DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

 

 

 

 

 

 

 

DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa, nr umowy o dofinansowanie POWR.01.02.01-02-0021/20-00, nr projektu POWR.01.02.01-02-0021/20.

 

UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 80 osób (w tym 44 Kobiet i 36 Mężczyzn), które spełniają kryteria:

1. wieku: 18-29 lat

2. statusu na rynku pracy:

a. pozostają bez zatrudnienia

– osoby pozostające poza rynkiem pracy, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. i pozostają od tego czasu bez zatrudnienia, w tym:

-osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP, 56osób, w tym 31 kobiet;

-os. bierne zawodowo, 24osoby, w tym 13 kobiet;

b. znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym:

– kobiety (K), 44 osoby

– osoby długotrwale bezrobotne (DB), 17 osób

– osoby o niskich kwalifikacjach (NKW), 24 osoby

– osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież NEET), 16 osób.

3.zamieszkania w rozumieniu przepisów KC na obszarze woj. dolnośląskiego w powiatach dzierżoniowskim, kłodzkim, świdnickim, wrocławskim, m. Wrocław lub ząbkowickim, w tym na obszarze miast średnich lub tracących funkcje społeczno-gospodarcze: Bielawa, Dzierżoniów, Kłodzko, Nowa Ruda, Świdnica, Świebodzice, Ząbkowice Śl.

4.osób zamierzających rozpocząć działalność gosp., z wyłączeniem grup wskazanych w Regulaminie Konkursu nr POWR.01.02.01-IP.10-02-002/20 (RK) i „STANDARDZIE REALIZACJI USŁUGI W ZAKRESIE WSPARCIA BEZZWROTNEGO NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PO WER 2014-2020” (SWDG)., w szczególności, osób które posiadały aktywny wpis do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

CEL

Wzrost przedsiębiorczości uczestników projektu poprzez rozwój własnego potencjału do podjęcia samozatrudnienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej – 80 osób spełniających kryteria grupy docelowej projektu (44 K), w okresie 04.2021-03.2023, w wyniku realizacji kompleksowego wsparcia w zakresie uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej.

 

OKRES REALIZACJI  01.04.2021 – 31.03.2023

 

WARTOŚĆ   3 914 140,00 PLN (dofinansowanie 3 873 020,00 PLN, w tym: 3 298 837,19 PLN ze środków europejskich oraz 574 182,81 ze środków dotacji celowej)

 

FORMY WSPARCIA

W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

 1. SZKOLENIA I DORADZTWO umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, w wysokości stawki jednostkowej na samozatrudnienie 23 050,00 PLN.
 3. WSPARCIE POMOSTOWE w okresie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 15 600,00 PLN (tj. 2 600,00 PLN/m-c/os.).

 

PLANOWANE EFEKTY

– 80 osób objętych wsparciem w ramach szkoleń przed uruchomieniem działalności gospodarczej

– 80 osób otrzyma środki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej

– 80 osób objętych wsparciem pomostowym finansowym

– wzrost przedsiębiorczości 80 uczestników projektu poprzez podjęcie samozatrudnienia w ramach utworzonych i prowadzonych przez min. 12 m-cy działalności gospodarczych, od dnia jej rozpoczęcia.

 

PARTNERZY

Fundacja Imago – Lider projektu

Instytut Innowacji Społeczno-Ekonomicznych Marcin Pytel – Partner w projekcie.

 

KONTAKT

InfoLinia: tel. 518 642 323

InfoSpace: Wrocław

FUNDACJA IMAGO

ul. Hallera 123, Wrocław 53-201

e-mail: biuro@fundacjaimago.pl

Ząbkowice Śląskie

Budynek Przedsiębiorstwa Wodno-Melioracyjnego

ul. Melioracyjna 3

57-200 Ząbkowice Śląskie

 

Ze względu na obecną sytuację pandemiczną prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy, a w razie konieczności spotkania osobistego wyznaczymy termin bezpiecznego kontaktu.

 

Informacje o poszczególnych etapach realizacji projektu będą się na bieżąco pojawiać w zakładkach w menu po prawej stronie.

 

Dokumenty dot. wsparcia

Regulamin przyznawania środków

Regulamin przyznawania środków

Zał. nr 1_Biznesplan, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 2_Oświadczenie de minimis, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 3_Formularz info. przedstaw. przy ubieganiu się o pomoc de minimis, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 4_ Standard oceny Biznesplanów, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 5a_Karta oceny formalnej, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 5b_Karta oceny merytorycznej, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 6_Umowa o udzielenie wsparcia finansowego, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 7_Zestawienia planowanych wydatków w ramach pomostowego, do Regulamin PŚF

Zał. nr 8_ Oświadczenie UP o braku podwójneg finansowania wydatków, do Regulaminu

Zał. nr 9_Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 10_ Oświadczenie UP o niekorzystaniu z dwóch źródeł finansowania, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 11_Karta oceny formalnej wn pomostowego, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 12_Karta oceny merytorycznej wn pomostowego, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 13_ Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego, do Regulamiunu PŚF

Zał. nr 14_ Oświadczenie potwierdzające aktualność danych de minimis, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 15_Formularz rozliczenia otrzymanych transz pomostowego, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 15_Formularz rozliczenia otrzymanych transz pomostowego, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 16_ Oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 17_ Zaświadczenie pracodawcy dla poręczyciela, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 18_ Oświadczenie współmałżonka poręczyciela, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 19_ Oświadczenie poręczyciela o wspólności majątkowej, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 20_Oświadczenie poręczyciela o ststusie i dochodach, do Regulaminu PŚF

ZaŁ. nr 21_ Oświadczenie UP o wspólności majątkowej, do Regulaminu PŚF

ZaŁ. nr 22_ Oświadczenie współmałżonka UP, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 23_Weksel z deklaracją wekslową, do Regulaminu PŚF

NABÓR, EDYCJA I

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do złożenia formularza rekrutacyjnego

w formie papierowej – osobiście lub przesyłką pocztową bądź kurierską, na adres:

 • Biura Projektu – Fundacja Imago: Wrocław 53-201, al. gen. Józefa Hallera 123.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

 • Biura terenowego Fundacji Imago: Ząbkowice Śląskie 57-200,

ul. Melioracyjna 3.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

lub w formie elektronicznej, na adres e-mail:

biuro@fundacjaimago.pl

 

ZAPRASZAMY do kontaktu Wszystkich zainteresowanych, chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.

Telefon: 518 642 323

E-mail: biuro@fundacjaimago.pl

 

06.12.2021: LISTY RANKINGOWE I EDYCJA REKRUTACJI

w ramach projektu:

DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr POWR.01.02.01-02-0021/20.

Projekt realizowany w ramach PO WER 2014-2020 – Poddziałanie 1.2.1

 

Informujemy, iż zakończona została ocena osób kandydujących do projektu w ramach

I edycji rekrutacji – gr 1.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny na załączonych listach rankingowych:

1. LISTA RANKINGOWA_I edycja_osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie_aktualizacja_03.12.20212.

2. LISTA RANKINGOWA_I edycja_osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie_01.12.20213.

3. LISTA RANKINGOWA_I edycja_formularz rekrutacyjny_aktualizacja_30.11.2021

4. LISTA RANKINGOWA_I edycja_formularz rekrutacyjny_22.11.2021

Jednocześnie informujemy, iż na obecnym etapie rekrutacji do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 10 osób: edycja I – grupa 1.

1. LISTA RANKINGOWA_I edycja_osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie_aktualizacja_03.12.2021

2. LISTA RANKINGOWA_I edycja_osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie_01.12.2021

3. LISTA RANKINGOWA_I edycja_formularz rekrutacyjny_aktualizacja_30.11.2021

4. LISTA RANKINGOWA_I edycja_formularz rekrutacyjny_22.11.2021

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI – AKTUALIZACJA, II grupa pierwszej edycji.

 1. Ogłoszenie o terminie rozpoczęcia naboru Formularzy rekrutacyjnych oraz zamieszczenie obowiązujących dokumentów w projekcie: Regulaminu rekrutacji wraz z załącznikami oraz Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego wraz z załącznikami, 21.09.2021 r.

 2. Nabór Formularzy rekrutacyjnych w terminie 01.10.2021 – 23.12.2021.

 3. Ocena formalna Formularzy rekrutacyjnych, do dnia 30.12.2021.

 4. Ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych, do dnia 10.01.2022.

 5. Rozmowa z Doradcą zawodowym w ramach rekrutacji do projektu, do dnia 27.01.2022.

Wyłonienie uczestników projektu w ramach I edycji wsparcia – 10 osób, LISTY RANKINGOWE, do dnia 31.01.2022.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 1. Ogłoszenie o terminie rozpoczęcia naboru Formularzy rekrutacyjnych oraz zamieszczenie obowiązujących dokumentów w projekcie: Regulaminu rekrutacji wraz z załącznikami oraz Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego wraz z załącznikami, 21.09.2021 r.
 2. Nabór Formularzy rekrutacyjnych w terminie 01.10.2021 – 15.11.2021.
 3. Ocena formalna Formularzy rekrutacyjnych, do dnia 18.11.2021.
 4. Ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych, do dnia 29.11.2021.
 5. Rozmowa z Doradcą zawodowym w ramach rekrutacji do projektu, do dnia 06.12.2021.

Wyłonienie uczestników projektu w ramach I edycji wsparcia – 10 osób, LISTY RANKINGOWE, do dnia 13.12.2021.

 

FAQ – pytania i odpowiedzi

FAQ – pytania i odpowiedzi

 

 1. Jak należy rozumieć sformułowanie „utracić zatrudnienie”?

         Osoba, która utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 to:

 • osoba, która była zatrudniona w ramach stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej  i straciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. Jako uczestników projektu, którzy po 1 marca 2020 r. stracili zatrudnienie należy rozumieć osoby zwolnione z przyczyn leżących po stronie pracodawcy lub takie, którym wygasła umowa. Uczestnikami projektu mogą być też osoby, z którymi rozwiązano umowę za porozumieniem stron
 • osoba, która prowadziła działalność gospodarczą i zamknęła ją po 1 marca 2020 r. jeśli minął okres co najmniej 12 m-cy od dnia zamknięcia działalności do dnia poprzedzającego przystąpienie do projektu, oraz do dnia przystąpienia do projektu pozostawała poza rynkiem pracy.

 

 1. Czy osoba która, została zatrudniona po 1 marca 2020 roku i straciła pracę po kilku miesiącach będzie kwalifikowała się do uczestnictwa w projekcie?

         Osoba, która została zatrudniona po 1 marca 2020 roku i po kilku miesiącach straciła pracę, będzie kwalifikowała się do uczestnictwa w projekcie. Nie ma warunku określającego, jak długo i na jaką część etatu powinna być zatrudniona osoba, która straciła pracę i  ubiega się o udział w projekcie.

 

 1. Czy uczestnikiem projektu może być osoba, która sama zrezygnowała z pracy?

         Nie. Uczestnikami projektu mogą zostać jedynie osoby, które straciły zatrudnienie, tj. zostały zwolnione z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, osoby, którym ustała umowa lub z którymi rozwiązano umowę za porozumieniem stron.

 

 1. Czy umowa o dzieło mieści się w ramach kryterium dotyczącego utraty zatrudnienia po 01.03.2020 r.?

         Tak, umowa o dzieło jest formą umowy cywilnoprawnej i mieści się w kryterium dotyczącym utraty zatrudnienia po 01.03.2020 r.

 

 1. Czy osoba, która była zatrudniona na umowę o pracę na czas określony (praca sezonowa, za granicą, nie objęta ubezpieczeniem społecznym) spełnia kryterium kwalifikowalności do projektu?

          Tak, osoba, która została zatrudniona po 1 marca 2020 roku i po kilku miesiącach straciła pracę, będzie kwalifikowała się do uczestnictwa w projekcie pod warunkiem, że spełnia  pozostałe wymagania. Nie ma warunku określającego, na jak długo i na jaki rodzaj umowy o pracę powinna być zatrudniona osoba, która straciła pracę i ubiega się o udział w projekcie. Musi ona jednak spełniać wszystkie kryteria grupy docelowej.

 

 1. Czy osoby uczące się mogą być uczestnikami projektu?

         Osoby uczące się mogą być uczestnikami projektu bez względu na tryb nauki (stacjonarna, dzienna, wieczorowa, zaoczna itp.) – o ile spełnią inne warunki pozwalające na przyjęcie je do projektu.

 

 1. Czy osoba, która w czasie naboru do projektu kończy 30 lat może być uczestnikiem projektu?

         Uczestnikiem projektu może być osoba, która na dzień przystąpienia do pierwszej formy wsparcia, tj. szkolenia, nie ukończyła 30 lat. Jako osobę w wieku poniżej 30 lat rozumiemy           taką, która nie ukończyła 30. roku życia (tj. do dnia poprzedzającego dzień 30. urodzin). Osoby, które na dzień rekrutacji nie ukończyły 30 lat, a w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie (czyli udziału w szkoleniu) już tak, nie będę mogły być uczestnikami projektu.

 

 1. Czy osoba przebywająca na urlopie wychowawczym lub macierzyńskim może być uczestnikiem projektu?

         Uczestnikiem projektu może być osoba, która nie pobiera świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego.

 • Osoba, która przebywa na urlopie macierzyńskim w trakcie trwania stosunku pracy nie może być uczestnikiem projektu, gdyż pobiera świadczenie z tego tytułu i należy ją zaliczyć do osób pracujących. Może się jednak zdarzyć, że osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim nie pobiera świadczeń z tego tytułu. Taka sytuacja ma miejsce w momencie, gdy np. osoba bezrobotna urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest niezatrudniona, nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją traktować jako osobę bezrobotną.
 • Osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), jest uznawana za bierną zawodowo. Taka sytuacja ma miejsce w momencie, gdy np. osoba bierna zawodowo urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest niezatrudniona, nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją traktować jako osobę bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowana jako bezrobotna, wówczas zgodnie z definicją należy wykazać ją jako osobę bezrobotną.

 

 1. Czy członkowie organizacji pozarządowych mogą być uczestnikami projektu? Osoby te nie pobierały wynagrodzenia z racji pełnionych funkcji.

         Tak, takie osoby mogą być uczestnikami projektu o ile spełnia pozostałe warunki grupy docelowej.

 

 1. Co można opłacać przy pomocy wsparcia pomostowego?

         Ze wsparcia pomostowego można m.in. opłacać:

          – wynagrodzenie pracownika

          – paliwo

          – sprzęt wzięty w raty/leasing

          – najem lokalu

          – składki ZUS

          – media

 

NABÓR, EDYCJA II

Informujemy, że nabór formularzy rekrutacyjnych w ramach DRUGIEJ EDYCJI zostaje przedłużony do dnia 21.01.2022 r.

Zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych – ostatnie wolne miejsca w grupie III rozpoczynającej udział w projekcie w LUTYM 2022 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do złożenia formularza rekrutacyjnego

w formie papierowej – osobiście lub przesyłką pocztową bądź kurierską, na adres:

 • Biura Projektu – Fundacja Imago: Wrocław 53-201, al. gen. Józefa Hallera 123.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

 • Biura terenowego Fundacji Imago: Ząbkowice Śląskie 57-200,

ul. Melioracyjna 3.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

lub w formie elektronicznej, na adres e-mail:

biuro@fundacjaimago.pl

 

ZAPRASZAMY do kontaktu Wszystkich zainteresowanych, chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.

Telefon: 518 642 323

E-mail: biuro@fundacjaimago.pl

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI II EDYCJA – AKTUALIZACJA 10.01.2022

 1. Ogłoszenie o terminie rozpoczęcia naboru Formularzy rekrutacyjnych oraz zamieszczenie obowiązujących dokumentów w projekcie: Regulaminu rekrutacji wraz z załącznikami oraz Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego wraz z załącznikami, 06.12.2021 r.
 2. Nabór Formularzy rekrutacyjnych w terminie 15.12.2021 – 21.01.2022.
 3. Ocena formalna Formularzy rekrutacyjnych, do dnia 26.01.2022.
 4. Ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych, do dnia 04.02.2022.
 5. Rozmowa z Doradcą zawodowym w ramach rekrutacji do projektu, do dnia 11.02.2022.

Wyłonienie uczestników projektu w ramach II edycji wsparcia – 20 osób, LISTY RANKINGOWE, do dnia 15.02.2022.

Informujemy, iż osoby zainteresowane udziałem w projekcie „DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”, w terminie 15.12.2021 – 07.01.2022 mogą składać Formularze rekrutacyjne w ramach DRUGIEJ EDYCJI rekrutacji do ww. projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami dostępnymi w zakładce PROJEKTY – AKTUALNE – PROJEKT DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

Wsparcie w ramach projektu realizowane będzie na rzecz 80 uczestników w ramach IV edycji, w każdej edycji wsparciem objętych zostanie 20 osób zakwalifikowanych do projektu.

NABÓR W RAMACH II EDYCJI REKRUTACJI DOTYCZY 20 osób.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTW W PROJEKCIE:

W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu na daną edycję rekrutacji, tj. powyżej 40 wniosków – Fundacja Imago zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. W niniejszej sytuacji Fundacja Imago, poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy.

Zgodnie z § 7. ustęp 3. Regulaminu rekrutacji uczestników projektu „ W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów.”

Ponadto informujemy, że weryfikacja spełniania kryteriów grupy docelowej odbywać się będzie na podstawie zaświadczenia z ZUS, orzeczenia lub innego dokumentu dotyczącego stanu zdrowia, oświadczeń niezbędnych w weryfikacji spełnienia wymogów dotyczących warunków udziału.

ZAPRASZAMY do kontaktu Wszystkich zainteresowanych,

chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.

Telefon: 518 642 323

E-mail: biuro@fundacjaimago.pl

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych w formie papierowej – osobiście lub przesyłką pocztową bądź kurierską, na adres:

 • Biura Projektu – Fundacja Imago: Wrocław 53-201, al. gen. Józefa Hallera 123.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

 • Biura terenowego Fundacji Imago: Ząbkowice Śląskie 57-200, ul. Melioracyjna 3.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

lub w formie elektronicznej, na adres e-mail:

biuro@fundacjaimago.pl

 

 

*****************

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 1. Ogłoszenie o terminie rozpoczęcia naboru Formularzy rekrutacyjnych oraz zamieszczenie obowiązujących dokumentów w projekcie: Regulaminu rekrutacji wraz z załącznikami oraz Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego wraz z załącznikami, 06.12.2021 r.

 2. Nabór Formularzy rekrutacyjnych w terminie 15.12.2021 – 07.01.2022.

 3. Ocena formalna Formularzy rekrutacyjnych, do dnia 12.01.2022.

 4. Ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych, do dnia 21.01.2022.

 5. Rozmowa z Doradcą zawodowym w ramach rekrutacji do projektu, do dnia 03.02.2022.

Wyłonienie uczestników projektu w ramach II edycji wsparcia – 20 osób, LISTY RANKINGOWE, do dnia 08.02.2022.

 

REALIZACJA WSPARCIA, EDYCJA I

05.01.2022: OGŁOSZENIE O I. NABORZE BIZNESPLANÓW

(dla uczestników projektu I edycji, grupa 1.)

w ramach projektu:

DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr POWR.01.02.01-02-0021/20.

Projekt realizowany w ramach PO WER 2014-2020 – Poddziałanie 1.2.1

 

Informujemy, że w terminie: 17.01.2022 – 25.01.2022 odbywać się będzie nabór biznesplanów uczestników pierwszej grupy w ramach I edycji wsparcia.

Uczestnicy projektu, którzy wzięli udział w minimum 80% godzin szkolenia przewidzianych dla nich

na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji, mogą starać się o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój działalności gospodarczej.

W tym celu zobowiązani są do złożenia biznesplanu wraz z niezbędnymi załącznikami zgodnie z zapisami określonymi w §3. Procedura składania biznesplanów, REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO.

Regulamin oraz wzory załączników są dostępne na stronie projektu w zakładce DOKUMENTY DOTYCZĄCE REALIZACJI WSPARCIA.

Zał. nr 1_Biznesplan, do Regulaminu PŚF

wraz z załącznikami:

 1. potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń przewidzianych dla uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji Zał. a. do Biznesplanu_Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej,
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
  i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie/lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (Zał. 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego),
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Zał. 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego),
 4. szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej -w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT (Zał. d. do Biznesplanu_ Szczegółowe zestawienie zakupów towarów i usług),
 5. dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji,
 6. zbiór oświadczeń (Zał. f. do Biznesplanu_Oświadczenia UP wnioskującego o przyznanie środków).

 

Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji.

Osobiście dokumenty można składać w:

 • Biurze Projektu: Wrocław 53-201, al. gen. Józefa Hallera 123.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

 • Biurze terenowym Fundacji Imago: Ząbkowice Śląskie 57-200,

ul. Melioracyjna 3.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

Elektronicznie:

 • w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
 • w formie skanu. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

 

Wymagane jest dostarczenie oryginalnej wersji biznesplanu do Biura Projektu w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wpływu wersji przesłanej e-mailem.

Dokumenty w formie elektronicznej będzie można wysyłać na adres: biuro@fundacjaimago.pl

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

 

 

REALIZACJA WSPARCIA, EDYCJA I, grupa 1 – aktualizacja

  1. Moduł I. Szkolenia grupowe: 09-22.12.2021;
  2. Moduł II. Wsparcie indywidualne w technicznym wypełnieniu biznesplanu,

spotkania z ekspertem dotacyjnym: 12-17.01.2022;

  1. Ogłoszenie o naborze biznesplanów: 05.01.2022;
  2. Nabór biznesplanów: 17-25.01.2022;
  3. Ocena formalna i merytoryczna biznesplanów: 26.01-08.02.2022;
  4. Informacja o wynikach oceny merytorycznej biznesplanu: do dnia 11.02.2022;
  5. Przeprowadzenie procedury odwoławczej: do dnia 25.02.2022;
  6. Ogłoszenie list rankingowych: do dnia 28.02.2022.

 

REALIZACJA WSPARCIA, EDYCJA I, grupa 1

  1. Moduł I. Szkolenia grupowe: 09-22.12.2021;
  2. Moduł II. Wsparcie indywidualne w technicznym wypełnieniu biznesplanu,                                                                                             spotkania z ekspertem dotacyjnym: 10-14.01.2022;
  1. Ogłoszenie o naborze biznesplanów: 03.01.2022;
  2. Nabór biznesplanów: 13-21.01.2022;
  3. Ocena formalna i merytoryczna biznesplanów: 24.01-04.02.2022;
  4. Informacja o wynikach oceny merytorycznej biznesplanu: do dnia 07.02.2022;
  5. Przeprowadzenie procedury odwoławczej: do dnia 17.02.2022;
  6. Ogłoszenie list rankingowych: do dnia 18.02.2022.