PORADNICTWO KARIERY
FAKULTET DOSTĘPNOŚCI
OPIEKA WYTCHNIENIOWA
PRZERWA NA PRZYGODĘ
PROGRAMY MOBILNOŚCI PONADNARODOWEJ
previous arrow
next arrow
Slider

DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

 

DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy o dofinansowanie POWR.01.02.01-02-0021/20-00, nr projektu POWR.01.02.01-02-0021/20.

 

UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 80 osób (w tym 44 Kobiet i 36 Mężczyzn), które spełniają kryteria:

1. wieku: 18-29 lat

2. statusu na rynku pracy:

a. pozostają bez zatrudnienia

– osoby pozostające poza rynkiem pracy, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. i pozostają od tego czasu bez zatrudnienia, w tym:

-osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP, 56osób, w tym 31 kobiet;

-os. bierne zawodowo, 24osoby, w tym 13 kobiet;

b. znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym:

– kobiety (K), 44 osoby

– osoby długotrwale bezrobotne (DB), 17 osób

– osoby o niskich kwalifikacjach (NKW), 24 osoby

– osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież NEET), 16 osób.

3.zamieszkania w rozumieniu przepisów KC na obszarze woj. dolnośląskiego w powiatach dzierżoniowskim, kłodzkim, świdnickim, wrocławskim, m. Wrocław lub ząbkowickim, w tym na obszarze miast średnich lub tracących funkcje społeczno-gospodarcze: Bielawa, Dzierżoniów, Kłodzko, Nowa Ruda, Świdnica, Świebodzice, Ząbkowice Śl.

4.osób zamierzających rozpocząć działalność gosp., z wyłączeniem grup wskazanych w Regulaminie Konkursu nr POWR.01.02.01-IP.10-02-002/20 (RK) i „STANDARDZIE REALIZACJI USŁUGI W ZAKRESIE WSPARCIA BEZZWROTNEGO NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PO WER 2014-2020” (SWDG)., w szczególności, osób które posiadały aktywny wpis do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

CEL

Wzrost przedsiębiorczości uczestników projektu poprzez rozwój własnego potencjału do podjęcia samozatrudnienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej – 80 osób spełniających kryteria grupy docelowej projektu (44 K), w okresie 04.2021-03.2023, w wyniku realizacji kompleksowego wsparcia w zakresie uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej.

 

OKRES REALIZACJI  01.04.2021 – 31.03.2023

 

WARTOŚĆ   3 914 140,00 PLN (ze środków europejskich 3 873 020,00 PLN)

 

FORMY WSPARCIA

W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

  1. SZKOLENIA I DORADZTWO umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.
  2. PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, w wysokości stawki jednostkowej na samozatrudnienie 23 050,00 PLN.
  3. WSPARCIE POMOSTOWE w okresie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 15 600,00 PLN (tj. 2 600,00 PLN/m-c/os.).

 

PLANOWANE EFEKTY

– 80 osób objętych wsparciem w ramach szkoleń przed uruchomieniem działalności gospodarczej

– 80 osób otrzyma środki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej

– 80 osób objętych wsparciem pomostowym finansowym

– wzrost przedsiębiorczości 80 uczestników projektu poprzez podjęcie samozatrudnienia w ramach utworzonych i prowadzonych przez min. 12 m-cy działalności gospodarczych, od dnia jej rozpoczęcia.

 

PARTNERZY

Fundacja Imago – Lider projektu

Instytut Innowacji Społeczno-Ekonomicznych Marcin Pytel – Partner w projekcie.

 

KONTAKT

InfoLinia: tel. 518 642 323

InfoSpace: Wrocław

FUNDACJA IMAGO

ul. Hallera 123, Wrocław 53-201

e-mail: biuro@fundacjaimago.pl

Ząbkowice Śląskie

Budynek Przedsiębiorstwa Wodno-Melioracyjnego

ul. Melioracyjna 3

57-200 Ząbkowice Śląskie

 

Ze względu na obecną sytuację pandemiczną prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy, a w razie konieczności spotkania osobistego wyznaczymy termin bezpiecznego kontaktu.

 

Informacje o poszczególnych etapach realizacji projektu będą się na bieżąco pojawiać w zakładce „Ogłoszenia” (w menu po prawej stronie).