe grupy eksperckie
 • adaptacja i tworzenie innowacyjnych rozwiązań.

 

INFORMACJA O IMAGO – WERSJA WORD

TEKST ŁATWY O IMAGO

 

ZARZĄD FUNDACJI

Piotr Kuźniak – Prezes Zarządu

Łukasz Reszka – Wiceprezes Zarządu

STATUT

STATUT FUNDACJI IMAGO

Fundacja Imago stosuje procedury przeciwdziałające przemocy na tle seksualnym i wykorzystywaniu klientów (tzw. PSEA) zgodnie ze standardami UNICEF. Osoby współpracujące i współpracujące z Fundacją Imago zobowiązane są do ich przestrzegania.

Możesz wypełnić PSEA i otrzymać certyfikat pod następującym linkiem:

Zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu i molestowaniu seksualnemu (PSEA)” (unicef.org)