DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

 

 

 

 

 

 

 

DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa, nr umowy o dofinansowanie POWR.01.02.01-02-0021/20-00, nr projektu POWR.01.02.01-02-0021/20.

 

UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 80 osób (w tym 44 Kobiet i 36 Mężczyzn), które spełniają kryteria:

1. wieku: 18-29 lat

2. statusu na rynku pracy:

a. pozostają bez zatrudnienia

– osoby pozostające poza rynkiem pracy, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. i pozostają od tego czasu bez zatrudnienia, w tym:

-osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP, 56osób, w tym 31 kobiet;

-os. bierne zawodowo, 24osoby, w tym 13 kobiet;

b. znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym:

– kobiety (K), 44 osoby

– osoby długotrwale bezrobotne (DB), 17 osób

– osoby o niskich kwalifikacjach (NKW), 24 osoby

– osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież NEET), 16 osób.

3.zamieszkania w rozumieniu przepisów KC na obszarze woj. dolnośląskiego w powiatach dzierżoniowskim, kłodzkim, świdnickim, wrocławskim, m. Wrocław lub ząbkowickim, w tym na obszarze miast średnich lub tracących funkcje społeczno-gospodarcze: Bielawa, Dzierżoniów, Kłodzko, Nowa Ruda, Świdnica, Świebodzice, Ząbkowice Śl.

4.osób zamierzających rozpocząć działalność gosp., z wyłączeniem grup wskazanych w Regulaminie Konkursu nr POWR.01.02.01-IP.10-02-002/20 (RK) i „STANDARDZIE REALIZACJI USŁUGI W ZAKRESIE WSPARCIA BEZZWROTNEGO NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PO WER 2014-2020” (SWDG)., w szczególności, osób które posiadały aktywny wpis do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

CEL

Wzrost przedsiębiorczości uczestników projektu poprzez rozwój własnego potencjału do podjęcia samozatrudnienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej – 80 osób spełniających kryteria grupy docelowej projektu (44 K), w okresie 04.2021-03.2023, w wyniku realizacji kompleksowego wsparcia w zakresie uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej.

 

OKRES REALIZACJI  01.04.2021 – 31.03.2023

 

WARTOŚĆ   3 914 140,00 PLN (dofinansowanie 3 873 020,00 PLN, w tym: 3 298 837,19 PLN ze środków europejskich oraz 574 182,81 ze środków dotacji celowej)

 

FORMY WSPARCIA

W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

 1. SZKOLENIA I DORADZTWO umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, w wysokości stawki jednostkowej na samozatrudnienie 23 050,00 PLN.
 3. WSPARCIE POMOSTOWE w okresie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 15 600,00 PLN (tj. 2 600,00 PLN/m-c/os.).

 

PLANOWANE EFEKTY

– 80 osób objętych wsparciem w ramach szkoleń przed uruchomieniem działalności gospodarczej

– 80 osób otrzyma środki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej

– 80 osób objętych wsparciem pomostowym finansowym

– wzrost przedsiębiorczości 80 uczestników projektu poprzez podjęcie samozatrudnienia w ramach utworzonych i prowadzonych przez min. 12 m-cy działalności gospodarczych, od dnia jej rozpoczęcia.

 

PARTNERZY

Fundacja Imago – Lider projektu

Instytut Innowacji Społeczno-Ekonomicznych Marcin Pytel – Partner w projekcie.

 

KONTAKT

InfoLinia: tel. 518 642 323

InfoSpace: Wrocław

FUNDACJA IMAGO

ul. Hallera 123, Wrocław 53-201

e-mail: biuro@fundacjaimago.pl

Ząbkowice Śląskie

Budynek Przedsiębiorstwa Wodno-Melioracyjnego

ul. Melioracyjna 3

57-200 Ząbkowice Śląskie

 

Ze względu na obecną sytuację pandemiczną prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy, a w razie konieczności spotkania osobistego wyznaczymy termin bezpiecznego kontaktu.

 

Informacje o poszczególnych etapach realizacji projektu będą się na bieżąco pojawiać w zakładkach w menu po prawej stronie.

 

Regulamin przyznawania środków

Regulamin przyznawania środków

Zał. nr 1_Biznesplan, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 2_Oświadczenie de minimis, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 3_Formularz info. przedstaw. przy ubieganiu się o pomoc de minimis, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 4_ Standard oceny Biznesplanów, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 5a_Karta oceny formalnej, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 5b_Karta oceny merytorycznej, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 6_Umowa o udzielenie wsparcia finansowego, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 7_Zestawienia planowanych wydatków w ramach pomostowego, do Regulamin PŚF

Zał. nr 8_ Oświadczenie UP o braku podwójneg finansowania wydatków, do Regulaminu

Zał. nr 9_Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 10_ Oświadczenie UP o niekorzystaniu z dwóch źródeł finansowania, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 11_Karta oceny formalnej wn pomostowego, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 12_Karta oceny merytorycznej wn pomostowego, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 13_ Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego, do Regulamiunu PŚF

Zał. nr 14_ Oświadczenie potwierdzające aktualność danych de minimis, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 15_Formularz rozliczenia otrzymanych transz pomostowego, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 15_Formularz rozliczenia otrzymanych transz pomostowego, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 16_ Oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 17_ Zaświadczenie pracodawcy dla poręczyciela, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 18_ Oświadczenie współmałżonka poręczyciela, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 19_ Oświadczenie poręczyciela o wspólności majątkowej, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 20_Oświadczenie poręczyciela o ststusie i dochodach, do Regulaminu PŚF

ZaŁ. nr 21_ Oświadczenie UP o wspólności majątkowej, do Regulaminu PŚF

ZaŁ. nr 22_ Oświadczenie współmałżonka UP, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 23_Weksel z deklaracją wekslową, do Regulaminu PŚF

FAQ – pytania i odpowiedzi

 

 1. Jak należy rozumieć sformułowanie „utracić zatrudnienie”?

         Osoba, która utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 to:

 • osoba, która była zatrudniona w ramach stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej  i straciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. Jako uczestników projektu, którzy po 1 marca 2020 r. stracili zatrudnienie należy rozumieć osoby zwolnione z przyczyn leżących po stronie pracodawcy lub takie, którym wygasła umowa. Uczestnikami projektu mogą być też osoby, z którymi rozwiązano umowę za porozumieniem stron
 • osoba, która prowadziła działalność gospodarczą i zamknęła ją po 1 marca 2020 r. jeśli minął okres co najmniej 12 m-cy od dnia zamknięcia działalności do dnia poprzedzającego przystąpienie do projektu, oraz do dnia przystąpienia do projektu pozostawała poza rynkiem pracy.

 

 1. Czy osoba która, została zatrudniona po 1 marca 2020 roku i straciła pracę po kilku miesiącach będzie kwalifikowała się do uczestnictwa w projekcie?

         Osoba, która została zatrudniona po 1 marca 2020 roku i po kilku miesiącach straciła pracę, będzie kwalifikowała się do uczestnictwa w projekcie. Nie ma warunku określającego, jak długo i na jaką część etatu powinna być zatrudniona osoba, która straciła pracę i  ubiega się o udział w projekcie.

 

 1. Czy uczestnikiem projektu może być osoba, która sama zrezygnowała z pracy?

         Nie. Uczestnikami projektu mogą zostać jedynie osoby, które straciły zatrudnienie, tj. zostały zwolnione z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, osoby, którym ustała umowa lub z którymi rozwiązano umowę za porozumieniem stron.

 

 1. Czy umowa o dzieło mieści się w ramach kryterium dotyczącego utraty zatrudnienia po 01.03.2020 r.?

         Tak, umowa o dzieło jest formą umowy cywilnoprawnej i mieści się w kryterium dotyczącym utraty zatrudnienia po 01.03.2020 r.

 

 1. Czy osoba, która była zatrudniona na umowę o pracę na czas określony (praca sezonowa, za granicą, nie objęta ubezpieczeniem społecznym) spełnia kryterium kwalifikowalności do projektu?

          Tak, osoba, która została zatrudniona po 1 marca 2020 roku i po kilku miesiącach straciła pracę, będzie kwalifikowała się do uczestnictwa w projekcie pod warunkiem, że spełnia  pozostałe wymagania. Nie ma warunku określającego, na jak długo i na jaki rodzaj umowy o pracę powinna być zatrudniona osoba, która straciła pracę i ubiega się o udział w projekcie. Musi ona jednak spełniać wszystkie kryteria grupy docelowej.

 

 1. Czy osoby uczące się mogą być uczestnikami projektu?

         Osoby uczące się mogą być uczestnikami projektu bez względu na tryb nauki (stacjonarna, dzienna, wieczorowa, zaoczna itp.) – o ile spełnią inne warunki pozwalające na przyjęcie je do projektu.

 

 1. Czy osoba, która w czasie naboru do projektu kończy 30 lat może być uczestnikiem projektu?

         Uczestnikiem projektu może być osoba, która na dzień przystąpienia do pierwszej formy wsparcia, tj. szkolenia, nie ukończyła 30 lat. Jako osobę w wieku poniżej 30 lat rozumiemy           taką, która nie ukończyła 30. roku życia (tj. do dnia poprzedzającego dzień 30. urodzin). Osoby, które na dzień rekrutacji nie ukończyły 30 lat, a w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie (czyli udziału w szkoleniu) już tak, nie będę mogły być uczestnikami projektu.

 

 1. Czy osoba przebywająca na urlopie wychowawczym lub macierzyńskim może być uczestnikiem projektu?

         Uczestnikiem projektu może być osoba, która nie pobiera świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego.

 • Osoba, która przebywa na urlopie macierzyńskim w trakcie trwania stosunku pracy nie może być uczestnikiem projektu, gdyż pobiera świadczenie z tego tytułu i należy ją zaliczyć do osób pracujących. Może się jednak zdarzyć, że osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim nie pobiera świadczeń z tego tytułu. Taka sytuacja ma miejsce w momencie, gdy np. osoba bezrobotna urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest niezatrudniona, nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją traktować jako osobę bezrobotną.
 • Osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), jest uznawana za bierną zawodowo. Taka sytuacja ma miejsce w momencie, gdy np. osoba bierna zawodowo urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest niezatrudniona, nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją traktować jako osobę bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowana jako bezrobotna, wówczas zgodnie z definicją należy wykazać ją jako osobę bezrobotną.

 

 1. Czy członkowie organizacji pozarządowych mogą być uczestnikami projektu? Osoby te nie pobierały wynagrodzenia z racji pełnionych funkcji.

         Tak, takie osoby mogą być uczestnikami projektu o ile spełnia pozostałe warunki grupy docelowej.

 

 1. Co można opłacać przy pomocy wsparcia pomostowego?

         Ze wsparcia pomostowego można m.in. opłacać:

          – wynagrodzenie pracownika

          – paliwo

          – sprzęt wzięty w raty/leasing

          – najem lokalu

          – składki ZUS

          – media

 

 

01.02.2022: LISTY RANKINGOWE I EDYCJA REKRUTACJI

w ramach projektu:

DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr POWR.01.02.01-02-0021/20.

Projekt realizowany w ramach PO WER 2014-2020 – Poddziałanie 1.2.1

Informujemy, iż zakończona została ocena osób kandydujących do projektu w ramach

I edycji rekrutacji – gr 2.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny na załączonych listach rankingowych:

1. LISTA RANKINGOWA_I edycja_osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie_ 01.02.2022.

2. LISTA RANKINGOWA_I edycja_formularz rekrutacyjny_10.01.2022.

Jednocześnie informujemy, iż na obecnym etapie rekrutacji do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 11 osób: edycja I – grupa 2.

1. LISTA RANKINGOWA_I edycja_osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie_01.02.2022 

2. LISTA RANKINGOWA_I edycja_formularz rekrutacyjny

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do złożenia formularza rekrutacyjnego

w formie papierowej – osobiście lub przesyłką pocztową bądź kurierską, na adres:

 • Biura Projektu – Fundacja Imago: Wrocław 53-201, al. gen. Józefa Hallera 123.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

 • Biura terenowego Fundacji Imago: Ząbkowice Śląskie 57-200,

ul. Melioracyjna 3.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

lub w formie elektronicznej, na adres e-mail:

biuro@fundacjaimago.pl

ZAPRASZAMY do kontaktu Wszystkich zainteresowanych, chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.

Telefon: 518 642 323

E-mail: biuro@fundacjaimago.pl

 

**********************************

06.12.2021: LISTY RANKINGOWE I EDYCJA REKRUTACJI

w ramach projektu:

DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr POWR.01.02.01-02-0021/20.

Projekt realizowany w ramach PO WER 2014-2020 – Poddziałanie 1.2.1

 

Informujemy, iż zakończona została ocena osób kandydujących do projektu w ramach

I edycji rekrutacji – gr 1.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny na załączonych listach rankingowych:

1. LISTA RANKINGOWA_I edycja_osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie_aktualizacja_03.12.20212.

2. LISTA RANKINGOWA_I edycja_osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie_01.12.20213.

3. LISTA RANKINGOWA_I edycja_formularz rekrutacyjny_aktualizacja_30.11.2021

4. LISTA RANKINGOWA_I edycja_formularz rekrutacyjny_22.11.2021

Jednocześnie informujemy, iż na obecnym etapie rekrutacji do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 10 osób: edycja I – grupa 1.

1. LISTA RANKINGOWA_I edycja_osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie_aktualizacja_03.12.2021

2. LISTA RANKINGOWA_I edycja_osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie_01.12.2021

3. LISTA RANKINGOWA_I edycja_formularz rekrutacyjny_aktualizacja_30.11.2021

4. LISTA RANKINGOWA_I edycja_formularz rekrutacyjny_22.11.2021

 

**********************************

30.11.2021: INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU NABORU FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO PIERWSZEJ EDYCJI w ramach projektu: „DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr POWR.01.02.01-02-0021/20.

Informujemy, że nabór formularzy rekrutacyjnych do II GRUPY w ramach PIERWSZEJ EDYCJI zostaje przedłużony do dnia 23.12.2021 r.

Zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych –wolne miejsca w grupie rozpoczynającej udział w projekcie w STYCZNIU 2022 r.

NIE CZEKAJ! SKONTATKUJ SIĘ Z NAMI!

Telefon: 518 642 323

E-mail: biuro@fundacjaimago.pl

 

*************************************

15.11.2021: INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU NABORU FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO PIERWSZEJ EDYCJI w ramach projektu: „DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr POWR.01.02.01-02-0021/20.

Informujemy, że nabór formularzy rekrutacyjnych do I GRUPY w ramach PIERWSZEJ EDYCJI zostaje przedłużony do dnia 29.11.2021 r.

Zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych – ostatnie wolne miejsca w grupie rozpoczynającej udział w projekcie w GRUDNIU 2021 r.

NIE CZEKAJ! SKONTATKUJ SIĘ Z NAMI!

Telefon: 518 642 323

E-mail: biuro@fundacjaimago.pl

 

**********************************

Informujemy, że nabór formularzy rekrutacyjnych do I GRUPY w ramach PIERWSZEJ EDYCJI zostaje przedłużony do dnia 15.11.2021 r.

Zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych – ostatnie wolne miejsca w grupie rozpoczynającej udział w projekcie w GRUDNIU 2021 r.

NIE CZEKAJ! SKONTATKUJ SIĘ Z NAMI!

Telefon: 518 642 323

E-mail: biuro@fundacjaimago.pl

 

*****************************************

21.09.2021: OGŁOSZENIE O I. NABORZE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

w ramach projektu:

„DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr POWR.01.02.01-02-0021/20.

 Projekt realizowany w ramach PO WER 2014-2020 – Poddziałanie 1.2.1

Informujemy, iż osoby zainteresowane udziałem w projekcie „DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”, w terminie 01.10.2021 – 20.10.2021 mogą składać Formularze rekrutacyjne w ramach PIERWSZEJ EDYCJI rekrutacji do ww. projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami dostępnymi w zakładce PROJEKTY – AKTUALNE – PROJEKT DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

Wsparcie w ramach projektu realizowane będzie na rzecz 80 uczestników w ramach IV edycji, w każdej  edycji wsparciem objętych zostanie 20 osób zakwalifikowanych do projektu.

NABÓR W RAMACH I EDYCJI REKRUTACJI DOTYCZY 20 osób.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami REGULAMINUREKRUTACJI I UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE:

W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu na daną edycję rekrutacji, tj. powyżej 40 wniosków – Fundacja Imago zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. W niniejszej sytuacji Fundacja Imago, poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy.

Ponadto informujemy, że weryfikacja spełniania kryteriów grupy docelowej odbywać się będzie na podstawie zaświadczenia z ZUS, orzeczenia lub innego dokumentu dotyczącego stanu zdrowia, oświadczeń niezbędnych w weryfikacji spełnienia wymogów dotyczących warunków udziału.

02.05.2022 OGŁOSZENIE O WYNIKACH I. OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO – EDYCJA I, GRUPA 2.

W związku z dokonaniem oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami, Realizator wsparcia – Fundacja Imago informuje, iż wszystkie Biznesplany biorące udział w naborze, zostały ocenione pozytywnie i są rekomendowane do dofinansowania.

W załączeniu zamieszczamy LISTĘ RANKINGOWĄ.

1. LISTA RANKINGOWA_ocena Wniosków o wsparcie pomostowe_I edycja, Gr 2

 

******************************************************

05.04.2022: OGŁOSZENIE O I. NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

(dla uczestników projektu I edycji, grupa 2.)

w ramach projektu:

„DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr POWR.01.02.01-02-0021/20.

 

Projekt realizowany w ramach PO WER 2014-2020 – Poddziałanie 1.2.1

 

Informujemy, że w terminie 06.04.2022 – 15.04.2022odbywać się będzie nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego uczestników pierwszej grupy w ramach I edycji wsparcia.

Uczestnik projektu, który otrzymał wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej oraz rozpoczął działalność gospodarczą w ramach projektu ma możliwość  ubiegać się o przyznanie wsparcia pomostowego oraz otrzymywania tego wsparcia w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

W tym celu zobowiązany jest do złożenia biznesplanu wraz z niezbędnymi załącznikami zgodnie z zapisami określonymi w §9. Nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, REGULAMINUPRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ  WSPARCIA POMOSTOWEGO.

Regulamin oraz wzory załączników są dostępne na stronie projektu w zakładce DOKUMENTY DOTYCZĄCE REALIZACJI WSPARCIA.

Zał. nr 9_Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego, do Regulaminu PŚF.

wraz z załącznikami:

 1. a) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 2 do niniejszego Regulaminu) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis(zał. 2 do Regulaminu),
 2. b) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 3 do Regulaminu),
 3. c) zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (zał. 7 do Regulaminu).
 4. d) w przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 10 do Regulaminu).

Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji.

Osobiście dokumenty można składać w:

 • Biurze Projektu: Wrocław 53-201, gen. Józefa Hallera 123.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

 • Biurze terenowym Fundacji Imago: Ząbkowice Śląskie 57-200,
 1. Melioracyjna 3.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

Elektronicznie:

 • w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
 • w formie skanu. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

 

Wymagane jest dostarczenie oryginalnej wersji ww. Wniosku wraz z załącznikami do Biura Projektu w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wpływu wersji przesłanej e-mailem.

Dokumenty w formie elektronicznej będzie można wysyłać na adres: biuro@fundacjaimago.pl

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

 

Wsparcie pomostowe jest przyznawane wyłącznie w kwocie netto (bez podatku VAT).

Ostateczna wysokość przyznanego wsparcia uzależniona jest od wykazanych przez Beneficjenta pomocy potrzeb w zestawieniu planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (Załączniki nr 7 do Regulaminu przyznawania środków) oraz wyników oceny formalnej i merytorycznej przeprowadzonej przez Ekspertów.

Jednocześnie przypominam, że:

– wydatki ponoszone na wsparcie pomostowe nie mogą być tożsame z wydatkami poniesionymi przez Uczestnika projektu z tytułu realizacji Umowy o udzielenie wsparcia finansowego(Tożsamy = niczym się nieróżniący, taki sam lub ten sam);

wsparcie pomostowe jest kwalifikowalne na podstawie rozliczenia przedkładanego przez uczestnika, zawierającego zestawienie poniesionych wydatków, sporządzonego w oparciu o dokumenty księgowe, przy czym beneficjent ma prawo żądać wglądu w dokumenty księgowe ujęte w rozliczeniu.

 

*******************************************

04.04.2022 OGŁOSZENIE O WYNIKACH I. OCENY BIZNESPLANÓW – EDYCJA I, GRUPA 2.

W związku z dokonaniem oceny merytorycznej Biznesplanu wraz z załącznikami, Realizator wsparcia – Fundacja Imago informuje, iż wszystkie Biznesplany biorące udział w naborze, zostały ocenione pozytywnie i są rekomendowane do dofinansowania.

W załączeniu zamieszczamy LISTĘ RANKINGOWĄ.

 

1. LISTA RANKINGOWA_ocena Biznesplanów_I edycja, Gr 2.

 

********************************************

 

21.03.2022 OGŁOSZENIE O WYNIKACH I. OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO – EDYCJA I, GRUPA 1.

W związku z dokonaniem oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami, Realizator wsparcia – Fundacja Imago informuje, iż wszystkie Biznesplany biorące udział w naborze, zostały ocenione pozytywnie i są rekomendowane do dofinansowania.

W załączeniu zamieszczamy LISTĘ RANKINGOWĄ.

1. LISTA RANKINGOWA_ocena Wniosków o wsparcie pomostowe_I edycja, Gr 1

 

******************************************

16.03.2022: OGŁOSZENIE O II. OCENIE BIZNESPLANÓW

(dla uczestników projektu I edycji, grupa 2.)

w ramach projektu:

„DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr POWR.01.02.01-02-0021/20.

 

Projekt realizowany w ramach PO WER 2014-2020 – Poddziałanie 1.2.1

 

Informujemy, że w terminie: 16.03-25.03.2022 odbywać się będzie ocena formalna i merytoryczna biznesplanów uczestników drugiej grupy w ramach I edycji wsparcia.

 1. OCENA FORMALNA:
 2. Każdy biznesplan jest oceniany pod względem formalnym przez jednego Eksperta dotacyjnego na podstawie załącznika nr 5a_Karta oceny formalnej Biznesplanu, do REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO.
 3. Osoby, których biznesplany nie zawierają wymaganych załączników lub posiadają braki formalne, tj. np. brak podpisu, pozostawione puste pola, będą zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wezwane do ich uzupełnienia.
 4. Korekty błędów formalnych należy dokonać, w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do naniesienia poprawek/uzupełnienia złożonych dokumentów, a nie ponownego złożenia kompletu wymaganych dokumentów. Uzupełnienie lub poprawa biznesplanu może dotyczyć jedynie elementów wskazanych przez Eksperta dotacyjnego.
 6. Po dokonaniu poprawek/uzupełnień biznesplan jest przekazywany do ponownej oceny formalnej.
 7. W przypadku niedokonania bądź błędnego dokonania poprawek/uzupełnień w terminie wskazanym w pkt 3 biznesplan zostaje odrzucony z przyczyn formalnych.
 8. Ponowna ocena formalna jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 9. Biznesplany, które uzyskały pozytywną ocenę formalną będą podlegały ocenie merytorycznej.
 10. OCENA MERYTORYCZNA:
 11. Każdy biznesplan oceniany jest pod względem merytorycznym przez dwóch, wybranych Ekspertów Niezależnych.
 12. Ocena biznesplanów odbywać się będzie zgodnie z kryteriami zawartymi w Standardach oceny biznesplanów w oparciu o załącznik 5b_Karta oceny merytorycznej Biznesplanu, do REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO.
 13. W trakcie oceny merytorycznej biznesplan może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Biznesplany, które w każdej z kart, otrzymają ocenę co najmniej 70% punktów ogólnej sumy punktów (tj. 70 punktów), zaś w poszczególnych punktach oceny merytorycznej (oznaczonej cyframi rzymskimi) wskazane minimum punktowe – uzyskują ocenę pozytywną.

 1. Biznesplan może zostać odrzucony w przypadku, gdy podczas oceny Ekspert niezależny stwierdzi, iż opisana przez wnioskodawcę działalność gospodarcza jest wykluczona z możliwości uzyskania pomocy de minimis lub dostrzeże inne naruszenia zasad i przepisów uniemożliwiające przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Złożenie dokumentów poświadczających nieprawdę, stanowi podstawę do nieudzielania pomocy na każdym etapie wsparcia.
 2. Uczestnik Projektu, którego biznesplan po ocenie merytorycznej został oceniony negatywnie, ma prawo złożenia pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (odwołania).

Odwołanie powinno zostać złożone w formie pisemnej, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej informacji o wynikach oceny merytorycznej biznesplanu.

 1. W terminie 5 dni roboczych od otrzymania odwołań, wyznaczony Ekspert niezależny dokonuje analizy zasadności odwołania i ponownej oceny biznesplanu.

Powtórna ocena biznesplanu jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. 

W terminie 5 dni roboczych/kalendarzowych od zakończenia procedury odwoławczej, Projektodawca informuje Uczestnika Projektu o sposobie rozpatrzenia złożonego odwołania,

 1. Po zakończeniu oceny merytorycznej biznesplanów oraz rozpatrzeniu ewentualnych odwołań od oceny, beneficjent sporządza następujące zestawienia:
  1. lista zakwalifikowanych osób do wsparcia finansowanego na rozpoczęcie działalności gospodarczej uszeregowana w kolejności malejącej liczby punktów,
  2. lista rezerwowa (osoby, które uzyskały ocenę pozytywną, ale nie zakwalifikowały się z powodu braku środków),
  3. lista osób odrzuconych z powodu nie uzyskania wymaganej liczby punktów, tj. lista osób, których biznesplany zostały ocenione negatywnie.

 

***************************************************

28.02.2022: OGŁOSZENIE O I. NABORZE BIZNESPLANÓW

(dla uczestników projektu I edycji, grupa 2.)

w ramach projektu:

„DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr POWR.01.02.01-02-0021/20.

 

Projekt realizowany w ramach PO WER 2014-2020 – Poddziałanie 1.2.1

 

Informujemy, że w terminie: 08.03.2022 – 15.03.2022 odbywać się będzie nabór biznesplanów uczestników pierwszej grupy w ramach I edycji wsparcia.

Uczestnicy projektu, którzy wzięli udział w minimum 80% godzin szkolenia przewidzianych dla nich

na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji, mogą starać się o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój działalności gospodarczej.

W tym celu zobowiązani są do złożenia biznesplanu wraz z niezbędnymi załącznikami zgodnie z zapisami określonymi w §3. Procedura składania biznesplanów, REGULAMINUPRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ  WSPARCIA POMOSTOWEGO.

Regulamin oraz wzory załączników są dostępne na stronie projektu w zakładce DOKUMENTY DOTYCZĄCE REALIZACJI WSPARCIA.

Zał. nr 1_Biznesplan, do Regulaminu PŚF

wraz z załącznikami:

 1. potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń przewidzianych dla uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji Zał. a. do Biznesplanu_Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej,
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
  i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie/lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (Zał. 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego),
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Zał. 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego),
 4. szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej -w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT (Zał. d. do Biznesplanu_ Szczegółowe zestawienie zakupów towarów i usług),
 5. dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji,
 6. zbiór oświadczeń (Zał. f. do Biznesplanu_Oświadczenia UP wnioskującego o przyznanie środków).

 

Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji.

Osobiście dokumenty można składać w:

 • Biurze Projektu: Wrocław 53-201, gen. Józefa Hallera 123.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

 • Biurze terenowym Fundacji Imago: Ząbkowice Śląskie 57-200,
 1. Melioracyjna 3.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

Elektronicznie:

 • w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
 • w formie skanu. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

 

Wymagane jest dostarczenie oryginalnej wersji biznesplanu do Biura Projektu w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wpływu wersji przesłanej e-mailem.

Dokumenty w formie elektronicznej będzie można wysyłać na adres: biuro@fundacjaimago.pl

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

*************************************

28.02.2022: WYDŁUŻENIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE  WSPARCIA POMOSTOWEGO

(dla uczestników projektu I edycji, grupa 1.)

w ramach projektu:

„DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr POWR.01.02.01-02-0021/20.

 

Projekt realizowany w ramach PO WER 2014-2020 – Poddziałanie 1.2.1

 

Informujemy, że termin naboru Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego uczestników pierwszej grupy w ramach I edycji wsparcia, zostaje wydłużony do dnia 04.03.2022 r.

Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji.

Osobiście dokumenty można składać w:

 • Biurze Projektu: Wrocław 53-201, gen. Józefa Hallera 123.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

 • Biurze terenowym Fundacji Imago: Ząbkowice Śląskie 57-200, ul. Melioracyjna 3.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

Elektronicznie:

 • w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
 • w formie skanu. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

Dokumenty w formie elektronicznej proszę wysyłać na adres: biuro@fundacjaimago.pl

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

*************************************

16.02.2022: OGŁOSZENIE O I. NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

(dla uczestników projektu I edycji, grupa 1.)

w ramach projektu:

„DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr POWR.01.02.01-02-0021/20.

 

Projekt realizowany w ramach PO WER 2014-2020 – Poddziałanie 1.2.1

 

Informujemy, że w terminie 17.02.2022 – 28.02.2022odbywać się będzie nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego uczestników pierwszej grupy w ramach I edycji wsparcia.

Uczestnik projektu, który otrzymał wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej oraz rozpoczął działalność gospodarczą w ramach projektu ma możliwość  ubiegać się o przyznanie wsparcia pomostowego oraz otrzymywania tego wsparcia w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

W tym celu zobowiązany jest do złożenia biznesplanu wraz z niezbędnymi załącznikami zgodnie z zapisami określonymi w §9. Nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ  WSPARCIA POMOSTOWEGO.

Regulamin oraz wzory załączników są dostępne na stronie projektu w zakładce DOKUMENTY DOTYCZĄCE REALIZACJI WSPARCIA.

Zał. nr 9_Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego, do Regulaminu PŚF.

wraz z załącznikami:

 1. a) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 2 do niniejszego Regulaminu) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis(zał. 2 do Regulaminu),
 2. b) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 3 do Regulaminu),
 3. c) zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (zał. 7 do Regulaminu).
 4. d) w przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 10 do Regulaminu).

Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji.

Osobiście dokumenty można składać w:

 • Biurze Projektu: Wrocław 53-201, gen. Józefa Hallera 123.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

 • Biurze terenowym Fundacji Imago: Ząbkowice Śląskie 57-200,
 1. Melioracyjna 3.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

Elektronicznie:

 • w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
 • w formie skanu. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

 

Wymagane jest dostarczenie oryginalnej wersji ww. Wniosku wraz z załącznikami do Biura Projektu w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wpływu wersji przesłanej e-mailem.

Dokumenty w formie elektronicznej będzie można wysyłać na adres: biuro@fundacjaimago.pl

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

 

Wsparcie pomostowe jest przyznawane wyłącznie w kwocie netto (bez podatku VAT).

Ostateczna wysokość przyznanego wsparcia uzależniona jest od wykazanych przez Beneficjenta pomocy potrzeb w zestawieniu planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (Załączniki nr 7 do Regulaminu przyznawania środków) oraz wyników oceny formalnej i merytorycznej przeprowadzonej przez Ekspertów.

Jednocześnie przypominam, że:

– wydatki ponoszone na wsparcie pomostowe nie mogą być tożsame z wydatkami poniesionymi przez Uczestnika projektu z tytułu realizacji Umowy o udzielenie wsparcia finansowego(Tożsamy = niczym się nieróżniący, taki sam lub ten sam);

wsparcie pomostowe jest kwalifikowalne na podstawie rozliczenia przedkładanego przez uczestnika, zawierającego zestawienie poniesionych wydatków, sporządzonego w oparciu o dokumenty księgowe, przy czym beneficjent ma prawo żądać wglądu w dokumenty księgowe ujęte w rozliczeniu.

*************************************

 

16.02.2022 OGŁOSZENIE O WYNIKACH I. OCENY BIZNESPLANÓW – EDYCJA I, GRUPA 1.

W związku z dokonaniem oceny merytorycznej Biznesplanu wraz z załącznikami, Realizator wsparcia – Fundacja Imago informuje, iż wszystkie Biznesplany biorące udział w naborze, zostały ocenione pozytywnie i są rekomendowane do dofinansowania.

W załączeniu zamieszczamy LISTĘ RANKINGOWĄ.

1. LISTA RANKINGOWA_ocena Biznesplanów_I edycja, Gr 1

 

*******************************************

 

REALIZACJA WSPARCIA, EDYCJA I – GRUPA 2

  1. Moduł I. Szkolenia grupowe: 11-24.02.2022;
  2. Moduł II. Wsparcie indywidualne w technicznym wypełnieniu biznesplanu,

spotkania z ekspertem dotacyjnym: 25.02-04.03.2022;

  1. Ogłoszenie o naborze biznesplanów: 28.02.2022;
  2. Nabór biznesplanów: 08-15.03.2022;
  3. Ocena formalna i merytoryczna biznesplanów: 16.03-25.03.2022;
  4. Informacja o wynikach oceny merytorycznej biznesplanu: do dnia 30.03.2022;
  5. Przeprowadzenie procedury odwoławczej: do dnia 08.04.2022;
  6. Ogłoszenie list rankingowych: do dnia 11.04.2022.

***************************************

 

26.01.2022: OGŁOSZENIE O I. OCENIE BIZNESPLANÓW

(dla uczestników projektu I edycji, grupa 1.)

w ramach projektu:

DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr POWR.01.02.01-02-0021/20.

Projekt realizowany w ramach PO WER 2014-2020 – Poddziałanie 1.2.1

 

Informujemy, że w terminie: 26.01.2022 – 04.02.2022 odbywać się będzie ocena formalna i merytoryczna biznesplanów uczestników pierwszej grupy w ramach I edycji wsparcia.

I. OCENA FORMALNA:

 1. Każdy biznesplan jest oceniany pod względem formalnym przez jednego Eksperta dotacyjnego na podstawie załącznika nr 5a_Karta oceny formalnej Biznesplanu, do REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO.

 2. Osoby, których biznesplany nie zawierają wymaganych załączników lub posiadają braki formalne, tj. np. brak podpisu, pozostawione puste pola, będą zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wezwane do ich uzupełnienia.

 3. Korekty błędów formalnych należy dokonać, w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia.

 4. Uczestnik zobowiązany jest do naniesienia poprawek/uzupełnienia złożonych dokumentów, a nie ponownego złożenia kompletu wymaganych dokumentów. Uzupełnienie lub poprawa biznesplanu może dotyczyć jedynie elementów wskazanych przez Eksperta dotacyjnego.

 5. Po dokonaniu poprawek/uzupełnień biznesplan jest przekazywany do ponownej oceny formalnej.

 6. W przypadku niedokonania bądź błędnego dokonania poprawek/uzupełnień w terminie wskazanym w pkt 3 biznesplan zostaje odrzucony z przyczyn formalnych.

 7. Ponowna ocena formalna jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 8. Biznesplany, które uzyskały pozytywną ocenę formalną będą podlegały ocenie merytorycznej.

II. OCENA MERYTORYCZNA:

1. Każdy biznesplan oceniany jest pod względem merytorycznym przez dwóch, wybranych Ekspertów Niezależnych.

2. Ocena biznesplanów odbywać się będzie zgodnie z kryteriami zawartymi w Standardach oceny biznesplanów w oparciu o załącznik 5b_Karta oceny merytorycznej Biznesplanu, do REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO.

3. W trakcie oceny merytorycznej biznesplan może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Biznesplany, które w każdej z kart, otrzymają ocenę co najmniej 70% punktów ogólnej sumy punktów (tj. 70 punktów), zaś w poszczególnych punktach oceny merytorycznej (oznaczonej cyframi rzymskimi) wskazane minimum punktowe – uzyskują ocenę pozytywną.

4. Biznesplan może zostać odrzucony w przypadku, gdy podczas oceny Ekspert niezależny stwierdzi, iż opisana przez wnioskodawcę działalność gospodarcza jest wykluczona z możliwości uzyskania pomocy de minimis lub dostrzeże inne naruszenia zasad i przepisów uniemożliwiające przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Złożenie dokumentów poświadczających nieprawdę, stanowi podstawę do nieudzielania pomocy na każdym etapie wsparcia.

5. Uczestnik Projektu, którego biznesplan po ocenie merytorycznej został oceniony negatywnie, ma prawo złożenia pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (odwołania).

Odwołanie powinno zostać złożone w formie pisemnej, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej informacji o wynikach oceny merytorycznej biznesplanu.

6. W terminie 5 dni roboczych od otrzymania odwołań, wyznaczony Ekspert niezależny dokonuje analizy zasadności odwołania i ponownej oceny biznesplanu.

Powtórna ocena biznesplanu jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.

W terminie 5 dni roboczych/kalendarzowych od zakończenia procedury odwoławczej, Projektodawca informuje Uczestnika Projektu o sposobie rozpatrzenia złożonego odwołania,

7. Po zakończeniu oceny merytorycznej biznesplanów oraz rozpatrzeniu ewentualnych odwołań od oceny, beneficjent sporządza następujące zestawienia:

  1. lista zakwalifikowanych osób do wsparcia finansowanego na rozpoczęcie działalności gospodarczej uszeregowana w kolejności malejącej liczby punktów,

  2. lista rezerwowa (osoby, które uzyskały ocenę pozytywną, ale nie zakwalifikowały się z powodu braku środków),

  3. lista osób odrzuconych z powodu nie uzyskania wymaganej liczby punktów, tj. lista osób, których biznesplany zostały ocenione negatywnie.

 

****************************************************

 

05.01.2022: OGŁOSZENIE O I. NABORZE BIZNESPLANÓW

(dla uczestników projektu I edycji, grupa 1.)

w ramach projektu:

DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr POWR.01.02.01-02-0021/20.

Projekt realizowany w ramach PO WER 2014-2020 – Poddziałanie 1.2.1

 

Informujemy, że w terminie: 17.01.2022 – 25.01.2022 odbywać się będzie nabór biznesplanów uczestników pierwszej grupy w ramach I edycji wsparcia.

Uczestnicy projektu, którzy wzięli udział w minimum 80% godzin szkolenia przewidzianych dla nich

na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji, mogą starać się o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój działalności gospodarczej.

W tym celu zobowiązani są do złożenia biznesplanu wraz z niezbędnymi załącznikami zgodnie z zapisami określonymi w §3. Procedura składania biznesplanów, REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO.

Regulamin oraz wzory załączników są dostępne na stronie projektu w zakładce DOKUMENTY DOTYCZĄCE REALIZACJI WSPARCIA.

Zał. nr 1_Biznesplan, do Regulaminu PŚF

wraz z załącznikami:

 1. potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń przewidzianych dla uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji Zał. a. do Biznesplanu_Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej,
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
  i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie/lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (Zał. 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego),
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Zał. 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego),
 4. szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej -w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT (Zał. d. do Biznesplanu_ Szczegółowe zestawienie zakupów towarów i usług),
 5. dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji,
 6. zbiór oświadczeń (Zał. f. do Biznesplanu_Oświadczenia UP wnioskującego o przyznanie środków).

 

Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji.

Osobiście dokumenty można składać w:

 • Biurze Projektu: Wrocław 53-201, al. gen. Józefa Hallera 123.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

 • Biurze terenowym Fundacji Imago: Ząbkowice Śląskie 57-200,

ul. Melioracyjna 3.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

Elektronicznie:

 • w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
 • w formie skanu. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

 

Wymagane jest dostarczenie oryginalnej wersji biznesplanu do Biura Projektu w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wpływu wersji przesłanej e-mailem.

Dokumenty w formie elektronicznej będzie można wysyłać na adres: biuro@fundacjaimago.pl

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

 

***************************************************

 

REALIZACJA WSPARCIA, EDYCJA I, grupa 1 – aktualizacja

  1. Moduł I. Szkolenia grupowe: 09-22.12.2021;
  2. Moduł II. Wsparcie indywidualne w technicznym wypełnieniu biznesplanu,

spotkania z ekspertem dotacyjnym: 12-17.01.2022;

  1. Ogłoszenie o naborze biznesplanów: 05.01.2022;
  2. Nabór biznesplanów: 17-25.01.2022;
  3. Ocena formalna i merytoryczna biznesplanów: 26.01-08.02.2022;
  4. Informacja o wynikach oceny merytorycznej biznesplanu: do dnia 11.02.2022;
  5. Przeprowadzenie procedury odwoławczej: do dnia 25.02.2022;
  6. Ogłoszenie list rankingowych: do dnia 28.02.2022.

*********************************************************

 

REALIZACJA WSPARCIA, EDYCJA I, grupa 1

  1. Moduł I. Szkolenia grupowe: 09-22.12.2021;
  2. Moduł II. Wsparcie indywidualne w technicznym wypełnieniu biznesplanu,                                                                                             spotkania z ekspertem dotacyjnym: 10-14.01.2022;
  1. Ogłoszenie o naborze biznesplanów: 03.01.2022;
  2. Nabór biznesplanów: 13-21.01.2022;
  3. Ocena formalna i merytoryczna biznesplanów: 24.01-04.02.2022;
  4. Informacja o wynikach oceny merytorycznej biznesplanu: do dnia 07.02.2022;
  5. Przeprowadzenie procedury odwoławczej: do dnia 17.02.2022;
  6. Ogłoszenie list rankingowych: do dnia 18.02.2022.

07.04.2022: LISTA RANKINGOWA II EDYCJA REKRUTACJI

w ramach projektu:

DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr POWR.01.02.01-02-0021/20.

Projekt realizowany w ramach PO WER 2014-2020 – Poddziałanie 1.2.1

Informujemy, iż zakończona została ocena osób kandydujących do projektu w ramach

II edycji rekrutacji – gr 4.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny na załączonej liście rankingowej:

rekrutacja na stronę www._2022_wyniki ogółem_II edycja_4_07.04

 

*****************************************

01.04.2022: AKTUALIZACJA – LISTA RANKINGOWA PO OCENIE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

– GRUPA 4,

w ramach projektu:

„DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr POWR.01.02.01-02-0021/20.

 Projekt realizowany w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Informujemy, iż zakończona została ocena formalno – merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych

w ramach projektu DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, dla grupy 4 w ramach II edycja rekrutacji.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny na załączonej LIŚCIE RANKINGOWEJ. Jednocześnie informujemy, iż do kolejnego etapu rekrutacji – rozmowy z Doradcą zawodowym, zostały zakwalifikowane osoby:

 1. spełniające kryteria formalne, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020oraz Regulaminem Rekrutacji do niniejszego projektu.
 • wieku: 18-29 lat
 • statusu na rynku pracy:
 1. pozostają bez zatrudnienia

– osoby pozostające poza rynkiem pracy, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. i pozostają od tego czasu bez zatrudnienia, w tym:

-osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP, 56osób, w tym 31 kobiet;

-os. bierne zawodowo, 24osoby, w tym 13 kobiet;

 1. znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym:

– kobiety (K), 44 osoby

– osoby długotrwale bezrobotne (DB), 17 osób

– osoby o niskich kwalifikacjach (NKW), 24 osoby

– osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież NEET), 16 osób.

 • zamieszkania w rozumieniu przepisów KC na obszarze woj. dolnośląskiego w powiatach dzierżoniowskim, kłodzkim, świdnickim, wrocławskim, m. Wrocław lub ząbkowickim, w tym na obszarze miast średnich lub tracących funkcje społeczno-gospodarcze: Bielawa, Dzierżoniów, Kłodzko, Nowa Ruda, Świdnica, Świebodzice, Ząbkowice Śl.).
 • osób zamierzających rozpocząć działalność gosp., z wyłączeniem grup wskazanych w Regulaminie Konkursu nr POWR.01.02.01-IP.10-02-002/20 (RK) i „STANDARDZIE REALIZACJI USŁUGI W ZAKRESIE WSPARCIA BEZZWROTNEGO NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PO WER 2014-2020” (SWDG)., w szczególności, osób które posiadały aktywny wpis do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. 
 1. spełniające min. punktowe na etapie oceny merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego, tj. Część B. Opis planowanej działalności gospodarczej oceniany w skali 0-50 pkt. (min.30 pkt.).

2. LISTA RANKINGOWA_II edycja_formularz rekrutacyjny_aktualizacja 01.04.2022

 

**********************************************

28.03.2022: LISTA RANKINGOWA PO OCENIE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

– GRUPA 4,

w ramach projektu:

„DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr POWR.01.02.01-02-0021/20.

 Projekt realizowany w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Informujemy, iż zakończona została ocena formalno – merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych

w ramach projektu DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, dla grupy 4 w ramach II edycja rekrutacji.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny na załączonej LIŚCIE RANKINGOWEJ. Jednocześnie informujemy, iż do kolejnego etapu rekrutacji – rozmowy z Doradcą zawodowym, zostały zakwalifikowane osoby:

 1. spełniające kryteria formalne, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020oraz Regulaminem Rekrutacji do niniejszego projektu.
 • wieku: 18-29 lat
 • statusu na rynku pracy:
 1. pozostają bez zatrudnienia

– osoby pozostające poza rynkiem pracy, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. i pozostają od tego czasu bez zatrudnienia, w tym:

-osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP, 56osób, w tym 31 kobiet;

-os. bierne zawodowo, 24osoby, w tym 13 kobiet;

 1. znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym:

– kobiety (K), 44 osoby

– osoby długotrwale bezrobotne (DB), 17 osób

– osoby o niskich kwalifikacjach (NKW), 24 osoby

– osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież NEET), 16 osób.

 • zamieszkania w rozumieniu przepisów KC na obszarze woj. dolnośląskiego w powiatach dzierżoniowskim, kłodzkim, świdnickim, wrocławskim, m. Wrocław lub ząbkowickim, w tym na obszarze miast średnich lub tracących funkcje społeczno-gospodarcze: Bielawa, Dzierżoniów, Kłodzko, Nowa Ruda, Świdnica, Świebodzice, Ząbkowice Śl.).
 • osób zamierzających rozpocząć działalność gosp., z wyłączeniem grup wskazanych w Regulaminie Konkursu nr POWR.01.02.01-IP.10-02-002/20 (RK) i „STANDARDZIE REALIZACJI USŁUGI W ZAKRESIE WSPARCIA BEZZWROTNEGO NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PO WER 2014-2020” (SWDG)., w szczególności, osób które posiadały aktywny wpis do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. 
 1. spełniające min. punktowe na etapie oceny merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego, tj. Część B. Opis planowanej działalności gospodarczej oceniany w skali 0-50 pkt. (min.30 pkt.).

1. LISTA RANKINGOWA_II edycja_formularz rekrutacyjny_28.03.2022

 

********************************************

Informujemy, że nabór formularzy rekrutacyjnych w ramach DRUGIEJ EDYCJI zostaje przedłużony do dnia 21.03.2022 r.

Zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych – ostatnie 2 wolne miejsca w grupie 4.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do złożenia formularza rekrutacyjnego

w formie papierowej – osobiście lub przesyłką pocztową bądź kurierską, na adres:

 • Biura Projektu – Fundacja Imago: Wrocław 53-201, al. gen. Józefa Hallera 123.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

 • Biura terenowego Fundacji Imago: Ząbkowice Śląskie 57-200,

ul. Melioracyjna 3.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

lub w formie elektronicznej, na adres e-mail:

biuro@fundacjaimago.pl

**************************************

 

28.02.2022: LISTA RANKINGOWA II EDYCJA REKRUTACJI

w ramach projektu:

DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr POWR.01.02.01-02-0021/20.

Projekt realizowany w ramach PO WER 2014-2020 – Poddziałanie 1.2.1

 

Informujemy, iż zakończona została ocena osób kandydujących do projektu w ramach

II edycji rekrutacji – gr 3.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny na załączonej liście rankingowej:

1. LISTA RANKINGOWA_II edycja_osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie_GR 3

 

************************************

Informujemy, że nabór formularzy rekrutacyjnych w ramach DRUGIEJ EDYCJI zostaje przedłużony do dnia 07.03.2022 r.

Zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych – ostatnie wolne miejsca w grupie 4 rozpoczynającej udział w projekcie w LUTYM 2022 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do złożenia formularza rekrutacyjnego

w formie papierowej – osobiście lub przesyłką pocztową bądź kurierską, na adres:

 • Biura Projektu – Fundacja Imago: Wrocław 53-201, al. gen. Józefa Hallera 123.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

 • Biura terenowego Fundacji Imago: Ząbkowice Śląskie 57-200,

ul. Melioracyjna 3.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

lub w formie elektronicznej, na adres e-mail:

biuro@fundacjaimago.pl

 

*************************************

17.02.2022: LISTA RANKINGOWA PO OCENIE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH – GRUPA 3,

w ramach projektu:

„DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr POWR.01.02.01-02-0021/20.

Projekt realizowany w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Informujemy, iż zakończona została ocena formalno – merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych

w ramach projektu DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, dla grupy 3 w ramach II edycja rekrutacji.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny na załączonej LIŚCIE RANKINGOWEJ. Jednocześnie informujemy, iż do kolejnego etapu rekrutacji – rozmowy z Doradcą zawodowym, zostały zakwalifikowane osoby:

 1. spełniające kryteria formalne, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020oraz Regulaminem Rekrutacji do niniejszego projektu.
 • wieku: 18-29 lat
 • statusu na rynku pracy:
 1. pozostają bez zatrudnienia

– osoby pozostające poza rynkiem pracy, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. i pozostają od tego czasu bez zatrudnienia, w tym:

-osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP, 56osób, w tym 31 kobiet;

-os. bierne zawodowo, 24osoby, w tym 13 kobiet;

2. znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym:

– kobiety (K), 44 osoby

– osoby długotrwale bezrobotne (DB), 17 osób

– osoby o niskich kwalifikacjach (NKW), 24 osoby

– osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież NEET), 16 osób.

 • zamieszkania w rozumieniu przepisów KC na obszarze woj. dolnośląskiego w powiatach dzierżoniowskim, kłodzkim, świdnickim, wrocławskim, m. Wrocław lub ząbkowickim, w tym na obszarze miast średnich lub tracących funkcje społeczno-gospodarcze: Bielawa, Dzierżoniów, Kłodzko, Nowa Ruda, Świdnica, Świebodzice, Ząbkowice Śl.).
 • osób zamierzających rozpocząć działalność gosp., z wyłączeniem grup wskazanych w Regulaminie Konkursu nr POWR.01.02.01-IP.10-02-002/20 (RK) i „STANDARDZIE REALIZACJI USŁUGI W ZAKRESIE WSPARCIA BEZZWROTNEGO NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PO WER 2014-2020” (SWDG)., w szczególności, osób które posiadały aktywny wpis do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. 

2. spełniające min. punktowe na etapie oceny merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego, tj. Część B. Opis planowanej działalności gospodarczej oceniany w skali 0-50 pkt. (min.30 pkt.).

1. LISTA RANKINGOWA_II edycja_formularz rekrutacyjny

 

*********************************

Informujemy, że nabór formularzy rekrutacyjnych w ramach DRUGIEJ EDYCJI zostaje przedłużony do dnia 21.02.2022 r.

Zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych – ostatnie wolne miejsca w grupie 4 rozpoczynającej udział w projekcie w LUTYM 2022 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do złożenia formularza rekrutacyjnego

w formie papierowej – osobiście lub przesyłką pocztową bądź kurierską, na adres:

 • Biura Projektu – Fundacja Imago: Wrocław 53-201, al. gen. Józefa Hallera 123.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

 • Biura terenowego Fundacji Imago: Ząbkowice Śląskie 57-200,

ul. Melioracyjna 3.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

lub w formie elektronicznej, na adres e-mail:

biuro@fundacjaimago.pl

 

**********************************

Informujemy, że nabór formularzy rekrutacyjnych w ramach DRUGIEJ EDYCJI zostaje przedłużony do dnia 07.02.2022 r.

Zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych – ostatnie wolne miejsca w grupie 4 rozpoczynającej udział w projekcie w LUTYM 2022 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do złożenia formularza rekrutacyjnego

w formie papierowej – osobiście lub przesyłką pocztową bądź kurierską, na adres:

 • Biura Projektu – Fundacja Imago: Wrocław 53-201, al. gen. Józefa Hallera 123.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

 • Biura terenowego Fundacji Imago: Ząbkowice Śląskie 57-200,

ul. Melioracyjna 3.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

lub w formie elektronicznej, na adres e-mail:

biuro@fundacjaimago.pl

*****************

Informujemy, że nabór formularzy rekrutacyjnych w ramach DRUGIEJ EDYCJI zostaje przedłużony do dnia 21.01.2022 r.

Zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych – ostatnie wolne miejsca w grupie 3 rozpoczynającej udział w projekcie w LUTYM 2022 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do złożenia formularza rekrutacyjnego

w formie papierowej – osobiście lub przesyłką pocztową bądź kurierską, na adres:

 • Biura Projektu – Fundacja Imago: Wrocław 53-201, al. gen. Józefa Hallera 123.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

 • Biura terenowego Fundacji Imago: Ząbkowice Śląskie 57-200,

ul. Melioracyjna 3.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

lub w formie elektronicznej, na adres e-mail:

biuro@fundacjaimago.pl

 

ZAPRASZAMY do kontaktu Wszystkich zainteresowanych, chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.

Telefon: 518 642 323

E-mail: biuro@fundacjaimago.pl

*****************

 

06.12.2021: OGŁOSZENIE O I. NABORZE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

w ramach projektu:

„DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr POWR.01.02.01-02-0021/20.

 Projekt realizowany w ramach PO WER 2014-2020 – Poddziałanie 1.2.1

Informujemy, iż osoby zainteresowane udziałem w projekcie „DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”, w terminie 15.12.2021 – 07.01.2022mogą składać Formularze rekrutacyjne w ramach DRUGIEJ EDYCJI rekrutacji do ww. projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami dostępnymi w zakładce PROJEKTY – AKTUALNE – PROJEKT DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

Wsparcie w ramach projektu realizowane będzie na rzecz 80 uczestników w ramach IV edycji, w każdej  edycji wsparciem objętych zostanie 20 osób zakwalifikowanych do projektu.

NABÓR W RAMACH II EDYCJI REKRUTACJI DOTYCZY 20 osób.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE:

W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu na daną edycję rekrutacji, tj. powyżej 40 wniosków – Fundacja Imago zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. W niniejszej sytuacji Fundacja Imago, poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy.

Ponadto informujemy, że weryfikacja spełniania kryteriów grupy docelowej odbywać się będzie na podstawie zaświadczenia z ZUS, orzeczenia lub innego dokumentu dotyczącego stanu zdrowia, oświadczeń niezbędnych w weryfikacji spełnienia wymogów dotyczących warunków udziału.

ZAPRASZAMY do kontaktu wszystkich zainteresowanych,

chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.

Telefon: 518 642 323

E-mail: biuro@fundacjaimago.pl

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych w formie papierowej – osobiście lub przesyłką pocztową bądź kurierską, na adres:

 • Biura Projektu – Fundacja Imago: Wrocław 53-201, gen. Józefa Hallera 123.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

 • Biura terenowego Fundacji Imago: Ząbkowice Śląskie 57-200, ul. Melioracyjna 3.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

lub w formie elektronicznej, na adres e-mail:

biuro@fundacjaimago.pl

 

 

03.06.2022: OGŁOSZENIE O I. NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

(dla uczestników projektu II edycji, grupa 4.)

w ramach projektu:

„DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr POWR.01.02.01-02-0021/20.

 

Projekt realizowany w ramach PO WER 2014-2020 – Poddziałanie 1.2.1

 

Informujemy, że w terminie 09.06.2022 – 17.06.2022odbywać się będzie nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego uczestników czwartej grupy w ramach II edycji wsparcia.

Uczestnik projektu, który otrzymał wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej oraz rozpoczął działalność gospodarczą w ramach projektu ma możliwość  ubiegać się o przyznanie wsparcia pomostowego oraz otrzymywania tego wsparcia w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

W tym celu zobowiązany jest do złożenia biznesplanu wraz z niezbędnymi załącznikami zgodnie z zapisami określonymi w §9. Nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, REGULAMINUPRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ  WSPARCIA POMOSTOWEGO.

Regulamin oraz wzory załączników są dostępne na stronie projektu w zakładce DOKUMENTY DOTYCZĄCE REALIZACJI WSPARCIA.

Zał. nr 9_Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego, do Regulaminu PŚF.

wraz z załącznikami:

 1. a) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 2 do niniejszego Regulaminu) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis(zał. 2 do Regulaminu),
 2. b) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 3 do Regulaminu),
 3. c) zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (zał. 7 do Regulaminu).
 4. d) w przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 10 do Regulaminu).

Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji.

Osobiście dokumenty można składać w:

 • Biurze Projektu:Wrocław 53-201, gen. Józefa Hallera 123.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

 • Biurze terenowym Fundacji Imago: Ząbkowice Śląskie 57-200,
 1. Melioracyjna 3.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

Elektronicznie:

 • w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
 • w formie skanu. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

 

Wymagane jest dostarczenie oryginalnej wersji ww. Wniosku wraz z załącznikami do Biura Projektu w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wpływu wersji przesłanej e-mailem.

Dokumenty w formie elektronicznej będzie można wysyłać na adres: biuro@fundacjaimago.pl

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

 

Wsparcie pomostowe jest przyznawane wyłącznie w kwocie netto (bez podatku VAT).

Ostateczna wysokość przyznanego wsparcia uzależniona jest od wykazanych przez Beneficjenta pomocy potrzeb w zestawieniu planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (Załączniki nr 7 do Regulaminu przyznawania środków) oraz wyników oceny formalnej i merytorycznej przeprowadzonej przez Ekspertów.

Jednocześnie przypominam, że:

– wydatki ponoszone na wsparcie pomostowe nie mogą być tożsame z wydatkami poniesionymi przez Uczestnika projektu z tytułu realizacji Umowy o udzielenie wsparcia finansowego(Tożsamy = niczym się nieróżniący, taki sam lub ten sam);

wsparcie pomostowe jest kwalifikowalne na podstawie rozliczenia przedkładanego przez uczestnika, zawierającego zestawienie poniesionych wydatków, sporządzonego w oparciu o dokumenty księgowe, przy czym beneficjent ma prawo żądać wglądu w dokumenty księgowe ujęte w rozliczeniu.

 

******************************************************

06.05.2022: OGŁOSZENIE O I. NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

(dla uczestników projektu II edycji, grupa 3.)

w ramach projektu:

„DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr POWR.01.02.01-02-0021/20.

 

Projekt realizowany w ramach PO WER 2014-2020 – Poddziałanie 1.2.1

 

Informujemy, że w terminie 12.05.2022 – 20.05.2022odbywać się będzie nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego uczestników trzeciej grupy w ramach II edycji wsparcia.

Uczestnik projektu, który otrzymał wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej oraz rozpoczął działalność gospodarczą w ramach projektu ma możliwość  ubiegać się o przyznanie wsparcia pomostowego oraz otrzymywania tego wsparcia w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

W tym celu zobowiązany jest do złożenia biznesplanu wraz z niezbędnymi załącznikami zgodnie z zapisami określonymi w §9. Nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, REGULAMINUPRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ  WSPARCIA POMOSTOWEGO.

Regulamin oraz wzory załączników są dostępne na stronie projektu w zakładce DOKUMENTY DOTYCZĄCE REALIZACJI WSPARCIA.

Zał. nr 9_Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego, do Regulaminu PŚF.

wraz z załącznikami:

 1. a) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 2 do niniejszego Regulaminu) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis(zał. 2 do Regulaminu),
 2. b) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 3 do Regulaminu),
 3. c) zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (zał. 7 do Regulaminu).
 4. d) w przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 10 do Regulaminu).

Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji.

Osobiście dokumenty można składać w:

 • Biurze Projektu:Wrocław 53-201, gen. Józefa Hallera 123.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

 • Biurze terenowym Fundacji Imago: Ząbkowice Śląskie 57-200,
 1. Melioracyjna 3.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

Elektronicznie:

 • w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
 • w formie skanu. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

 

Wymagane jest dostarczenie oryginalnej wersji ww. Wniosku wraz z załącznikami do Biura Projektu w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wpływu wersji przesłanej e-mailem.

Dokumenty w formie elektronicznej będzie można wysyłać na adres: biuro@fundacjaimago.pl

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

 

Wsparcie pomostowe jest przyznawane wyłącznie w kwocie netto (bez podatku VAT).

Ostateczna wysokość przyznanego wsparcia uzależniona jest od wykazanych przez Beneficjenta pomocy potrzeb w zestawieniu planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (Załączniki nr 7 do Regulaminu przyznawania środków) oraz wyników oceny formalnej i merytorycznej przeprowadzonej przez Ekspertów.

Jednocześnie przypominam, że:

– wydatki ponoszone na wsparcie pomostowe nie mogą być tożsame z wydatkami poniesionymi przez Uczestnika projektu z tytułu realizacji Umowy o udzielenie wsparcia finansowego(Tożsamy = niczym się nieróżniący, taki sam lub ten sam);

wsparcie pomostowe jest kwalifikowalne na podstawie rozliczenia przedkładanego przez uczestnika, zawierającego zestawienie poniesionych wydatków, sporządzonego w oparciu o dokumenty księgowe, przy czym beneficjent ma prawo żądać wglądu w dokumenty księgowe ujęte w rozliczeniu.

********************************************

 

04.05.2022: OGŁOSZENIE O I. NABORZE BIZNESPLANÓW

(dla uczestników projektu II edycji, grupa 4.)

w ramach projektu:

„DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr POWR.01.02.01-02-0021/20.

 

Projekt realizowany w ramach PO WER 2014-2020 – Poddziałanie 1.2.1

 

Informujemy, że w terminie: 12.05.2022 – 20.05.2022 odbywać się będzie nabór biznesplanów uczestników czwartej grupy w ramach II edycji wsparcia.

Uczestnicy projektu, którzy wzięli udział w minimum 80% godzin szkolenia przewidzianych dla nich na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji, mogą starać się o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój działalności gospodarczej.

W tym celu zobowiązani są do złożenia biznesplanu wraz z niezbędnymi załącznikami zgodnie z zapisami określonymi w §3. Procedura składania biznesplanów, REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ  WSPARCIA POMOSTOWEGO.

Regulamin oraz wzory załączników są dostępne na stronie projektu w zakładce DOKUMENTY DOTYCZĄCE REALIZACJI WSPARCIA.  

Zał. nr 1_Biznesplan, do Regulaminu PŚF

wraz z załącznikami:

 1. potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń przewidzianych dla uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji Zał. a. do Biznesplanu_Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej,
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
  i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie/lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (Zał. 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego),
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Zał. 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego),
 4. szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej -w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT (Zał. d. do Biznesplanu_ Szczegółowe zestawienie zakupów towarów i usług),
 5. dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji,
 6. zbiór oświadczeń (Zał. f. do Biznesplanu_Oświadczenia UP wnioskującego o przyznanie środków).

 

Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji.

Osobiście dokumenty można składać w:

 • Biurze Projektu: Wrocław 53-201, gen. Józefa Hallera 123.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

 • Biurze terenowym Fundacji Imago: Ząbkowice Śląskie 57-200,
 1. Melioracyjna 3.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

Elektronicznie:

 • w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
 • w formie skanu. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

Wymagane jest dostarczenie oryginalnej wersji biznesplanu do Biura Projektu w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wpływu wersji przesłanej e-mailem.

Dokumenty w formie elektronicznej będzie można wysyłać na adres: biuro@fundacjaimago.pl 

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

 

**************************************

 

04.05.2022 OGŁOSZENIE O WYNIKACH I. OCENY BIZNESPLANÓW – EDYCJA II, GRUPA 3.

W związku z dokonaniem oceny merytorycznej Biznesplanu wraz z załącznikami, Realizator wsparcia – Fundacja Imago informuje, iż wszystkie Biznesplany biorące udział w naborze, zostały ocenione pozytywnie i są rekomendowane do dofinansowania.

W załączeniu zamieszczamy LISTĘ RANKINGOWĄ

1. LISTA RANKINGOWA_ocena Biznesplanów_II edycja, Gr 3.

 

**************************************

 

22.03.2022: OGŁOSZENIE O I. NABORZE BIZNESPLANÓW

(dla uczestników projektu II edycji, grupa 3.)

w ramach projektu:

„DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr POWR.01.02.01-02-0021/20.

 

Projekt realizowany w ramach PO WER 2014-2020 – Poddziałanie 1.2.1

 

Informujemy, że w terminie: 29.03.2022 – 05.04.2022odbywać się będzie nabór biznesplanów uczestników trzeciej grupy w ramach II edycji wsparcia.

Uczestnicy projektu, którzy wzięli udział w minimum 80% godzin szkolenia przewidzianych dla nich na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji, mogą starać się o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój działalności gospodarczej.

W tym celu zobowiązani są do złożenia biznesplanu wraz z niezbędnymi załącznikami zgodnie z zapisami określonymi w §3. Procedura składania biznesplanów, REGULAMINUPRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ  WSPARCIA POMOSTOWEGO.

Regulamin oraz wzory załączników są dostępne na stronie projektu w zakładce DOKUMENTY DOTYCZĄCE REALIZACJI WSPARCIA.

Zał. nr 1_Biznesplan, do Regulaminu PŚF

wraz z załącznikami:

 1. potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń przewidzianych dla uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji Zał. a. do Biznesplanu_Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej,
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
  i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie/lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (Zał. 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego),
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Zał. 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego),
 4. szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej -w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT (Zał. d. do Biznesplanu_ Szczegółowe zestawienie zakupów towarów i usług),
 5. dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji,
 6. zbiór oświadczeń (Zał. f. do Biznesplanu_Oświadczenia UP wnioskującego o przyznanie środków).

 

Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji.

Osobiście dokumenty można składać w:

 • Biurze Projektu: Wrocław 53-201, gen. Józefa Hallera 123.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

 • Biurze terenowym Fundacji Imago: Ząbkowice Śląskie 57-200,
 1. Melioracyjna 3.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

Elektronicznie:

 • w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
 • w formie skanu. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

 

Wymagane jest dostarczenie oryginalnej wersji biznesplanu do Biura Projektu w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wpływu wersji przesłanej e-mailem.

Dokumenty w formie elektronicznej będzie można wysyłać na adres: biuro@fundacjaimago.pl

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

 

**************************************

 

REALIZACJA WSPARCIA, EDYCJA II – GRUPA 3

 1. Moduł I. Szkolenia grupowe: 07-21.03.2022;
 2. Moduł II. Wsparcie indywidualne w technicznym wypełnieniu biznesplanu,

spotkania z ekspertem dotacyjnym: 22-30.03.2022;

 1. Ogłoszenie o naborze biznesplanów: 22.03.2022;
 2. Nabór biznesplanów: 29.03.-05.04.2022;
 3. Ocena formalna i merytoryczna biznesplanów: 06-15.04.2022;
 4. Informacja o wynikach oceny merytorycznej biznesplanu: do dnia 19.04.2022;
 5. Przeprowadzenie procedury odwoławczej: do dnia 29.04.2022;
 6. Ogłoszenie list rankingowych: do dnia 02.05.2022.

13.07.2022: LISTA RANKINGOWA III EDYCJA REKRUTACJI

w ramach projektu:

DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr POWR.01.02.01-02-0021/20.

Projekt realizowany w ramach PO WER 2014-2020 – Poddziałanie 1.2.1

 

Informujemy, iż zakończona została ocena osób kandydujących do projektu w ramach

III edycji rekrutacji – gr 6.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny na załączonej liście rankingowej:

1. LISTA RANKINGOWA_III edycja_osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie_GR 6

 

****************************************************

04.07.2022: LISTA RANKINGOWA PO OCENIE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

– GRUPA 6,

w ramach projektu:

„DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr POWR.01.02.01-02-0021/20.

 Projekt realizowany w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

 

Informujemy, iż zakończona została ocena formalno – merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych

w ramach projektu DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, dla grupy 3 w ramach II edycja rekrutacji.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny na załączonej LIŚCIE RANKINGOWEJ. Jednocześnie informujemy, iż do kolejnego etapu rekrutacji – rozmowy z Doradcą zawodowym, zostały zakwalifikowane osoby:

 1. spełniające kryteria formalne, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020oraz Regulaminem Rekrutacji do niniejszego projektu.
 • wieku: 18-29 lat
 • statusu na rynku pracy – pozostają bez zatrudnienia:

– osoby pozostające poza rynkiem pracy, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. i pozostają od tego czasu bez zatrudnienia, w tym:

-osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP, 56osób, w tym 31 kobiet;

-os. bierne zawodowo, 24osoby, w tym 13 kobiet;

 • zamieszkania w rozumieniu przepisów KC na obszarze woj. dolnośląskiego w powiatach dzierżoniowskim, kłodzkim, świdnickim, wrocławskim, m. Wrocław lub ząbkowickim, w tym na obszarze miast średnich lub tracących funkcje społeczno-gospodarcze: Bielawa, Dzierżoniów, Kłodzko, Nowa Ruda, Świdnica, Świebodzice, Ząbkowice Śl.).
 • osób zamierzających rozpocząć działalność gosp., z wyłączeniem grup wskazanych w Regulaminie Konkursu nr POWR.01.02.01-IP.10-02-002/20 (RK) i „STANDARDZIE REALIZACJI USŁUGI W ZAKRESIE WSPARCIA BEZZWROTNEGO NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PO WER 2014-2020” (SWDG)., w szczególności, osób które posiadały aktywny wpis do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. 

 

 1. spełniające min. punktowe na etapie oceny merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego, tj. Część B. Opis planowanej działalności gospodarczej oceniany w skali 0-50 pkt. (min.30 pkt.).

 

 1. KRYTERIA DODATKOWE

Osoby, któreznajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy/grupy preferowane, w tym:

osoby zamieszkujące miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze (+4 pkt.);

kobiety (+4 pkt.);

osoby bierne zawodowo (+3 pkt.);

osoby długotrwale bezrobotne (+2 pkt.);

osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – młodzież NEET (2 pkt.);

osoby o niskich kwalifikacjach (1 pkt.).

Punkty dodatkowe zostaną przyznane wyłącznie osobom, które spełnią kryteria formalne w ramach oceny formalnej formularza rekrutacyjnego i jednocześnie otrzymają co najmniej 30 punktów w ramach oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego oraz jednocześnie co najmniej 9 punktów z rozmowy z doradcą zawodowym.

1. LISTA RANKINGOWA_III edycja_formularz rekrutacyjny

 

*********************************************************

Informujemy, że nabór formularzy rekrutacyjnych do grupy 6 w ramach TRZECIEJ EDYCJI zostaje przedłużony do dnia 15.06.2022 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do złożenia formularza rekrutacyjnego

w formie papierowej – osobiście lub przesyłką pocztową bądź kurierską, na adres:

 • Biura Projektu – Fundacja Imago: Wrocław 53-201, al. gen. Józefa Hallera 123.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

 • Biura terenowego Fundacji Imago: Ząbkowice Śląskie 57-200,

ul. Melioracyjna 3.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

lub w formie elektronicznej, na adres e-mail:

biuro@fundacjaimago.pl

 

******************************************************

Informujemy, że nabór formularzy rekrutacyjnych do grupy 6 w ramach TRZECIEJ EDYCJI zostaje przedłużony do dnia 31.05.2022 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do złożenia formularza rekrutacyjnego

w formie papierowej – osobiście lub przesyłką pocztową bądź kurierską, na adres:

 • Biura Projektu – Fundacja Imago: Wrocław 53-201, al. gen. Józefa Hallera 123.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

 • Biura terenowego Fundacji Imago: Ząbkowice Śląskie 57-200,

ul. Melioracyjna 3.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

lub w formie elektronicznej, na adres e-mail:

biuro@fundacjaimago.pl

 

***************************************************

10.05.2022: LISTA RANKINGOWA II EDYCJA REKRUTACJI

w ramach projektu:

DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr POWR.01.02.01-02-0021/20.

Projekt realizowany w ramach PO WER 2014-2020 – Poddziałanie 1.2.1

 

Informujemy, iż zakończona została ocena osób kandydujących do projektu w ramach

III edycji rekrutacji – gr 5.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny na załączonej liście rankingowej:

1. LISTA RANKINGOWA_III edycja_osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie_GR 5

 

***********************************************

 

29.04.2022: LISTA RANKINGOWA PO OCENIE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH – GRUPA 5,

w ramach projektu:

„DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr POWR.01.02.01-02-0021/20.

Projekt realizowany w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Informujemy, iż zakończona została ocena formalno – merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych

w ramach projektu DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, dla grupy 5 w ramach III edycji rekrutacji.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny na załączonej LIŚCIE RANKINGOWEJ. Jednocześnie informujemy, iż do kolejnego etapu rekrutacji – rozmowy z Doradcą zawodowym, zostały zakwalifikowane osoby:

 1. spełniające kryteria formalne, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020oraz Regulaminem Rekrutacji do niniejszego projektu.
 • wieku: 18-29 lat
 • statusu na rynku pracy:
 1. pozostają bez zatrudnienia

– osoby pozostające poza rynkiem pracy, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. i pozostają od tego czasu bez zatrudnienia, w tym:

-osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP, 56osób, w tym 31 kobiet;

-os. bierne zawodowo, 24osoby, w tym 13 kobiet;

2. znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym:

– kobiety (K), 44 osoby

– osoby długotrwale bezrobotne (DB), 17 osób

– osoby o niskich kwalifikacjach (NKW), 24 osoby

– osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież NEET), 16 osób.

 • zamieszkania w rozumieniu przepisów KC na obszarze woj. dolnośląskiego w powiatach dzierżoniowskim, kłodzkim, świdnickim, wrocławskim, m. Wrocław lub ząbkowickim, w tym na obszarze miast średnich lub tracących funkcje społeczno-gospodarcze: Bielawa, Dzierżoniów, Kłodzko, Nowa Ruda, Świdnica, Świebodzice, Ząbkowice Śl.).
 • osób zamierzających rozpocząć działalność gosp., z wyłączeniem grup wskazanych w Regulaminie Konkursu nr POWR.01.02.01-IP.10-02-002/20 (RK) i „STANDARDZIE REALIZACJI USŁUGI W ZAKRESIE WSPARCIA BEZZWROTNEGO NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PO WER 2014-2020” (SWDG)., w szczególności, osób które posiadały aktywny wpis do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. 

2. spełniające min. punktowe na etapie oceny merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego, tj. Część B. Opis planowanej działalności gospodarczej oceniany w skali 0-50 pkt. (min.30 pkt.).

1. LISTA RANKINGOWA_III edycja_formularz rekrutacyjny

 

**************************************************

Informujemy, że nabór formularzy rekrutacyjnych w ramach TRZECIEJ EDYCJI zostaje przedłużony do dnia 15.04.2022 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do złożenia formularza rekrutacyjnego

w formie papierowej – osobiście lub przesyłką pocztową bądź kurierską, na adres:

 • Biura Projektu – Fundacja Imago: Wrocław 53-201, al. gen. Józefa Hallera 123.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

 • Biura terenowego Fundacji Imago: Ząbkowice Śląskie 57-200,

ul. Melioracyjna 3.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

lub w formie elektronicznej, na adres e-mail:

biuro@fundacjaimago.pl

 

***************************************

07.03.2022: OGŁOSZENIE O I. NABORZE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

w ramach projektu:

„DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr POWR.01.02.01-02-0021/20.

 Projekt realizowany w ramach PO WER 2014-2020 – Poddziałanie 1.2.1

Informujemy, iż osoby zainteresowane udziałem w projekcie „DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”, w terminie 17.03.2022 – 31.03.2022 mogą składać Formularze rekrutacyjne w ramach TRZECIEJ EDYCJI rekrutacji do ww. projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami dostępnymi w zakładce PROJEKTY – AKTUALNE – PROJEKT DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

Wsparcie w ramach projektu realizowane będzie na rzecz 80 uczestników w ramach IV edycji, w każdej edycji wsparciem objętych zostanie 20 osób zakwalifikowanych do projektu.

NABÓR W RAMACH III EDYCJI REKRUTACJI DOTYCZY 20 osób.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu na daną edycję rekrutacji, tj. powyżej 40 wniosków – Fundacja Imago zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. W niniejszej sytuacji Fundacja Imago, poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy.

Zgodnie z § 7. ustęp 3. Regulaminu rekrutacji uczestników projektu „ W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów.”

Ponadto informujemy, że weryfikacja spełniania kryteriów grupy docelowej odbywać się będzie na podstawie zaświadczenia z ZUS, orzeczenia lub innego dokumentu dotyczącego stanu zdrowia, oświadczeń niezbędnych w weryfikacji spełnienia wymogów dotyczących warunków udziału.

ZAPRASZAMY do kontaktu Wszystkich zainteresowanych,

chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.

Telefon: 518 642 323

E-mail: biuro@fundacjaimago.pl

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych w formie papierowej – osobiście lub przesyłką pocztową bądź kurierską, na adres:

 • Biura Projektu – Fundacja Imago: Wrocław 53-201, al. gen. Józefa Hallera 123.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

 • Biura terenowego Fundacji Imago: Ząbkowice Śląskie 57-200, ul. Melioracyjna 3.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

lub w formie elektronicznej, na adres e-mail:

biuro@fundacjaimago.pl

 

 

24.10.2022: OGŁOSZENIE O WYNIKACH I. OCENY WNIOSKÓW O PRZYZANIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO – EDYCJA III, GRUPA 6.

W związku z dokonaniem oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami, Realizator wsparcia – Fundacja Imago informuje, iż wszystkie Biznesplany biorące udział w naborze, zostały ocenione pozytywnie i są rekomendowane do dofinansowania.

W załączeniu zamieszczamy LISTĘ RANKINGOWĄ.

1. LISTA RANKINGOWA_ocena Wniosków o wsparcie pomostowe_III edycja, Gr 6.

 

*********************************************

14.09.2022: OGŁOSZENIE O WYNIKACH I. OCENY BIZNESPLANÓW – EDYCJA III, GRUPA 6.

W związku z dokonaniem oceny merytorycznej Biznesplanu wraz z załącznikami, Realizator wsparcia – Fundacja Imago informuje, iż wszystkie Biznesplany biorące udział w naborze, zostały ocenione pozytywnie i są rekomendowane do dofinansowania.

W załączeniu zamieszczamy LISTĘ RANKINGOWĄ.

1. LISTA RANKINGOWA_ocena Biznesplanów_IIIedycja, Gr 6

 

***********************************

 

12.09.2022: OGŁOSZENIE O I. NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

(dla uczestników projektu III edycji, grupa 6.)

w ramach projektu:

„DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr POWR.01.02.01-02-0021/20.

 

Projekt realizowany w ramach PO WER 2014-2020 – Poddziałanie 1.2.1

 

Informujemy, że w terminie 20.09.2022 – 04.10.2022 odbywać się będzie nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego uczestników szóstej grupy w ramach III edycji wsparcia.

Uczestnik projektu, który otrzymał wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej oraz rozpoczął działalność gospodarczą w ramach projektu ma możliwość  ubiegać się o przyznanie wsparcia pomostowego oraz otrzymywania tego wsparcia w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

W tym celu zobowiązany jest do złożenia biznesplanu wraz z niezbędnymi załącznikami zgodnie z zapisami określonymi w §9. Nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ  WSPARCIA POMOSTOWEGO.

Regulamin oraz wzory załączników są dostępne na stronie projektu w zakładce DOKUMENTY DOTYCZĄCE REALIZACJI WSPARCIA. 

Zał. nr 9_Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego, do Regulaminu PŚF.

wraz z załącznikami:

 1. a) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 2 do niniejszego Regulaminu) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis(zał. 2 do Regulaminu),
 2. b) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 3 do Regulaminu),
 3. c) zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (zał. 7 do Regulaminu).
 4. d) w przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 10 do Regulaminu).

Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji.

Osobiście dokumenty można składać w:

 • Biurze Projektu:Wrocław 53-201, gen. Józefa Hallera 123.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

 • Biurze terenowym Fundacji Imago: Ząbkowice Śląskie 57-200,
 1. Melioracyjna 3.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

Elektronicznie:

 • w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
 • w formie skanu. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

 

Wymagane jest dostarczenie oryginalnej wersji ww. Wniosku wraz z załącznikami do Biura Projektu w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wpływu wersji przesłanej e-mailem.

Dokumenty w formie elektronicznej będzie można wysyłać na adres: biuro@fundacjaimago.pl

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

 

Wsparcie pomostowe jest przyznawane wyłącznie w kwocie netto (bez podatku VAT).

Ostateczna wysokość przyznanego wsparcia uzależniona jest od wykazanych przez Beneficjenta pomocy potrzeb w zestawieniu planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (Załączniki nr 7 do Regulaminu przyznawania środków) oraz wyników oceny formalnej i merytorycznej przeprowadzonej przez Ekspertów.

Jednocześnie przypominam, że:

– wydatki ponoszone na wsparcie pomostowe nie mogą być tożsame z wydatkami poniesionymi przez Uczestnika projektu z tytułu realizacji Umowy o udzielenie wsparcia finansowego(Tożsamy = niczym się nieróżniący, taki sam lub ten sam);

wsparcie pomostowe jest kwalifikowalne na podstawie rozliczenia przedkładanego przez uczestnika, zawierającego zestawienie poniesionych wydatków, sporządzonego w oparciu o dokumenty księgowe, przy czym beneficjent ma prawo żądać wglądu w dokumenty księgowe ujęte w rozliczeniu.

 

*********************************************

08.08.2022: OGŁOSZENIE O I. NABORZE BIZNESPLANÓW

(dla uczestników projektu III edycji, grupa 6.)

w ramach projektu:

„DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr POWR.01.02.01-02-0021/20.

 

Projekt realizowany w ramach PO WER 2014-2020 – Poddziałanie 1.2.1

 

Informujemy, że w terminie: 16.08.2022 – 23.08.2022odbywać się będzie nabór biznesplanów uczestników szóstej grupy w ramach III edycji wsparcia.

Uczestnicy projektu, którzy wzięli udział w minimum 80% godzin szkolenia przewidzianych dla nich na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji, mogą starać się o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój działalności gospodarczej.

W tym celu zobowiązani są do złożenia biznesplanu wraz z niezbędnymi załącznikami zgodnie z zapisami określonymi w §3. Procedura składania biznesplanów, REGULAMINUPRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ  WSPARCIA POMOSTOWEGO.

Regulamin oraz wzory załączników są dostępne na stronie projektu w zakładce DOKUMENTY DOTYCZĄCE REALIZACJI WSPARCIA.

Zał. nr 1_Biznesplan, do Regulaminu PŚF

wraz z załącznikami:

 1. potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń przewidzianych dla uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji Zał. a. do Biznesplanu_Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej,
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
  i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie/lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (Zał. 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego),
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Zał. 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego),
 4. szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej -w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT (Zał. d. do Biznesplanu_ Szczegółowe zestawienie zakupów towarów i usług),
 5. dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji,
 6. zbiór oświadczeń (Zał. f. do Biznesplanu_Oświadczenia UP wnioskującego o przyznanie środków).

 

Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji.

Osobiście dokumenty można składać w:

 • Biurze Projektu:Wrocław 53-201, gen. Józefa Hallera 123.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

 • Biurze terenowym Fundacji Imago: Ząbkowice Śląskie 57-200,
 1. Melioracyjna 3.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

Elektronicznie:

 • w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
 • w formie skanu. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

 

Wymagane jest dostarczenie oryginalnej wersji biznesplanu do Biura Projektu w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wpływu wersji przesłanej e-mailem.

Dokumenty w formie elektronicznej będzie można wysyłać na adres: biuro@fundacjaimago.pl

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

 

************************************************

02.08.2022: OGŁOSZENIE O I. NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

(dla uczestników projektu III edycji, grupa 5.)

w ramach projektu:

„DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr POWR.01.02.01-02-0021/20.

 Projekt realizowany w ramach PO WER 2014-2020 – Poddziałanie 1.2.1

Informujemy, że w terminie 09.08.2022 – 19.08.2022 odbywać się będzie nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego uczestników piątej grupy w ramach III edycji wsparcia.

Uczestnik projektu, który otrzymał wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej oraz rozpoczął działalność gospodarczą w ramach projektu ma możliwość           ubiegać się o przyznanie wsparcia pomostowego oraz otrzymywania tego wsparcia w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

W tym celu zobowiązany jest do złożenia biznesplanu wraz z niezbędnymi załącznikami zgodnie z zapisami określonymi w §9. Nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO.

Regulamin oraz wzory załączników są dostępne na stronie projektu w zakładce DOKUMENTY DOTYCZĄCE REALIZACJI WSPARCIA.

Zał. nr 9_Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego, do Regulaminu PŚF.

wraz z załącznikami:

 1. a) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 2 do niniejszego Regulaminu) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. 2 do Regulaminu),
 2. b) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 3 do Regulaminu),
 3. c) zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (zał. 7 do Regulaminu).
 4. d) w przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 10 do Regulaminu).

Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji.

Osobiście dokumenty można składać w:

 • Biurze Projektu: Wrocław 53-201, gen. Józefa Hallera 123.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

 • Biurze terenowym Fundacji Imago: Ząbkowice Śląskie 57-200,
 1. Melioracyjna 3.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

Elektronicznie:

 • w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
 • w formie skanu. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

 

Wymagane jest dostarczenie oryginalnej wersji ww. Wniosku wraz z załącznikami do Biura Projektu w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wpływu wersji przesłanej e-mailem.

Dokumenty w formie elektronicznej będzie można wysyłać na adres: biuro@fundacjaimago.pl

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Wsparcie pomostowe jest przyznawane wyłącznie w kwocie netto (bez podatku VAT).

Ostateczna wysokość przyznanego wsparcia uzależniona jest od wykazanych przez Beneficjenta pomocy potrzeb w zestawieniu planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (Załączniki nr 7 do Regulaminu przyznawania środków) oraz wyników oceny formalnej i merytorycznej przeprowadzonej przez Ekspertów.

Jednocześnie przypominam, że:

– wydatki ponoszone na wsparcie pomostowe nie mogą być tożsame z wydatkami poniesionymi przez Uczestnika projektu z tytułu realizacji Umowy o udzielenie wsparcia finansowego (Tożsamy = niczym się nieróżniący, taki sam lub ten sam);

wsparcie pomostowe jest kwalifikowalne na podstawie rozliczenia przedkładanego przez uczestnika, zawierającego zestawienie poniesionych wydatków, sporządzonego w oparciu o dokumenty księgowe, przy czym beneficjent ma prawo żądać wglądu w dokumenty księgowe ujęte w rozliczeniu.

 

*************************************************

02.08.2022: OGŁOSZENIE O WYNIKACH I. OCENY BIZNESPLANÓW – EDYCJA III, GRUPA 5.

W związku z dokonaniem oceny merytorycznej Biznesplanu wraz z załącznikami, Realizator wsparcia – Fundacja Imago informuje, iż wszystkie Biznesplany biorące udział w naborze, zostały ocenione pozytywnie i są rekomendowane do dofinansowania.

W załączeniu zamieszczamy LISTĘ RANKINGOWĄ.

1. LISTA RANKINGOWA_ocena Biznesplanów_III edycja, Gr 5

 

******************************************************

 

14.06.2022: OGŁOSZENIE O I. NABORZE BIZNESPLANÓW

(dla uczestników projektu III edycji, grupa 5.)

w ramach projektu:

„DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr POWR.01.02.01-02-0021/20.

 

Projekt realizowany w ramach PO WER 2014-2020 – Poddziałanie 1.2.1

 

Informujemy, że w terminie: 23.06.2022 – 05.07.2022odbywać się będzie nabór biznesplanów uczestników piątej grupy w ramach III edycji wsparcia.

Uczestnicy projektu, którzy wzięli udział w minimum 80% godzin szkolenia przewidzianych dla nich na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji, mogą starać się o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój działalności gospodarczej.

W tym celu zobowiązani są do złożenia biznesplanu wraz z niezbędnymi załącznikami zgodnie z zapisami określonymi w §3. Procedura składania biznesplanów, REGULAMINUPRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ  WSPARCIA POMOSTOWEGO.

Regulamin oraz wzory załączników są dostępne na stronie projektu w zakładce DOKUMENTY DOTYCZĄCE REALIZACJI WSPARCIA.

Zał. nr 1_Biznesplan, do Regulaminu PŚF

wraz z załącznikami:

 1. potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń przewidzianych dla uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji Zał. a. do Biznesplanu_Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej,
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
  i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie/lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (Zał. 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego),
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Zał. 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego),
 4. szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej -w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT (Zał. d. do Biznesplanu_ Szczegółowe zestawienie zakupów towarów i usług),
 5. dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji,
 6. zbiór oświadczeń (Zał. f. do Biznesplanu_Oświadczenia UP wnioskującego o przyznanie środków).

 

Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji.

Osobiście dokumenty można składać w:

 • Biurze Projektu:Wrocław 53-201, gen. Józefa Hallera 123.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

 • Biurze terenowym Fundacji Imago: Ząbkowice Śląskie 57-200,
 1. Melioracyjna 3.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

Elektronicznie:

 • w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
 • w formie skanu. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

 

Wymagane jest dostarczenie oryginalnej wersji biznesplanu do Biura Projektu w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wpływu wersji przesłanej e-mailem.

Dokumenty w formie elektronicznej będzie można wysyłać na adres: biuro@fundacjaimago.pl

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

26.10.2022: LISTA RANKINGOWA IV EDYCJA REKRUTACJI

w ramach projektu:

DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr POWR.01.02.01-02-0021/20.

Projekt realizowany w ramach PO WER 2014-2020 – Poddziałanie 1.2.1

 

Informujemy, iż zakończona została ocena osób kandydujących do projektu w ramach

IV edycji rekrutacji – gr 8.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny na załączonej liście rankingowej:

1. LISTA RANKINGOWA_IV edycja_osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie_GR 8

 

****************************************

13.10.2022: AKTUALIZACJA – LISTA RANKINGOWA PO OCENIE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

– GRUPA 8,

w ramach projektu:

„DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr POWR.01.02.01-02-0021/20.

 Projekt realizowany w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Informujemy, iż zakończona została ocena formalno – merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych

w ramach projektu DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, dla grupy 8 w ramach IV edycja rekrutacji.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny na załączonej LIŚCIE RANKINGOWEJ. Jednocześnie informujemy, iż do kolejnego etapu rekrutacji – rozmowy z Doradcą zawodowym, zostały zakwalifikowane osoby:

 1. spełniające kryteria formalne, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020oraz Regulaminem Rekrutacji do niniejszego projektu.
 • wieku: 18-29 lat
 • statusu na rynku pracy – pozostają bez zatrudnienia:

– osoby pozostające poza rynkiem pracy, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. i pozostają od tego czasu bez zatrudnienia, w tym:

-osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP, 56osób, w tym 31 kobiet;

-os. bierne zawodowo, 24osoby, w tym 13 kobiet;

 • zamieszkania w rozumieniu przepisów KC na obszarze woj. dolnośląskiego w powiatach dzierżoniowskim, kłodzkim, świdnickim, wrocławskim, m. Wrocław lub ząbkowickim, w tym na obszarze miast średnich lub tracących funkcje społeczno-gospodarcze: Bielawa, Dzierżoniów, Kłodzko, Nowa Ruda, Świdnica, Świebodzice, Ząbkowice Śl.).
 • osób zamierzających rozpocząć działalność gosp., z wyłączeniem grup wskazanych w Regulaminie Konkursu nr POWR.01.02.01-IP.10-02-002/20 (RK) i „STANDARDZIE REALIZACJI USŁUGI W ZAKRESIE WSPARCIA BEZZWROTNEGO NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PO WER 2014-2020” (SWDG)., w szczególności, osób które posiadały aktywny wpis do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. 
 1. spełniające min. punktowe na etapie oceny merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego, tj. Część B. Opis planowanej działalności gospodarczej oceniany w skali 0-50 pkt. (min.30 pkt.).

 

 1. KRYTERIA DODATKOWE

Osoby, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy/grupy preferowane, w tym:

osoby zamieszkujące miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze (+4 pkt.);

kobiety (+4 pkt.);

osoby bierne zawodowo (+3 pkt.);

osoby długotrwale bezrobotne (+2 pkt.);

osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – młodzież NEET (2 pkt.);

osoby o niskich kwalifikacjach (1 pkt.).

Punkty dodatkowe zostaną przyznane wyłącznie osobom, które spełnią kryteria formalne w ramach oceny formalnej formularza rekrutacyjnego i jednocześnie otrzymają co najmniej 30 punktów w ramach oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego oraz jednocześnie co najmniej 9 punktów z rozmowy z doradcą zawodowym.

2. LISTA RANKINGOWA_IV edycja_formularz rekrutacyjny_gr 7_13.10.2022

 

************************************

11.10.2022: LISTA RANKINGOWA PO OCENIE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

– GRUPA 8,

w ramach projektu:

„DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr POWR.01.02.01-02-0021/20.

 

Projekt realizowany w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Informujemy, iż zakończona została ocena formalno – merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych

w ramach projektu DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, dla grupy 8 w ramach IV edycja rekrutacji.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny na załączonej LIŚCIE RANKINGOWEJ. Jednocześnie informujemy, iż do kolejnego etapu rekrutacji – rozmowy z Doradcą zawodowym, zostały zakwalifikowane osoby:

 1. spełniające kryteria formalne, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020oraz Regulaminem Rekrutacji do niniejszego projektu.
 • wieku: 18-29 lat
 • statusu na rynku pracy – pozostają bez zatrudnienia:

– osoby pozostające poza rynkiem pracy, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. i pozostają od tego czasu bez zatrudnienia, w tym:

-osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP, 56osób, w tym 31 kobiet;

-os. bierne zawodowo, 24osoby, w tym 13 kobiet;

 • zamieszkania w rozumieniu przepisów KC na obszarze woj. dolnośląskiego w powiatach dzierżoniowskim, kłodzkim, świdnickim, wrocławskim, m. Wrocław lub ząbkowickim, w tym na obszarze miast średnich lub tracących funkcje społeczno-gospodarcze: Bielawa, Dzierżoniów, Kłodzko, Nowa Ruda, Świdnica, Świebodzice, Ząbkowice Śl.).
 • osób zamierzających rozpocząć działalność gosp., z wyłączeniem grup wskazanych w Regulaminie Konkursu nr POWR.01.02.01-IP.10-02-002/20 (RK) i „STANDARDZIE REALIZACJI USŁUGI W ZAKRESIE WSPARCIA BEZZWROTNEGO NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PO WER 2014-2020” (SWDG)., w szczególności, osób które posiadały aktywny wpis do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. 
 1. spełniające min. punktowe na etapie oceny merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego, tj. Część B. Opis planowanej działalności gospodarczej oceniany w skali 0-50 pkt. (min.30 pkt.).
 2. KRYTERIA DODATKOWE

Osoby, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy/grupy preferowane, w tym:

osoby zamieszkujące miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze (+4 pkt.);

kobiety (+4 pkt.);

osoby bierne zawodowo (+3 pkt.);

osoby długotrwale bezrobotne (+2 pkt.);

osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – młodzież NEET (2 pkt.);

osoby o niskich kwalifikacjach (1 pkt.).

Punkty dodatkowe zostaną przyznane wyłącznie osobom, które spełnią kryteria formalne w ramach oceny formalnej formularza rekrutacyjnego i jednocześnie otrzymają co najmniej 30 punktów w ramach oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego oraz jednocześnie co najmniej 9 punktów z rozmowy z doradcą zawodowym.

1. LISTA RANKINGOWA_IV edycja_formularz rekrutacyjny_gr 7_11.10.2022

 

************************************************

Informujemy, że nabór formularzy rekrutacyjnych do grupy 8 w ramach CZWARTEJ EDYCJI zostaje przedłużony do dnia 12.10.2022 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do złożenia formularza rekrutacyjnego

w formie papierowej – osobiście lub przesyłką pocztową bądź kurierską, na adres:

 • Biura Projektu – Fundacja Imago: Wrocław 53-201, al. gen. Józefa Hallera 123.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

 • Biura terenowego Fundacji Imago: Ząbkowice Śląskie 57-200,

ul. Melioracyjna 3.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

lub w formie elektronicznej, na adres e-mail:

biuro@fundacjaimago.pl

 

************************************

Informujemy, że nabór formularzy rekrutacyjnych do grupy 8 w ramach CZWARTEJ EDYCJI zostaje przedłużony do dnia 30.09.2022 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do złożenia formularza rekrutacyjnego

w formie papierowej – osobiście lub przesyłką pocztową bądź kurierską, na adres:

 • Biura Projektu – Fundacja Imago: Wrocław 53-201, al. gen. Józefa Hallera 123.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

 • Biura terenowego Fundacji Imago: Ząbkowice Śląskie 57-200,

ul. Melioracyjna 3.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

lub w formie elektronicznej, na adres e-mail:

biuro@fundacjaimago.pl

************************************************

 

Informujemy, że nabór formularzy rekrutacyjnych do grupy 8 w ramach CZWARTEJ EDYCJI zostaje przedłużony do dnia 16.09.2022 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do złożenia formularza rekrutacyjnego

w formie papierowej – osobiście lub przesyłką pocztową bądź kurierską, na adres:

 • Biura Projektu – Fundacja Imago: Wrocław 53-201, al. gen. Józefa Hallera 123.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

 • Biura terenowego Fundacji Imago: Ząbkowice Śląskie 57-200,

ul. Melioracyjna 3.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

lub w formie elektronicznej, na adres e-mail:

biuro@fundacjaimago.pl

 

******************************************

22.08.2022: LISTA RANKINGOWA IV EDYCJA REKRUTACJI

w ramach projektu:

DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr POWR.01.02.01-02-0021/20.

Projekt realizowany w ramach PO WER 2014-2020 – Poddziałanie 1.2.1

 

Informujemy, iż zakończona została ocena osób kandydujących do projektu w ramach

IV edycji rekrutacji – gr 7.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny na załączonej liście rankingowej:

1. LISTA RANKINGOWA_IV edycja_osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie_GR 7

 

************************************************

09.08.2022: LISTA RANKINGOWA PO OCENIE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

– GRUPA 7,

w ramach projektu:

„DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr POWR.01.02.01-02-0021/20.

 

Projekt realizowany w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

 

Informujemy, iż zakończona została ocena formalno – merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych

w ramach projektu DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, dla grupy 7 w ramach IV edycja rekrutacji.

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny na załączonej LIŚCIE RANKINGOWEJ. Jednocześnie informujemy, iż do kolejnego etapu rekrutacji – rozmowy z Doradcą zawodowym, zostały zakwalifikowane osoby:

 1. spełniające kryteria formalne, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 oraz Regulaminem Rekrutacji do niniejszego projektu.
 • wieku: 18-29 lat
 • statusu na rynku pracy – pozostają bez zatrudnienia:

– osoby pozostające poza rynkiem pracy, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. i pozostają od tego czasu bez zatrudnienia, w tym:

-osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP, 56osób, w tym 31 kobiet;

-os. bierne zawodowo, 24osoby, w tym 13 kobiet;

 • zamieszkania w rozumieniu przepisów KC na obszarze woj. dolnośląskiego w powiatach dzierżoniowskim, kłodzkim, świdnickim, wrocławskim, m. Wrocław lub ząbkowickim, w tym na obszarze miast średnich lub tracących funkcje społeczno-gospodarcze: Bielawa, Dzierżoniów, Kłodzko, Nowa Ruda, Świdnica, Świebodzice, Ząbkowice Śl.).
 • osób zamierzających rozpocząć działalność gosp., z wyłączeniem grup wskazanych w Regulaminie Konkursu nr POWR.01.02.01-IP.10-02-002/20 (RK) i „STANDARDZIE REALIZACJI USŁUGI W ZAKRESIE WSPARCIA BEZZWROTNEGO NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PO WER 2014-2020” (SWDG)., w szczególności, osób które posiadały aktywny wpis do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. 

 

 1. spełniające min. punktowe na etapie oceny merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego, tj. Część B. Opis planowanej działalności gospodarczej oceniany w skali 0-50 pkt. (min.30 pkt.).

 

 1. KRYTERIA DODATKOWE

Osoby, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy/grupy preferowane, w tym:

osoby zamieszkujące miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze (+4 pkt.);

kobiety (+4 pkt.);

osoby bierne zawodowo (+3 pkt.);

osoby długotrwale bezrobotne (+2 pkt.);

osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – młodzież NEET (2 pkt.);

osoby o niskich kwalifikacjach (1 pkt.).

Punkty dodatkowe zostaną przyznane wyłącznie osobom, które spełnią kryteria formalne w ramach oceny formalnej formularza rekrutacyjnego i jednocześnie otrzymają co najmniej 30 punktów w ramach oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego oraz jednocześnie co najmniej 9 punktów z rozmowy z doradcą zawodowym.

1. LISTA RANKINGOWA_IV edycja_formularz rekrutacyjny

 

*******************************************

Informujemy, że nabór formularzy rekrutacyjnych do CZWARTEJ EDYCJI zostaje przedłużony do dnia 29.07.2022 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do złożenia formularza rekrutacyjnego

w formie papierowej – osobiście lub przesyłką pocztową bądź kurierską, na adres:

 • Biura Projektu – Fundacja Imago: Wrocław 53-201, al. gen. Józefa Hallera 123.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

 • Biura terenowego Fundacji Imago: Ząbkowice Śląskie 57-200,

ul. Melioracyjna 3.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

lub w formie elektronicznej, na adres e-mail:

biuro@fundacjaimago.pl

 

***************************************************

09.06.2022: OGŁOSZENIE O I. NABORZE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

w ramach projektu:

„DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr POWR.01.02.01-02-0021/20.

 Projekt realizowany w ramach PO WER 2014-2020 – Poddziałanie 1.2.1

Informujemy, iż osoby zainteresowane udziałem w projekcie „DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”, w terminie 20.06.2022 – 12.07.2022 r.  mogą składać Formularze rekrutacyjne w ramach CZWARTEJ EDYCJI rekrutacji do ww. projektu.  

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami dostępnymi w zakładce PROJEKTY – AKTUALNE – PROJEKT DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

Wsparcie w ramach projektu realizowane będzie na rzecz 80 uczestników w ramach IV edycji, w każdej edycji wsparciem objętych zostanie 20 osób zakwalifikowanych do projektu.

NABÓR W RAMACH IV EDYCJI REKRUTACJI DOTYCZY 20 osób.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu na daną edycję rekrutacji, tj. powyżej 40 wniosków – Fundacja Imago zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. W niniejszej sytuacji Fundacja Imago, poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy.

Zgodnie z § 7. ustęp 3. Regulaminu rekrutacji uczestników projektu „ W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów.”

Ponadto informujemy, że weryfikacja spełniania kryteriów grupy docelowej odbywać się będzie na podstawie zaświadczenia z ZUS, orzeczenia lub innego dokumentu dotyczącego stanu zdrowia, oświadczeń niezbędnych w weryfikacji spełnienia wymogów dotyczących warunków udziału.

ZAPRASZAMY do kontaktu Wszystkich zainteresowanych,

chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.

Telefon: 518 642 323

E-mail: biuro@fundacjaimago.pl

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych w formie papierowej – osobiście lub przesyłką pocztową bądź kurierską, na adres:

 • Biura Projektu – Fundacja Imago: Wrocław 53-201, al. gen. Józefa Hallera 123.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

 • Biura terenowego Fundacji Imago: Ząbkowice Śląskie 57-200, ul. Melioracyjna 3.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

lub w formie elektronicznej, na adres e-mail:

biuro@fundacjaimago.pl

 

23.12.2022 WYDŁUŻENIE NABORU wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego. EDYCJA IV, GR 8.

Informujemy, że termin naboru Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego uczestników ósmej grupy w ramach IV edycji wsparcia, zostaje wydłużony do dnia 30.12.2022 r.

Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji.

Osobiście dokumenty można składać w:

 • Biurze Projektu: Wrocław 53-201, al. gen. Józefa Hallera 123.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

 • Biurze terenowym Fundacji Imago: Ząbkowice Śląskie 57-200, ul. Melioracyjna 3.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

Elektronicznie:

 • w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
 • w formie skanu. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

Dokumenty w formie elektronicznej proszę wysyłać na adres: biuro@fundacjaimago.pl 

 

*************************************************

08.12.2022: OGŁOSZENIE O I. NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

(dla uczestników projektu IV edycji, grupa 8.)

w ramach projektu:

„DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr POWR.01.02.01-02-0021/20.

 

Projekt realizowany w ramach PO WER 2014-2020 – Poddziałanie 1.2.1

 

Informujemy, że w terminie 19.12.2022 – 22.12.2022 odbywać się będzie nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego uczestników ósmej grupy w ramach IV edycji wsparcia.

Uczestnik projektu, który otrzymał wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej oraz rozpoczął działalność gospodarczą w ramach projektu ma możliwość  ubiegać się o przyznanie wsparcia pomostowego oraz otrzymywania tego wsparcia w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

W tym celu zobowiązany jest do złożenia biznesplanu wraz z niezbędnymi załącznikami zgodnie z zapisami określonymi w §9. Nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ  WSPARCIA POMOSTOWEGO.

Regulamin oraz wzory załączników są dostępne na stronie projektu w zakładce DOKUMENTY DOTYCZĄCE REALIZACJI WSPARCIA. 

Zał. nr 9_Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego, do Regulaminu PŚF.

wraz z załącznikami:

 1. a) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 2 do niniejszego Regulaminu) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis(zał. 2 do Regulaminu),
 2. b) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 3 do Regulaminu),
 3. c) zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (zał. 7 do Regulaminu).
 4. d) w przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 10 do Regulaminu).

Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji.

Osobiście dokumenty można składać w:

 • Biurze Projektu:Wrocław 53-201, gen. Józefa Hallera 123.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

 • Biurze terenowym Fundacji Imago: Ząbkowice Śląskie 57-200,
 1. Melioracyjna 3.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

Elektronicznie:

 • w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
 • w formie skanu. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

 

Wymagane jest dostarczenie oryginalnej wersji ww. Wniosku wraz z załącznikami do Biura Projektu w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wpływu wersji przesłanej e-mailem.

Dokumenty w formie elektronicznej będzie można wysyłać na adres: biuro@fundacjaimago.pl

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

 

Wsparcie pomostowe jest przyznawane wyłącznie w kwocie netto (bez podatku VAT).

Ostateczna wysokość przyznanego wsparcia uzależniona jest od wykazanych przez Beneficjenta pomocy potrzeb w zestawieniu planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (Załączniki nr 7 do Regulaminu przyznawania środków) oraz wyników oceny formalnej i merytorycznej przeprowadzonej przez Ekspertów.

Jednocześnie przypominam, że:

– wydatki ponoszone na wsparcie pomostowe nie mogą być tożsame z wydatkami poniesionymi przez Uczestnika projektu z tytułu realizacji Umowy o udzielenie wsparcia finansowego(Tożsamy = niczym się nieróżniący, taki sam lub ten sam);

wsparcie pomostowe jest kwalifikowalne na podstawie rozliczenia przedkładanego przez uczestnika, zawierającego zestawienie poniesionych wydatków, sporządzonego w oparciu o dokumenty księgowe, przy czym beneficjent ma prawo żądać wglądu w dokumenty księgowe ujęte w rozliczeniu.

 

*****************************************************************

10.11.2022: OGŁOSZENIE O I. NABORZE BIZNESPLANÓW

(dla uczestników projektu IV edycji, grupa 8.)

w ramach projektu:

„DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr POWR.01.02.01-02-0021/20.

 

Projekt realizowany w ramach PO WER 2014-2020 – Poddziałanie 1.2.1

 

Informujemy, że w terminie: 22.11.2022 – 29.11.2022 odbywać się będzie nabór biznesplanówuczestników ósmej grupy w ramach IV edycji wsparcia.

Uczestnicy projektu, którzy wzięli udział w minimum 80% godzin szkolenia przewidzianych dla nich na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji, mogą starać się o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój działalności gospodarczej.

W tym celu zobowiązani są do złożenia biznesplanu wraz z niezbędnymi załącznikami zgodnie z zapisami określonymi w §3. Procedura składania biznesplanów, REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ  WSPARCIA POMOSTOWEGO.

Regulamin oraz wzory załączników są dostępne na stronie projektu w zakładce DOKUMENTY DOTYCZĄCE REALIZACJI WSPARCIA. 

Zał. nr 1_Biznesplan, do Regulaminu PŚF

wraz z załącznikami:

 1. potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń przewidzianych dla uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji Zał. a. do Biznesplanu_Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej,
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
  i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie/lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (Zał. 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego),
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Zał. 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego),
 4. szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej -w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT (Zał. d. do Biznesplanu_ Szczegółowe zestawienie zakupów towarów i usług),
 5. dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji,
 6. zbiór oświadczeń (Zał. f. do Biznesplanu_Oświadczenia UP wnioskującego o przyznanie środków).

 

Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji.

Osobiście dokumenty można składać w:

 • Biurze Projektu:Wrocław 53-201, gen. Józefa Hallera 123.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

 • Biurze terenowym Fundacji Imago: Ząbkowice Śląskie 57-200,
 1. Melioracyjna 3.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

Elektronicznie:

 • w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
 • w formie skanu. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

 

Wymagane jest dostarczenie oryginalnej wersji biznesplanu do Biura Projektu w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wpływu wersji przesłanej e-mailem.

Dokumenty w formie elektronicznej będzie można wysyłać na adres: biuro@fundacjaimago.pl

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

 

********************************************

02.11.2022: OGŁOSZENIE O I. NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

(dla uczestników projektu IV edycji, grupa 7.)

w ramach projektu:

„DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr POWR.01.02.01-02-0021/20.

 

Projekt realizowany w ramach PO WER 2014-2020 – Poddziałanie 1.2.1

 

Informujemy, że w terminie 10.11.2022 – 18.11.2022 odbywać się będzie nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego uczestników siódmej grupy w ramach IV edycji wsparcia.

Uczestnik projektu, który otrzymał wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej oraz rozpoczął działalność gospodarczą w ramach projektu ma możliwość  ubiegać się o przyznanie wsparcia pomostowego oraz otrzymywania tego wsparcia w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

W tym celu zobowiązany jest do złożenia biznesplanu wraz z niezbędnymi załącznikami zgodnie z zapisami określonymi w §9. Nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ  WSPARCIA POMOSTOWEGO.

Regulamin oraz wzory załączników są dostępne na stronie projektu w zakładce DOKUMENTY DOTYCZĄCE REALIZACJI WSPARCIA. 

Zał. nr 9_Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego, do Regulaminu PŚF.

wraz z załącznikami:

 1. a) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 2 do niniejszego Regulaminu) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis(zał. 2 do Regulaminu),
 2. b) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 3 do Regulaminu),
 3. c) zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (zał. 7 do Regulaminu).
 4. d) w przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 10 do Regulaminu).

Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji.

Osobiście dokumenty można składać w:

 • Biurze Projektu:Wrocław 53-201, gen. Józefa Hallera 123.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

 • Biurze terenowym Fundacji Imago: Ząbkowice Śląskie 57-200,
 1. Melioracyjna 3.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

Elektronicznie:

 • w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
 • w formie skanu. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

 

Wymagane jest dostarczenie oryginalnej wersji ww. Wniosku wraz z załącznikami do Biura Projektu w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wpływu wersji przesłanej e-mailem.

Dokumenty w formie elektronicznej będzie można wysyłać na adres: biuro@fundacjaimago.pl

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

 

Wsparcie pomostowe jest przyznawane wyłącznie w kwocie netto (bez podatku VAT).

Ostateczna wysokość przyznanego wsparcia uzależniona jest od wykazanych przez Beneficjenta pomocy potrzeb w zestawieniu planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (Załączniki nr 7 do Regulaminu przyznawania środków) oraz wyników oceny formalnej i merytorycznej przeprowadzonej przez Ekspertów.

Jednocześnie przypominam, że:

– wydatki ponoszone na wsparcie pomostowe nie mogą być tożsame z wydatkami poniesionymi przez Uczestnika projektu z tytułu realizacji Umowy o udzielenie wsparcia finansowego(Tożsamy = niczym się nieróżniący, taki sam lub ten sam);

wsparcie pomostowe jest kwalifikowalne na podstawie rozliczenia przedkładanego przez uczestnika, zawierającego zestawienie poniesionych wydatków, sporządzonego w oparciu o dokumenty księgowe, przy czym beneficjent ma prawo żądać wglądu w dokumenty księgowe ujęte w rozliczeniu.

 

********************************************

16.09.2022: OGŁOSZENIE O I. NABORZE BIZNESPLANÓW

(dla uczestników projektu IV edycji, grupa 7.)

w ramach projektu:

„DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr POWR.01.02.01-02-0021/20.

 

Projekt realizowany w ramach PO WER 2014-2020 – Poddziałanie 1.2.1

 

Informujemy, że w terminie: 27.09.2022 – 07.10.2022 odbywać się będzie nabór biznesplanówuczestników siódmej grupy w ramach IV edycji wsparcia.

Uczestnicy projektu, którzy wzięli udział w minimum 80% godzin szkolenia przewidzianych dla nich na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji, mogą starać się o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój działalności gospodarczej.

W tym celu zobowiązani są do złożenia biznesplanu wraz z niezbędnymi załącznikami zgodnie z zapisami określonymi w §3. Procedura składania biznesplanów, REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ  WSPARCIA POMOSTOWEGO.

Regulamin oraz wzory załączników są dostępne na stronie projektu w zakładce DOKUMENTY DOTYCZĄCE REALIZACJI WSPARCIA. 

Zał. nr 1_Biznesplan, do Regulaminu PŚF

wraz z załącznikami:

 1. potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń przewidzianych dla uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji Zał. a. do Biznesplanu_Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej,
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
  i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie/lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (Zał. 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego),
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Zał. 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego),
 4. szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej -w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT (Zał. d. do Biznesplanu_ Szczegółowe zestawienie zakupów towarów i usług),
 5. dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji,
 6. zbiór oświadczeń (Zał. f. do Biznesplanu_Oświadczenia UP wnioskującego o przyznanie środków).

 

Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji.

Osobiście dokumenty można składać w:

 • Biurze Projektu:Wrocław 53-201, gen. Józefa Hallera 123.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

 • Biurze terenowym Fundacji Imago: Ząbkowice Śląskie 57-200,
 1. Melioracyjna 3.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

Elektronicznie:

 • w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
 • w formie skanu. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

 

Wymagane jest dostarczenie oryginalnej wersji biznesplanu do Biura Projektu w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wpływu wersji przesłanej e-mailem.

Dokumenty w formie elektronicznej będzie można wysyłać na adres: biuro@fundacjaimago.pl

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.