SZANSA – formy aktywnego wsparcia obszaru zrewitalizowanego

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: Szansa – formy aktywnego wsparcia obszaru zrewitalizowanego.

Nr projektu: WND-RPSL.09.01.05-24-00A6/20-003

 

Cel główny: Zwiększenie poziomu reintegracji społeczno-zawodowej i partycypacji społecznej 60 os. (36 kobiet oraz 24 mężczyzn) zamieszkujących na terenie miasta Będzin (spełniających kryteria grupy docelowej), w ramach Programu Aktywności Lokalnej oraz z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji.

 

Grupa docelowa: Projekt obejmuje działania adresowane do społeczności lokalnych zamieszkującej obszary zdegradowane miasta Będzin, w tym w szczególności mieszkańców 2 z 6 obszarów rewitalizacji w Będzinie (Śródmieście; Ksawera), osoby zagrożone wykluczeniem – w tym z powodu bezrobocia, ubóstwa i marginalizacji społecznej, powyżej 18 roku życia, a także niepełnosprawne.

 

Zadania:

1. Indywidualne wsparcie reintegracyjne m.in. doradztwo psychospołeczne, poradnictwo zawodowe

2. Wzmocnienie poziomu funkcjonowania społecznego m.in. warsztaty aktywizacji społecznej, gra terenowa, festyn, zajęcia sportowe

3. Inicjatywy integracyjne na rzecz rozwoju społeczności lokalnej m.in. cykl warsztatów, doradztwo specjalistyczne

4. Staże – umożliwiające nabycie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego (3 miesiące)

5. Szkolenia zawodowe – umożliwiające uzupełnienie lub zdobycie nowych kwalifikacji i kompetencji.

6. Pośrednictwo pracy – indywidualne wsparcie w zakresie przygotowania do podjęcia zatrudnienia zgodnego z oczekiwaniami, predyspozycjami i kwalifikacjami Uczestnika, a także możliwościami lokalnego rynku pracy

 

Okres realizacji: 05.2021-04.2023

Miejsce realizacji: miasto Będzin

Partner projektu: Miasto Będzin

Kontakt: ul. Sportowa 4, Będzin

Telefon: 516 718 109

Dofinansowanie projektu: 938 070,61 PLN (w tym: ze środków europejskich w kwocie 839 326,33 PLN oraz z budżetu krajowego w kwocie 98 744,28 PLN)