ReSTART zatrudnienia

Okres realizacji

Marzec 2014 – Czerwiec 2015

 

Wartość/Budżet

1 207 687,60 PLN

 

Numer projektu

Nr ewidencyjny projektu: WND-POKL.08.01.02-18-034/13

 

Realizatorzy

Fundacja IMAGO

 

Cel główny

 

Zatrudnienie na regionalnym rynku pracy w oparciu o pomiar efektywności zatrudnieniowej co najmniej 80% os. z 30 UP (16K i 14M), które utraciły pracę z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu z obszaru woj. podkarpackiego  poprzez zastosowanie elementów  programu aktywizacji społeczno – zawodowej w okresie 3.2014-06.2015

Cele szczegółowe

 

 1. Zdobycie kwalifikacji zawodowych, ułatwiających podjęcie zatrudnienia  30 (16K i 14M)os. spełniających kryteria grupy docelowej projektu w okresie 3.2014-06.2015
 2. Wzrost kompetencji psychospołecznych w obszarze rozwoju osobistego niezbędnych w procesie integracji społecznej i zawodowej 30 os. (16K i 14M) spełniających kryteria grupy docelowej projektu w okresie 3.2014-06.2015
 3. Podjęcie samozatrudnienia  przez co najmniej 60%  os. spełniających kryteria grupy docelowej projektu w oparciu o  pomiar efektywności zatrudnieniowej w okresie 3.2014-06.2015

Opis projektu

 

W ramach projektu udzielamy wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej (20 osób) oraz szkolenia zawodowe i zatrudnienie (10 osób). Projekt zakłada realizację następujących działań:

 • Dla uczestników projektu którzy chcą otworzyć własną firmę proponujemy:

a)       wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu zakładania oraz prowadzenia firmy

b)       wsparcie psychologa

c)       bezzwrotne dotacje do 40 000 PLN 

d)       wsparcie pomostowe w wysokości 1000 PLN/mc

 • Dla uczestników projektu którzy chcą podjąć zatrudnienie proponujemy:

a)       poradnictwo zawodowe

b)       szkolenia zawodowe w obszarze gastronomii

c)       wsparcie psychologa

d)       poradnictwo zawodowe

e)       pośrednictwo pracy

Uczestnikami projektu mogą być osoby :

 1. zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego
 2. które utraciły pracę z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Uczestnikami projektu mogą być osoby :

 • zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego
 • które utraciły pracę z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu (potwierdzone świadectwem pracy)

 

OKRES REKRUTACYJNY dla osób zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej:     

a)      składanie formularzy rekrutacyjnych   11.06.2014-07.07.2014

b)      rozmowy rekrutacyjne  11.07.2014-14.07.2014

OKRES REKRUTACYJNY dla osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia u nowego pracodawcy:                                                                

a)      składanie formularzy rekrutacyjnych/rozmowy rekrutacyjne   11.06.2014-30.04.2015

 

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie składają zgłoszenia:

 • osobiście – w Biurze Projektu, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 16.00,
 • pocztą tradycyjną lub za pomocą kuriera – na adres Biura Projektu: ul. Jana Pawła II 19, 36-100 Kolbuszowa.

Rekrutacja do projektu:

 

Działalność gospodarcza

 

Załączniki do Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

W ramach projektu udzielamy wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej (20 osób) oraz szkolenia zawodowe i zatrudnienie (10 osób).Projekt zakłada realizację następujących działań:

Dla uczestników projektu którzy chcą otworzyć własną firmę proponujemy:

a)      wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu zakładania oraz prowadzenia firmy

b)      wsparcie psychologa

c)       bezzwrotne dotacje do 40 000 PLN 

d)      wsparcie pomostowe w wysokości 1000 PLN/mc

 

Dla uczestników projektu którzy chcą podjąć zatrudnienie proponujemy:

a)      poradnictwo zawodowe

b)      szkolenia zawodowe w obszarze gastronomii

c)       wsparcie psychologa

d)      pośrednictwo pracy (gwarantujemy zatrudnienie)

Adres biura projektu:

ul.  11 listopada 11 36-100 Kolbuszowa

Telefon:

669 541 767

Mail:

katarzyna.starzec@fundacjaimago.pl

przemek.szamburski@fundacjaimago.pl

(06.04.2015r.)

Informujemy o wydłużeniu terminu REKRUTACJI do 30.04.2014

(15.03.2015r.)

Zaktualizowana Lista rankingowa – rekrutacja trwa!!!!

Lp Nr wniosku Status
1 7/8.1.2-ReSTART/13/PRACA zakwalifikowano
2 8/8.1.2-ReSTART/13/PRACA zakwalifikowano
3 9/8.1.2-ReSTART/13/PRACA zakwalifikowano
4 10/8.1.2-ReSTART/13/PRACA zakwalifikowano
5 11/8.1.2-ReSTART/13/PRACA zakwalifikowano
6 12/8.1.2-ReSTART/13/PRACA zakwalifikowano
7 13/8.1.2-ReSTART/13/PRACA zakwalifikowano

(30.12.0214r.)

Lista rankingowa – rekrutacja trwa!!!!

Lp Nr wniosku Status
1 7/8.1.2-ReSTART/13/PRACA zakwalifikowano
2 8/8.1.2-ReSTART/13/PRACA zakwalifikowano
3 9/8.1.2-ReSTART/13/PRACA zakwalifikowano
4 10/8.1.2-ReSTART/13/PRACA zakwalifikowano

Informujemy o możliwości uczestnictwa w nowym kursie szkoleniowym: sprzedawca wyrobów gastronomicznych, spożywczych i garmażeryjnych oraz o wydłużeniu terminu naboru formularzy do 31.03.2014

(08.09.2014R.)

Informujemy o zmianie terminu naboru formularzy od 11.06.2014 do 31.12.2014 oraz o zmianie w procesie rekrutacji osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia u nowego pracodawcy. Zaktualizowana procedura znajduje się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa.

(08.09.2014R.)

UWAGA!

Informujemy o zmianie biura projektu!!!

NOWY ADRES: ul. 11 listopada 11 36-100 Kolbuszowa

 

(01.09.2014r.)

Poniżej znajduje się Ostateczna Lista Wnioskodawców kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego oraz pomostowego. Przypominam, że każdemu z Państwa został nadany indywidualny numer wniosku. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości nazwiska i imiona Państwa oraz członków Komisji Oceny Wniosków są chronionymi danymi osobowymi, których się nie upublicznia.

Przypominamy, iż powtórna ocena Biznesplanu jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie, Beneficjent przekaże informacje o wynikach oceny pisemnie i w formie elektronicznej uczestnikom projektu.

Ostateczna Lista Wnioskodawców kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego oraz pomostowego

Lp

Nr ewdencyjny wniosku

Oceniający nr1

Oceniający nr2

Średnia

Status

1

18/DOTACJA/8.1.2/ReSTART/2014

100

100

100

Rekomendowany do dofinansowania

2

8/DOTACJA/8.1.2/ReSTART/2014

100

100

100

Rekomendowany do dofinansowania

3

20/DOTACJA/8.1.2/ReSTART/2014

100

100

100

Rekomendowany do dofinansowania

4

9/DOTACJA/8.1.2/ReSTART/2014

100

98

99

Rekomendowany do dofinansowania

5

14/DOTACJA/8.1.2/ReSTART/2014

99

97

98

Rekomendowany do dofinansowania

6

3/DOTACJA/8.1.2/ReSTART/2014

98

97

97,5

Rekomendowany do dofinansowania

7

4/DOTACJA/8.1.2/ReSTART/2014

96

97

96,5

Rekomendowany do dofinansowania

8

5/DOTACJA/8.1.2/ReSTART/2014

99

93

96

Rekomendowany do dofinansowania

9

17/DOTACJA/8.1.2/ReSTART/2014

93

97

95

Rekomendowany do dofinansowania

10

7/DOTACJA/8.1.2/ReSTART/2014

94

96

95

Rekomendowany do dofinansowania

11

19/DOTACJA/8.1.2/ReSTART/2014

96

92

94

Rekomendowany do dofinansowania

12

2/DOTACJA/8.1.2/ReSTART/2014

100

88

94

Rekomendowany do dofinansowania

13

1/DOTACJA/8.1.2/ReSTART/2014

96

89

92,5

Rekomendowany do dofinansowania

14

10/DOTACJA/8.1.2/ReSTART/2014

94

90

92

Rekomendowany do dofinansowania

15

6/DOTACJA/8.1.2/ReSTART/2014

89

91

90

Rekomendowany do dofinansowania

16

15/DOTACJA/8.1.2/ReSTART/2014

91

88

89,5

Rekomendowany do dofinansowania

17

12/DOTACJA/8.1.2/ReSTART/2014

91

88

89,5

Rekomendowany do dofinansowania

18

13/DOTACJA/8.1.2/ReSTART/2014

89

89

89

Rekomendowany do dofinansowania

19

16/DOTACJA/8.1.2/ReSTART/2014

89

84

86,5

Nierekomendowany do dofinansowania z powodu wyczerpania alokacji

20

11/DOTACJA/8.1.2/ReSTART/2014

78

89

83,5

Nierekomendowany do dofinansowania z powodu wyczerpania alokacji

 

 

 

(19.08.2014r.)

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

Poniżej znajduje się lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego.  W związku z pozytywną oceną formalną wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego osobom, które są rekomendowane do dofinansowania automatycznie zostaje przyznane przedmiotowe wsparcie.  Ostateczna Lista Wnioskodawców kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego zostanie utworzona po zakończeniu procedury odwoławczej i w przeciągu 3 dni roboczych od jej zakończenia zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu. Ponadto Beneficjent przekaże informacje o wynikach oceny pisemnie i w formie elektronicznej uczestnikom projektu.

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPRACIA FINANSOWEGO W RAMACH PROJEKTU

WND-POKL.08.01.02-18-034/13 ReSTART zatrudnienia

Lp.

Nr ewidencyjny wniosku

Oceniający nr1

Oceniający nr2

Średnia

Status

1

18/DOTACJA/8.1.2/ReSTART/2014

100

100

100

Rekomendowany do dofinansowania

2

8/DOTACJA/8.1.2/ReSTART/2014

100

100

100

Rekomendowany do dofinansowania

3

20/DOTACJA/8.1.2/ReSTART/2014

100

100

100

Rekomendowany do dofinansowania

4

9/DOTACJA/8.1.2/ReSTART/2014

100

98

99

Rekomendowany do dofinansowania

5

14/DOTACJA/8.1.2/ReSTART/2014

99

97

98

Rekomendowany do dofinansowania

6

3/DOTACJA/8.1.2/ReSTART/2014

98

97

97,5

Rekomendowany do dofinansowania

7

4/DOTACJA/8.1.2/ReSTART/2014

96

97

96,5

Rekomendowany do dofinansowania

8

5/DOTACJA/8.1.2/ReSTART/2014

99

93

96

Rekomendowany do dofinansowania

9

17/DOTACJA/8.1.2/ReSTART/2014

93

97

95

Rekomendowany do dofinansowania

10

7/DOTACJA/8.1.2/ReSTART/2014

94

96

95

Rekomendowany do dofinansowania

11

19/DOTACJA/8.1.2/ReSTART/2014

96

92

94

Rekomendowany do dofinansowania

12

2/DOTACJA/8.1.2/ReSTART/2014

100

88

94

Rekomendowany do dofinansowania

13

1/DOTACJA/8.1.2/ReSTART/2014

96

89

92,5

Rekomendowany do dofinansowania

14

10/DOTACJA/8.1.2/ReSTART/2014

94

90

92

Rekomendowany do dofinansowania

15

6/DOTACJA/8.1.2/ReSTART/2014

89

91

90

Rekomendowany do dofinansowania

16

15/DOTACJA/8.1.2/ReSTART/2014

91

88

89,5

Rekomendowany do dofinansowania

17

12/DOTACJA/8.1.2/ReSTART/2014

91

88

89,5

Rekomendowany do dofinansowania

18

13/DOTACJA/8.1.2/ReSTART/2014

89

89

89

Rekomendowany do dofinansowania

19

16/DOTACJA/8.1.2/ReSTART/2014

82

89

85,5

Nierekomendowany do dofinansowania z powodu wyczerpania alokacji

20

11/DOTACJA/8.1.2/ReSTART/2014

89

68

78,5

Nierekomendowany do dofinansowania z powodu wyczerpania alokacji

(18.08.2014r.) Szanowni Państwo,

Informuję, że wyniki oceny merytorycznej zostaną opublikowane we wtorek 19 sierpnia 2014r. (w godzinach popołudniowych), za niedogodności związane z przesunięciem terminu bardzo Państwa przepraszam.

 

 

Fundacja Imago  zaprasza Uczestników projektu pt. ReSTART zatrudnienia do składania Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego i Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego będzie można składać od dnia 7 do 13 sierpnia 2014r. w biurze projektu przy ul.  Jana Pawła II 19, 36-100 Kolbuszowa.

Wnioski należy złożyć w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia lub dwa oryginały). Spięte dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwiskiem Uczestnika oraz danymi adresowymi.

Wnioski można składać osobiście w Biurze projektu, w godzinach 8:00 – 16:00 bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera. W przypadku dokumentów złożonych za pośrednictwem poczty lub kuriera liczy się data wpływu wniosku do Biura Projektu. W przypadku osobistego złożenia wniosku Uczestnik otrzyma potwierdzenie jego złożenia z  nadaniem numeru wniosku oraz z datą i godziną wpływu. W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem poczty lub kuriera potwierdzenie zawierające nadany numer wniosku oraz datę i godzinę jego wpływu będzie przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail danego uczestnika.

 1. Do Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu)należy załączyć następujące dokumenty, zgodne ze wzorem podanym przez Beneficjenta:

a)      Zaświadczenie potwierdzające ukończenie etapu szkoleniowo-doradczego,

b)      Kopia dokumentu zawierającego PESEL Beneficjenta pomocy,

c)       Biznes plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa,

d)      Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta jednorazową dotacją inwestycyjną na rozwój działalności (szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram wydatków) wraz ze szczegółowym  uzasadnieniem  konieczności poniesienia wydatków inwestycyjnych objętych wnioskiem,

e)      Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r., Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311).

f)        Oświadczenie  o  nieotrzymaniu,  w  roku  kalendarzowym,  w  którym  Beneficjent  pomocy  przystępuje  do  projektu  oraz  w  poprzedzających  go  dwóch  latach  kalendarzowych, pomocy de minimis   z  różnych źródeł  i w  różnych  formach, której  wartość  brutto  łącznie  z  pomocą,  o  którą  się  ubiega,  przekracza  równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w  sektorze  transportu drogowego  –  równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych według  średniego  kursu Narodowego Banku Polskiego  obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, lub  Oświadczenie  o wysokości  otrzymanej  pomocy  de minimis w  roku  kalendarzowym,   w  którym  Beneficjent  pomocy  przystępuje  do  projektu  oraz w  poprzedzających  go  dwóch  latach  kalendarzowych  wraz  z    zaświadczeniami o  pomocy  de  minimis,  wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy.

 1. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) należy złożyć wraz z Wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego(załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).

 

WZÓR OPISU KOPERTY

 

Fundacja Imago

Biuro Projektu „ReSTART zatrudnienia”

ul.  Jana Pawła II 19,

36-100 Kolbuszowa

Imię i Nazwisko Uczestnika składającego wniosek

Adres Uczestnika składającego wniosek

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO WRAZ Z PODSTAWOWYM WSPARCIEM POMOSTOWYM

 

Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt pt.: „ReSTART zatrudnienia”

 

Informacja dotycząca osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Uprzejmie informujemy, iż została zatwierdzona lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie zostały umieszczone na liście rezerwowej i będą one miały pierwszeństwo w momencie rezygnacji którejkolwiek z osób znajdujących się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Lista rankingowa

Lp.

Nr ewidencyjny

Pkt.

Status

1

4/8.1.2-ReSTART/13/DG

45,5

Zakwalifikowany

2

14/8.1.2-ReSTART/13/DG

45

Zakwalifikowany

3

31/8.1.2-ReSTART/13/DG

40

Zakwalifikowany

4

9/8.1.2-ReSTART/13/DG

40

Zakwalifikowany

5

27/8.1.2-ReSTART/13/DG

39

Zakwalifikowany

6

16/8.1.2-ReSTART/13/DG

38,5

Zakwalifikowany

7

11/8.1.2-ReSTART/13/DG

37

Zakwalifikowany

8

8/8.1.2-ReSTART/13/DG

36,5

Zakwalifikowany

9

24/8.1.2-ReSTART/13/DG

36,5

Zakwalifikowany

10

21/8.1.2-ReSTART/13/DG

36

Zakwalifikowany

11

29/8.1.2-ReSTART/13/DG

36

Zakwalifikowany

12

23/8.1.2-ReSTART/13/DG

35,5

Zakwalifikowany

13

15/8.1.2-ReSTART/13/DG

35

Zakwalifikowany

14

26/8.1.2-ReSTART/13/DG

35

Zakwalifikowany

15

19/8.1.2-ReSTART/13/DG

34

Zakwalifikowany

16

7/8.1.2-ReSTART/13/DG

33,5

Zakwalifikowany

17

28/8.1.2-ReSTART/13/DG

33,5

Zakwalifikowany

18

25/8.1.2-ReSTART/13/DG

33

Zakwalifikowany

19

34/8.1.2-ReSTART/13/DG

32,5

Zakwalifikowany

20

20/8.1.2-ReSTART/13/DG

32,5

Zakwalifikowany

 

Lista rezerwowa

Lp.

Nr ewidencyjny

Pkt.

Status

1

33/8.1.2-ReSTART/13/DG

31,5

Lista rezerwowa

2

12/8.1.2-ReSTART/13/DG

29,5

Lista rezerwowa

3

18/8.1.2-ReSTART/13/DG

29

Lista rezerwowa

4

22/8.1.2-ReSTART/13/DG

28

Lista rezerwowa

5

3/8.1.2-ReSTART/13/DG

27

Lista rezerwowa

 

 

Wyniki pierwszego etapu rekrutacji dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą!!!

Przypominamy, że w momencie składania przez Państwa formularzy rekrutacyjnych nadawaliśmy niepowtarzalny numer identyfikacyjny w związku z dbałością o Państwa  prywatność i obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych. Z osobami, które zakwalifikowały się do drugiego etapu kontaktujemy się w celu ustalenia daty spotkania z doradcą zawodowym, który przeprowadzi analizę predyspozycji kandydatów do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Gratulujemy i życzymy powodzenia podczas rozmów kwalifikacyjnych z doradcą zawodowym.

Lista rankingowa

Numer ewidencyjny

Pkt.

Status

14/8.1.2-ReSTART/13/DG

33

Zakwalifikowany

4/8.1.2-ReSTART/13/DG

30,5

Zakwalifikowany

9/8.1.2-ReSTART/13/DG

27

Zakwalifikowany

31/8.1.2-ReSTART/13/DG

27

Zakwalifikowany

27/8.1.2-ReSTART/13/DG

24

Zakwalifikowany

16/8.1.2-ReSTART/13/DG

23,5

Zakwalifikowany

11/8.1.2-ReSTART/13/DG

23

Zakwalifikowany

8/8.1.2-ReSTART/13/DG

22,5

Zakwalifikowany

29/8.1.2-ReSTART/13/DG

22

Zakwalifikowany

23/8.1.2-ReSTART/13/DG

21,5

Zakwalifikowany

24/8.1.2-ReSTART/13/DG

21,5

Zakwalifikowany

19/8.1.2-ReSTART/13/DG

21

Zakwalifikowany

21/8.1.2-ReSTART/13/DG

21

Zakwalifikowany

15/8.1.2-ReSTART/13/DG

20

Zakwalifikowany

18/8.1.2-ReSTART/13/DG

20

Zakwalifikowany

22/8.1.2-ReSTART/13/DG

20

Zakwalifikowany

26/8.1.2-ReSTART/13/DG

20

Zakwalifikowany

7/8.1.2-ReSTART/13/DG

19,5

Zakwalifikowany

28/8.1.2-ReSTART/13/DG

19,5

Zakwalifikowany

33/8.1.2-ReSTART/13/DG

19,5

Zakwalifikowany

25/8.1.2-ReSTART/13/DG

19

Zakwalifikowany

12/8.1.2-ReSTART/13/DG

18,5

Zakwalifikowany

20/8.1.2-ReSTART/13/DG

18,5

Zakwalifikowany

17/8.1.2-ReSTART/13/DG

17,5

Zakwalifikowany

30/8.1.2-ReSTART/13/DG

17,5

Zakwalifikowany

34/8.1.2-ReSTART/13/DG

17,5

Zakwalifikowany

32/8.1.2-ReSTART/13/DG

15

Zakwalifikowany

3/8.1.2-ReSTART/13/DG

13

Zakwalifikowany

10/8.1.2-ReSTART/13/DG

12

Zakwalifikowany

1/8.1.2-ReSTART/13/DG

0

Niezakwalifikowany

2/8.1.2-ReSTART/13/DG

0

Niezakwalifikowany

5/8.1.2-ReSTART/13/DG

0

Niezakwalifikowany

6/8.1.2-ReSTART/13/DG

0

Niezakwalifikowany

13/8.1.2-ReSTART/13/DG

0

Niezakwalifikowany