PORADNICTWO KARIERY
FAKULTET DOSTĘPNOŚCI
OPIEKA WYTCHNIENIOWA
PRZERWA NA PRZYGODĘ
PROGRAMY MOBILNOŚCI PONADNARODOWEJ
previous arrow
next arrow
Slider

KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

 

 

Tytuł projektu: KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020       

 

Nr umowy: RPSL.07.03.03-24-05FF/19

Nr projektu: RPSL.07.03.03-24-05FF/19

Wartość projektu : 3 093 757,60 zł

Kwota dofinansowania:  2 994 389,72 zł

Wkład własny: 99 367,88 zł

Termin realizacji: od 01.11.2020 do 30.04.2022

 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest rozwój potencjału do podjęcia samozatrudnienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej u 48 uczestników projektu spełniających kryteria grupy docelowej, poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowego i finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, której okres funkcjonowania nie będzie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty jej założenia.

 

Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu mogą  zostać wyłącznie osoby spełniające następujące warunki:

  • osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin)
  • osoby zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w Bytomiu, Dąbrowie Górniczej, Gliwicach lub Zabrzu
  • osoby zamierzające otworzyć działalność gospodarczą na obszarze wsparcia (Bytom, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Zabrze)
  • osoby pozostające bez pracy (90% uczestników projektu): osoby bezrobotne oraz osoby bierne zawodowo
  • osoby zatrudnione (10% uczestników projektu): osoby ubogie pracujące oraz osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których zarobki nie przekraczają wysokości 120 % minimalnego wynagrodzenia

Premiowane będą osoby pozostające w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: kobiety, osoby 50+, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny oraz reemigranci/repatrianci/imigranci.

W projekcie weźmie udział  48 osób (w tym 29 kobiet i 19 mężczyzn).

 

Planowane formy wsparcia:

-Wsparcie szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

-Indywidualne wsparcie w technicznym wypełnieniu biznesplanu

-Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości

-Wsparcie pomostowe podstawowe

-Wsparcie pomostowe przedłużone

 

Planowane efekty

  • 48 osób otrzyma środki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej (w tym 43 osoby pozostające bez pracy oraz 5 osób pracujących)
  • 48 osób założy działalność gospodarczą na obszarze wsparcia
  • Zostaną utworzone 52 miejsca pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

Kontakt w sprawie projektu:

Tel.: 797-110-933

Mail: magda.mielczarek@fundacjaimago.pl  /  kasia.gajda@fundacjaimago.pl

 

Biuro projektu:

ul. Moniuszki 22, pokój 112 (I piętro)

41-902 Bytom

 

Punkt kontaktowy:

ul. Sienkiewicza 6a, p.12 (parter)

41-300 Dąbrowa Górnicza

 

Informacje o poszczególnych etapach realizacji projektu będą się na bieżąco pojawiać w zakładce „Ogłoszenia” (w menu po prawej stronie).

Ogłoszenia

REKRUTACJA DO PROJEKTU „KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Informujemy, że od dnia 23.11.2020 (od godz. 10.00) rusza nabór kandydatów/kandydatek do projektu Klinika Przedsiębiorczości. Rekrutacja będzie trwać 10 dni roboczych, do 04.12.2020 włącznie. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o SZCZEGÓŁOWE ZAPOZNANIE SIĘ Z DOKUMENTAMI REKRUTACYJNYMI dostępnymi poniżej:

REGULAMIN_REKRUTACJI_UCZESTNIKOW_PROJEKTU

Zał._1_Formularz rekrutacyjny

Zał._2_Karta_oceny_formalnej_formularza_rekrutacyjnego

Zał._3_Karta_oceny_merytorycznej_formularza_rekrutacyjnego

Zał._4_Karta_oceny_doradcy_zawodowego

Zał._5_Formularz_diagnozy_potrzeb_szkoleniowych

Zał._6_Opis_sektorów_wykluczonych