Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2022

Projekt „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2022” finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2022

Wartość dofinansowania: 1 301 572,80 PLN

Cel programu:
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności
poprzez możliwość udzielenia im doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Program ma zapewniać czasowe odciążenie od codziennych obowiązków, łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Adresaci:
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej
Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1 we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Oferowane wsparcie w ramach programu:
1. Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone w:
a) formie dziennej w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnościami lub w innym przez niego wskazanym po uzyskaniu pozytywnej opinii fundacji, usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00 – 22.00.
b) formie całodobowej w ośrodku lub placówce opieki całodobowej lub innym miejscu wskazanym przez uczestnika po uzyskaniu pozytywnej opinii fundacji.
Rodzaj i zakres usług, uzależniony będzie od sytuacji indywidualnej opiekuna i osoby z niepełnosprawnością. W wyniku zgłoszenia zamówienia zostanie przeprowadzona diagnoza potrzeb, warunkująca zawarcie kontraktu z klientem na konkretne czynności. Decyzja o przyznaniu i wymiarze wsparcia udzielanego uczestnikowi, każdorazowo będzie poprzedzona indywidualną oceną sytuacji materialnej i życiowej opiekunów i osób z niepełnosprawnością, prowadzoną przez Koordynatora projektu. Na podstawie wywiadu ustalona zostanie też konkretna ilość godzin dla uczestnika.

Limity obowiązujące w ramach programu:
 – 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego
– 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego
Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby z niepełnosprawnością

Czynniki wpływające na przyznanie opieki wytchnieniowej:
1. Potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności, która:
Ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną
Wymaga wysokiego poziomu wsparcia
Stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu
2. Stan zdrowia i sytuacja życiowa rodziców/opiekunów

Kwalifikacja do programu
W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu zostanie wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia w oparciu o:

a) arkusz wywiadu dla uczestników projektu, obejmujący kluczowe aspekty sytuacji opiekuna i osoby z niepełnosprawnością, umożliwiające określenie skali wsparcia, a także dopasowanie właściwego asystenta. Arkusz dotyczy takich obszarów jak:
zdrowie psychiczne i fizyczne
relacje z osobami bliskimi
warunki życiowe
praca, szkolenie, rozwój zawodowy
sytuacja finansowa
równowaga ogólno życiowa
inne otrzymywane formy wsparcia

* przy zbyt dużej liczbie chętnych uczestników, jako narzędzie pomocnicze stosowana będzie karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM

b) kartę zgłoszenia do programu.

Miejsca realizacji
1. miasto Bytom (woj. śląskie)
2. miasta Dąbrowa Górnicza i Będzin (woj. śląskie)
3. powiat ząbkowicki, dzierżoniowski, kłodzki, wałbrzyski i świdnicki (woj. dolnośląskie – subregion południowy)
4. aglomeracja wrocławska (pow. wrocławski, trzebnicki, oleśnicki, m. Wrocław; woj. dolnośląskie – subregion centralny)

Okres realizacji projektu: styczeń 2022 – grudzień 2022

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły i trwa do grudnia 2022 r. zależna jest jednak od liczby wolnych miejsc w projekcie.

W razie pytań i/lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu:
Bytom
ul. Moniuszki 22, pokój 112 (I piętro)
41-902 Bytom
tel. 797 110 933, osoba do kontaktu: Katarzyna Gajda w godz 10.00-15.00
e-mail:kasia.gajda@fundacjaimago.pl

Dąbrowa Górnicza
budynek Centrum Aktywności Obywatelskiej
ul: Sienkiewicza 6a
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 512 813 201,osoba do kontaktu: Daria Sąsiadek, w godz. 10.00-15:00
e-mail: daria.sasiadek@fundacjaimago.pl

Ząbkowice Śląskie
Budynek Przedsiębiorstwa Wodno-Melioracyjnego
ul. Melioracyjna 3
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel: 500-456-558, osoba do kontaktu: Emilia Rosikiewicz w godz. 10.00-15.00
e-mail: emilia.rosikiewicz@fundacjaimago.pl

Aglomeracja wrocławska
Fundacja Imago
ul. Hallera 123
50-2021 Wrocław
Osoby do kontaktu: (w godz. 10.00-15.00):
Agnieszka Pawłowska 797 996 564
Martyna Rangno 509 771 751
e-mail:martyna.rangno@fundacjaimago.pl

Pliki do pobrania:

karta zgłoszeniowa