DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

 

 

 

 

 

 

 

DOLNOŚLĄSKA KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa, nr umowy o dofinansowanie POWR.01.02.01-02-0021/20-00, nr projektu POWR.01.02.01-02-0021/20.

 

UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 80 osób (w tym 44 Kobiet i 36 Mężczyzn), które spełniają kryteria:

1. wieku: 18-29 lat

2. statusu na rynku pracy:

a. pozostają bez zatrudnienia

– osoby pozostające poza rynkiem pracy, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. i pozostają od tego czasu bez zatrudnienia, w tym:

-osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP, 56osób, w tym 31 kobiet;

-os. bierne zawodowo, 24osoby, w tym 13 kobiet;

b. znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym:

– kobiety (K), 44 osoby

– osoby długotrwale bezrobotne (DB), 17 osób

– osoby o niskich kwalifikacjach (NKW), 24 osoby

– osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież NEET), 16 osób.

3.zamieszkania w rozumieniu przepisów KC na obszarze woj. dolnośląskiego w powiatach dzierżoniowskim, kłodzkim, świdnickim, wrocławskim, m. Wrocław lub ząbkowickim, w tym na obszarze miast średnich lub tracących funkcje społeczno-gospodarcze: Bielawa, Dzierżoniów, Kłodzko, Nowa Ruda, Świdnica, Świebodzice, Ząbkowice Śl.

4.osób zamierzających rozpocząć działalność gosp., z wyłączeniem grup wskazanych w Regulaminie Konkursu nr POWR.01.02.01-IP.10-02-002/20 (RK) i „STANDARDZIE REALIZACJI USŁUGI W ZAKRESIE WSPARCIA BEZZWROTNEGO NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PO WER 2014-2020” (SWDG)., w szczególności, osób które posiadały aktywny wpis do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

CEL

Wzrost przedsiębiorczości uczestników projektu poprzez rozwój własnego potencjału do podjęcia samozatrudnienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej – 80 osób spełniających kryteria grupy docelowej projektu (44 K), w okresie 04.2021-03.2023, w wyniku realizacji kompleksowego wsparcia w zakresie uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej.

 

OKRES REALIZACJI  01.04.2021 – 31.03.2023

 

WARTOŚĆ   3 914 140,00 PLN (dofinansowanie 3 873 020,00 PLN, w tym: 3 298 837,19 PLN ze środków europejskich oraz 574 182,81 ze środków dotacji celowej)

 

FORMY WSPARCIA

W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

  1. SZKOLENIA I DORADZTWO umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.
  2. PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, w wysokości stawki jednostkowej na samozatrudnienie 23 050,00 PLN.
  3. WSPARCIE POMOSTOWE w okresie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 15 600,00 PLN (tj. 2 600,00 PLN/m-c/os.).

 

PLANOWANE EFEKTY

– 80 osób objętych wsparciem w ramach szkoleń przed uruchomieniem działalności gospodarczej

– 80 osób otrzyma środki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej

– 80 osób objętych wsparciem pomostowym finansowym

– wzrost przedsiębiorczości 80 uczestników projektu poprzez podjęcie samozatrudnienia w ramach utworzonych i prowadzonych przez min. 12 m-cy działalności gospodarczych, od dnia jej rozpoczęcia.

 

PARTNERZY

Fundacja Imago – Lider projektu

Instytut Innowacji Społeczno-Ekonomicznych Marcin Pytel – Partner w projekcie.

 

KONTAKT

InfoLinia: tel. 518 642 323

InfoSpace: Wrocław

FUNDACJA IMAGO

ul. Hallera 123, Wrocław 53-201

e-mail: biuro@fundacjaimago.pl

Ząbkowice Śląskie

Budynek Przedsiębiorstwa Wodno-Melioracyjnego

ul. Melioracyjna 3

57-200 Ząbkowice Śląskie

 

Ze względu na obecną sytuację pandemiczną prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy, a w razie konieczności spotkania osobistego wyznaczymy termin bezpiecznego kontaktu.

 

Informacje o poszczególnych etapach realizacji projektu będą się na bieżąco pojawiać w zakładkach w menu po prawej stronie.

 

Dokumenty dot. wsparcia

Regulamin przyznawania środków

Regulamin przyznawania środków

Zał. nr 1_Biznesplan, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 2_Oświadczenie de minimis, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 3_Formularz info. przedstaw. przy ubieganiu się o pomoc de minimis, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 4_ Standard oceny Biznesplanów, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 5a_Karta oceny formalnej, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 5b_Karta oceny merytorycznej, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 6_Umowa o udzielenie wsparcia finansowego, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 7_Zestawienia planowanych wydatków w ramach pomostowego, do Regulamin PŚF

Zał. nr 8_ Oświadczenie UP o braku podwójneg finansowania wydatków, do Regulaminu

Zał. nr 9_Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 10_ Oświadczenie UP o niekorzystaniu z dwóch źródeł finansowania, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 11_Karta oceny formalnej wn pomostowego, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 12_Karta oceny merytorycznej wn pomostowego, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 13_ Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego, do Regulamiunu PŚF

Zał. nr 14_ Oświadczenie potwierdzające aktualność danych de minimis, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 15_Formularz rozliczenia otrzymanych transz pomostowego, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 15_Formularz rozliczenia otrzymanych transz pomostowego, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 16_ Oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 17_ Zaświadczenie pracodawcy dla poręczyciela, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 18_ Oświadczenie współmałżonka poręczyciela, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 19_ Oświadczenie poręczyciela o wspólności majątkowej, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 20_Oświadczenie poręczyciela o ststusie i dochodach, do Regulaminu PŚF

ZaŁ. nr 21_ Oświadczenie UP o wspólności majątkowej, do Regulaminu PŚF

ZaŁ. nr 22_ Oświadczenie współmałżonka UP, do Regulaminu PŚF

Zał. nr 23_Weksel z deklaracją wekslową, do Regulaminu PŚF

NABÓR, EDYCJA I

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do złożenia formularza rekrutacyjnego

w formie papierowej – osobiście lub przesyłką pocztową bądź kurierską, na adres:

  • Biura Projektu – Fundacja Imago: Wrocław 53-201, al. gen. Józefa Hallera 123.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

  • Biura terenowego Fundacji Imago: Ząbkowice Śląskie 57-200,

ul. Melioracyjna 3.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 09:00 do 16:00.

lub w formie elektronicznej, na adres e-mail:

biuro@fundacjaimago.pl

 

ZAPRASZAMY do kontaktu Wszystkich zainteresowanych, chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.

Telefon: 518 642 323

E-mail: biuro@fundacjaimago.pl

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

  1. Ogłoszenie o terminie rozpoczęcia naboru Formularzy rekrutacyjnych oraz zamieszczenie obowiązujących dokumentów w projekcie: Regulaminu rekrutacji wraz z załącznikami oraz Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego wraz z załącznikami, 21.09.2021 r.
  2. Nabór Formularzy rekrutacyjnych w terminie 01.10.2021 – 29.10.2021.
  3. Ocena formalna Formularzy rekrutacyjnych, do dnia 03.11.2021.
  4. Ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych, do dnia 12.11.2021.
  5. Rozmowa z Doradcą zawodowym w ramach rekrutacji do projektu, do dnia 19.11.2021.

Wyłonienie uczestników projektu w ramach I edycji wsparcia – 20 osób, LISTY RANKINGOWE, do dnia 30.11.2021.