previous arrow
next arrow
Slider

Bytom – kurs na przedsiębiorczość

Znalezione obrazy dla zapytania logo rpo sl 2018

Tytuł projektu: Bytom – kurs na przedsiębiorczość. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ramach Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy,  Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs OSI BYTOM Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Nr umowy: RPSL.07.03.03-24-0804/17-00

Nr projektu: RPSL.07.03.03-24-0804/17

Wartość projektu : 1 016 687, 5 zł, Kwota dofinansowania:  985 853, 12 zł, Wkład własny: 33 853,60 zł

Termin realizacji: od: 2018-06-01 do: 2020-03-31

Partner: Fundacja Domena Rozwoju

 

 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest założenie działalności gospodarczych przez 16 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo powyżej 30 roku życia (od dn. 30 urodzin w tym min.10 kobiet) zamieszkujących na obszarach rewitalizowanych miasta Bytomia zgodnie z zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji Bytom 2020+ (GPRB2020+) spełniających kryteria gr. docelowej i utrzymanie funkcjonowania tych przedsiębiorstw, przez co najmniej 12 m-cy, w okresie 01.06.2018 -31.03.2020r.

 

Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu mogą  zostać wyłącznie osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 • powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin)
 • pozostające bez zatrudnienia tj. bezrobotni lub nieaktywni zawodowo,
 • planujące rozpocząć działalność gospodarczą,
 • zamieszkujące w rozumieniu przepisów KC na obszarach rewitalizowanych miasta Bytomia zgodnie z zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji Bytom 2020 +,
 • spełniają kryteria grupy docelowej dla Poddziałania 7.3.3. RPO WSL (zgodnie z zapisem SzOOP RPO WSL 2014-2020).

Oraz dodatkowo należą, do co najmniej jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia;
 • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

W projekcie weźmie udział w sumie 16 osób w tym min. 10 kobiet  Z udziału w projekcie wyłączone są osoby odbywające karę pozbawienia wolności

Tu sprawdzisz czy  twój adres zamieszkania znajduje się  obszarach rewitalizowanych miasta Bytomia zgodnie z zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji Bytom 2020 :

http://sitplan.um.bytom.pl:11180/gpt4/?permalink=3390565

Planowane formy wsparcia:

 • DORADZTWO INDYWIDUALNE PRZED ROZPOCZĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: śr. 12h/osobę
 • SZKOLENIA Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DG – „Prowadzę 40 h grupę

Program szkoleniowy obejmuje zagadnienia związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej i zostanie dostosowany adekwatne do indywidualnych potrzeb konkretnej osoby. Uczestnicy projektu  z wiedzą podstawową wezmą udział we wszystkich modułach -40 h , uczestnicy na poziomie średniozaawansowanym – obligatoryjne 24 h szkolenia z modułów wymagających uzupełnienia, uczestnicy  zaawansowani wybrane moduły  wynikające z diagnozy przeprowadzonej podczas rozmowy rekrutacyjnej z doradcą . Zakres szkolenia jest uniwersalny dla wszystkich branż i pomysłów biznesowych.

 • POMOC W WYPEŁNIENIU BIZNESPLANU śr. 8h/osobę
 • ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (16 dotacji) – w wysokości śr. 25 000 PLN
 • WSPARCIE POMOSTOWE PODSTAWOWE (16 Uczestników/Uczestniczek) –w postaci wsparcia finansowego śr. 1750 PLN/m-c x 6 m-cy
 • WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE (16 Uczestników/Uczestniczek) 16 UP) – w postaci wsparcia finansowego  śr. 1750PLN/m-c x 6 m-cy
 • WSPARCIE POMOSTOWE DORADCZE (16 Uczestników/Uczestniczek śr. 12h/osobę

Wsparcie zaplanowane w projekcie ma charakter kompleksowy, tj. każdy uczestnik otrzyma możliwość skorzystania z pełnego katalogu pomocy tj. bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcia doradczo-szkoleniowego dla osób planujących rozpoczęcie działalności oraz wsparcia pomostowego dotacji. Decyzja o elementach wsparcia bezzwrotnego, którymi zostanie objęty uczestnik będzie poprzedzona weryfikacją doradcy zawodowego na etapie rekrutacji do projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środkówEuropejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

 

Planowane efekty

 • 16 osób objętych wsparciem w ramach szkoleń przed uruchomieniem działalności gospodarczej
 • 16 osób objętych wsparciem w ramach doradztwa przed uruchomieniem działalności gospodarczej
 • 16 osób otrzymają środki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej
 • 16 osób zostanie objętych objęte wsparciem pomostowym finansowym oraz szkoleniowo – doradczym
 • 16 utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej
 • 16 osób pozostających bez pracy otrzyma bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie
 • wzrost przedsiębiorczości min. 16 uczestniczek i uczestników projektu poprzez podjęcie samozatrudnienia w ramach utworzonych i prowadzonych przez min. 12 m-cy działalności gospodarczych.

 

 

 

Dokumenty

DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE:

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – BKP

Załącznik nr 1 Biznesplan

Załącznik nr 2 Karta oceny biznesplanu

Załącznik nr 3 Harmonogram rzeczowo-finansowy

Załącznik nr 4 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Załącznik nr 5 Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 6 Zaświadczenie o pomocy de minimis

Załącznik nr 7 Oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie ze Szczegółowym zestawieniem towarów i usług przewidzianych do zakupienia

Załącznik nr 8 a Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu

Załącznik nr 8 b Szczegółowego zestawienia towarów i usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 9 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 10 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Załącznik nr 11 Zbiór oświadczeń

Załącznik nr 12 Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 13 Aneks do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 14 Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego w formie usług doradczych

Załącznik nr 15 Wniosek o przyznanie podstawowego przedłużonego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 16 a Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie podstawowego przedłużonego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 16 b Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie podstawowegoprzedłużonego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 17 Oświadczenie o statusie podatnika VAT

Załącznik nr 18 Oświadczenie o o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków

Załącznik nr 19 Oświadczenie współmałżonka

Załącznik nr 20 Oświadczenie o wspólności majątkowej

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE :

Regulamin rekrutacji -Bytom kurs na przedsiębiorczość -1

Zalacznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny BKP

Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego BKP

Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego_BKP

Załącznik-nr-4-Karta-oceny-doradcy-zawodowego_BKP

Załącznik-nr-5-Formularz-diagnozy-potrzeb-szkoleniowych_BKP

Załącznik nr 6 – Deklaracja spełniania kryteriów kwalifkowalności do udziału w projekcie_BKP

Załącznik nr 7 – Opis sektorów wykluczonych _BKP

Załącznik nr 8 – Mapa obszaru rewitalizacji

Aktualności

Informacja z dn. 31.05.2019

Informujemy o ogłoszeniu naboru Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego  w ramach projektu „Bytom –kurs na przedsiębiorczość”.

Uczestnik projektu, który otrzymał wsparcie finansowe w postaci dotacji oraz rozpoczął działalność gospodarczą w ramach Projektu, jest uprawniony do ubiegania się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (tj. złożenia Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego) oraz otrzymywania tego wsparcia w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmującego finansowe wsparcie pomostowe, w wysokości do 1750,00 zł miesięcznie oraz wsparcie doradcze (w maksymalnym wymiarze 12 godzin).

 

Wymaganym dokumentem do ubiegania się o wsparcie pomostowe jest wypełniony Wniosek
o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego
wraz z następującymi załącznikami, co najmniej:

 1. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
  i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 9 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH RPO WSL 2014-2020 – Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs OSI BYTOM) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis(zał. 10. do niniejszego Regulaminu),
 2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 5 do niniejszego Regulaminu),
 3. harmonogram rzeczowo-finansowy z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (zał. 3 do niniejszego Regulaminu).

Wzory wymaganych dokumentów dostępne na stronie www.fundacjaimago.ploraz w Biurze Projektu w Bytomiu  ul. Moniuszki 22 pokój 112, biuro czynne: poniedziałek w godz. 10: 00 – 18: 00, środa w godz. 08: 00-16: 00, czwartek w godz. 10:00- 18:00.

Nie dopuszcza składania dokumentów za pośrednictwem faksu lub skanu.

Wnioski przyjmowane będą w terminie od 03.06.2019 r. do 10.06.2019 r.

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowegowraz z wymaganymi załącznikami w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

 

 

 

 

 

Uczestnik projektu może ubiegać się o wsparcie pomostowe wyłącznie na podstawie jednego złożonego wniosku. W przypadku, gdy uczestnik projektu złoży więcej niż jeden wniosek, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego wniosku
i złożenie nowego w terminie trwania naboru.

Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Przed złożeniem, wniosek należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafować na każdej stronie i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację.

Pola, które danego UP nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji  we wniosku niewypełnionej stanowi błąd formalny.

Kopie wymaganych załączników do wniosku powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść składanych wzorów Wniosków oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia.

Za dzień skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi uznaje się:

 • w przypadku doręczenia osobistego lub przez pełnomocnika – datę odbioru osobistego potwierdzoną podpisem pracownika Biura Projektu. Każda osoba biorąca udział w projekcie może ustanowić swojego pełnomocnika, zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego, do doręczenia dokumentów do Biura Projektu;
 • w przypadku przesyłki za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe – datę nadania (tj. datę stempla pocztowego);
 • w przypadku przesyłki za pośrednictwem firm kurierskich – datę wpływu do Biura Projektu;
 • w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym; weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu – datę wpływu na adres Biura Projektu (obowiązujący adres mailowy: biuro.bytom@fundacjaimago.pl).

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Informujemy o ogłoszeniu naboru biznesplanów w ramach projektu „Bytom –kurs na przedsiębiorczość”.

O wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotację) mogą ubiegać się Uczestnicy, którzy wzięli udział w minimum 80% godzin szkoleń oraz 80% godzin indywidualnego doradztwa.

Uczestnicy powinni złożyć biznesplan wraz z niezbędnymi załącznikami zgodnie z zapisami §4 Regulaminu przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Regulamin,  wzór biznesplanu oraz wzory koniecznych dokumentów przy składaniu biznesplanu dostępne na stronie www. fundacjaimago.pl oraz w Biurze Projektu.

Biznesplany przyjmowane będą w terminie od 01.04.2019 r. do 15.04.2019 r.

Uczestnik składa Biznesplan (na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa), do którego zobowiązany jest załączyć, co najmniej:

 • potwierdzenia wykonania usługi szkoleniowo-doradczej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń oraz minimum 80% godzin indywidualnego doradztwa – wydaje Beneficjent w biurze projektu.
 • oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 9 do Regulaminu) / lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. 10 do Regulaminu)
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 5 do Regulaminu),
 • szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT) (zał. 8a do Regulaminu),
 • zbiór oświadczeń (zał. nr 11 do Regulaminu):
 • oświadczenie o statusie podatnika VAT (zał. nr 17 do Regulaminu).

Ponadto do biznesplanu załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy
w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem biznesplanu:

 • wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów, wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia biznesplanu,
 • dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach projektu np. kopia umowy spółki (jeśli dotyczy).

Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia.

 

Za dzień skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi uznaje się:

 • w przypadku doręczenia osobistego lub przez pełnomocnika – datę odbioru osobistego potwierdzoną podpisem pracownika Biura Projektu. Każda osoba biorąca udział w projekcie może ustanowić swojego pełnomocnika, zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego, do doręczenia dokumentów do Biura Projektu;
 • w przypadku przesyłki za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe – datę nadania (tj. datę stempla pocztowego);
 • w przypadku przesyłki za pośrednictwem firm kurierskich – datę wpływu do Biura Projektu;
 • w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym; weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu – datę wpływu na adres Biura Projektu (obowiązujący adres mailowy: bytom@fundacjaimago.pl).

Dopuszcza się przyjęcie dokumentów od uczestnika/pełnomocnika, który pojawił się w Biurze Projektu w godzinach jego urzędowania, jednak z przyczyn od niego niezależnych (np. długi czas oczekiwania w kolejce do złożenia dokumentów) efektywne złożenie dokumentów nastąpiło już po czasie urzędowania Biura Projektu.

Osobiście dokumenty można składać w: Biurze Projektu: w Bytomiu  ul. Moniuszki 22 pokój 112, biuro czynne : poniedziałek : 10: 00 – 18: 00, środa 08: 00-16: 00, czwartek: 10:00- 18:00

Nie dopuszcza składania dokumentów za pośrednictwem faksu lub skanu.

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu
o naborze nie będą rozpatrywane.

Biznesplany wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Przed złożeniem, biznesplan należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafować na każdej stronie i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).

Biznesplan wraz z wymaganymi załącznikami w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej  i opisanej kopercie.

 

 

 

Szanowni Państwo,

W związku z rezygnacją Kandydatki z udziału w projekcie  poniżej publikujemy  aktualną listę rankingową 

lista rankingowa 12.02.2019

Wyniki rekrutacji do projektu

Poniżej publikujemy listy kandydatek i kandydatów do projektu według sumy uzyskanych punktów.
 

lista rankingowa

 

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych do projektu „Bytom – kurs na przedsiębiorczość”. Wszyscy kandydaci umieszczeni w zestawieniu uzyskali ocenę pozytywną i zostali zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji.

lp Indywidualny Numer  Wynik oceny merytorycznej
formularza zgłoszeniowego
1 WN_R_JWS_06-12-2018-17-45 13
2 WN_R_JWS_10-12-2018-11-50 16
3 WN_R_JWS_10-12-2018-12-59 13
4 WN_R_JWS_13-12-2018-10-07 12
5 WN_R_JWS_13-12-2018-15-42 16
6 WN_R_JWS_13-12-2018-15-44 19
7 WN_R_JWS_13-12-2018-16-02 19
8 WN_R_JWS_13-12-2018-17-59 12
9 WN_R_JWS_20-12-2018-13-03 12
10 WN_R_JWS_27-12-2018-11-00 17
11 WN_R_JWS_31-12-2018-10-58 18
12 WN_R_JWS_31-12-2018-13-14 20
13 WN_R_JWS_31-12-2018-13-20 19
14 WN_R_JWS_31-12-2018-14-20 19
15 WN_R_JWS_03-01-2019-17-55 11
16 WN_R_JWS_03-01-2019-17-57 14
17 WN_R_JWS_07-01-2019-14-43 16
18 WN_R_JWS_07-01-2019-17-09 12

 

 

 

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną Państwo poinformowani już wkrótce.

 

 

 

 

Informujemy, że  zakończyliśmy etap naboru dokumentów rekrutacyjnych. Teraz trwa weryfikacja formularzy zgłoszeniowych pod kątem formalnym i merytorycznym.
Każdy z Państwa zostanie poinformowany o ich efektach.
Następnie zaprosimy Państwa na rozmowy rekrutacyjne, a po nich zostanie wyłonione grono osób, które już niedługo będą mogły założyć własną działalność gospodarczą

 

W zakładce Dokumenty umieszczony został Regulamin przyznawania wsparcia finansowego w projekcie „Bytom – kurs na przedsiębiorczość”  wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami. 

 

 

UWAGA !!! PRZEDŁUŻAMY  TERMIN NABORU  FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

w ramach projektu:

Bytom – kurs na przedsiębiorczość

nr RPSL.07.03.03-24-0804/17

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Informujemy, iż osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Bytom – kurs na przedsiębiorczość”, w terminie 02.01.2019 – 07.01.2019 mogą składać dokumenty  rekrutacyjne  do ww. projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami dostępnymi w zakładce PROJEKTY – AKTUALNE – PROJEKT BYTOM KURS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ-DOKUMENTY.

 

 

UWAGA !!! PRZEDŁUŻAMY  TERMIN NABORU  FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

w ramach projektu:

Bytom – kurs na przedsiębiorczość

nr RPSL.07.03.03-24-0804/17

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Informujemy, iż osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Bytom – kurs na przedsiębiorczość”, w terminie 14.12.2018 – 31.12.2018 mogą składać dokumenty  rekrutacyjne  do ww. projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami dostępnymi w zakładce PROJEKTY – AKTUALNE – PROJEKT BYTOM KURS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ-DOKUMENTY.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

w ramach projektu:

Bytom – kurs na przedsiębiorczość

nr RPSL.07.03.03-24-0804/17

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Informujemy, iż osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Bytom – kurs na przedsiębiorczość”, w terminie 28.11.2018 – 13.12.2018 mogą składać dokumenty  rekrutacyjne  do ww. projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami dostępnymi w zakładce PROJEKTY – AKTUALNE – PROJEKT BYTOM KURS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ-DOKUMENTY.

Zamówienia

Kontakt

Biuro Projektu:

FUNDACJA IMAGO

 ul. Moniuszki 22 pokój 112

Bytom  41-902

poniedziałek : 10:00 do 18:00

środa 08:00 do 16:00

czwartek: 10:00 do 18:00

tel.: 797 110 933

e-mail: katarzyna.wiacek@fundacjaimago.pl

 

Harmonogramy

HARMONOGRAM SZKOLEŃ  Z ZAKRESU ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ -„ PROWADZĘ FIRMĘ”

Harmonogram szkoleń