Slider

Dolnośląska Strefa Zatrudnienia – edycja II

 

 

 

 

Grupę docelową stanowi  120 osób (70 kobiet, 50 mężczyzn) w wieku od 30 r. ż, pozostających bez zatrudnienia  i znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tym:

– kobiety

– os. niepełnosprawne

– os. o niskich kwalifikacjach

– os. długotrwale bezrobotne

– os. 50 +

W/w grupy stanowią 100 % GD projektu.

  • zamieszkują na obszarze powiatów ząbkowickiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego i strzelińskiego
  • bierne zawodowo stanowić będą min. 60 os./50%

Wsparcie oferowane w ramach projektu:

  1. Poradnictwo zawodowe/IPD – średnio 10 godzin na osobę;

– Identyfikacja sytuacji zawodowej i stopień oddalenia od rynku pracy (bilans kwalifikacji, predyspozycji)

– identyfikacja mocnych / słabych stron, określenie celu zawodowego

– dopasowanie form wsparcia do potrzeb uczestnika dot. sytuacji  osobistej, domowej, zawodowej/ zachęcenie UP do udziału w działaniach / stażach stereotypowo przypisanych tylko jednej płci, w tym zachęcenie Kobiet do podejmowania specjalności lepiej płatnych.

 

  1. Doradztwo psychospołeczne – średnio 5 godzin na osobę;

– wywiad/ badanie w celu określenia  cech osobistych i możliwości fizycznych / zdrowotnych, diagnoza predyspozycji/preferencji  oraz wsparcie procesu zmiany.

 

  1. Staże – 63 osoby (Lider – 45, PAR 1 – 18)

Udział w stażu, jego zakres oraz wymiar będzie dostosowany do potrzeb danej osoby, zgodnie z  IPD (śr.4-6 miesięcy, dla staży 4-miesięcznych przewiduje się możliwość wydłużenia).

– Stypendium stażowe 1033,70 zł

– badania lekarskie – 70 zł

– zwrot kosztów dojazdu na staż (20,00 zł na dzień – przejazd w dwie strony dojazdu na staż)

 

 

 

  1. Szkolenia – 29 os. (Lider – 27, PAR 1 – 2)

Indywidualne szkolenia zawodowe – uzupełnienie lub zdobycie nowych kwalifikacji i kompetencji.

(śr 27 os x śr 1500,00 zł/ osobę ) + koszt zakupu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje (śr 10 os.  x śr 600,oo zł/os.) Lider

Koszt zakupu szkolenia wraz z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje (śr 2 os. x śr 2000,00 zł/os) PAR1

Stypendium szkoleniowe – średni koszt  h stypendium szkoleniowego dla uczestników wyliczony na podstawie śr. czasu trwania szkoleń, a także aktualnej maks. dopuszczalnej stawki  godzinowej wynikającej z ust. o promocji zatrudnienia (wraz z uwzględnieniem składek na ubezpieczenie) = 8,83 zł / h

 

  1. Subsydiowane zatrudnienie / prace interwencyjne – 23 os.

Subsydiowane zatrudnienie zakłada możliwość wsparcia dla 18 os. przez 12 miesięcy (Lider).

Miejsca pracy, które będą mogły być subsydiowane, dotyczą miejsc pracy w sektorze publicznym i prywatnym. Założone wsparcie jest w formie pomocy publicznej. Do udziału we wsparciu będzie kwalifikował doradca zawodowy na podstawie informacji zdefiniowanych w IPD. Koszt wynagrodzenia uczestnika 18 os. x 12m-cy x 2000 zł. (Lider)

Prace interwencyjne wsparcie przewidziane dla 5 uczestników (PAR 1)

Wsparcie przewidziane dla 5 uczestników projektu przez okres 6 m-cy. Warunkiem uzyskania przez pracodawcę częściowego dofinansowania wynagrodzenia pracownika jest zobowiązanie do utrzymania zatrudnienia uczestnika przez 3 miesiące.

5 osób x 6-m-cy  x 979,40 zł  – refundacji przez Urząd Pracy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składek ZUS zatrudnionych przez pracodawcę bezrobotnych.

 

  1. Doposażenie / wyposażenie stanowiska pracy – 5os.

Wsparcie przewidziane dla 5 uczestników projektu. Pracodawca, który uzyska środki na wyposażenie lub doposażenie nowoutworzonego stanowiska pracy, zobowiązany jest do jego utrzymania przez okres co najmniej 12 miesięcy.

5 os. x 9000 zł 

 

  1. Pośrednictwo pracy /trener pracy / doradca klienta – 120 os.

Zakres zadań:

– spotkania i rozmowy z uczestnikiem,

– kontakt z pracodawcami,

– wdrażanie uczestnika w środowisko pracy, towarzyszenie mu w początkowej fazie pracy,

– motywowanie do utrzymania się w aktywności,

poszukiwanie alternatywnych rozwiązań,