AKTYWNA PRZERWA

 

 

 

 

 

„Przygoda jest wtedy, kiedy wiesz jak się coś zaczyna, ale nie wiesz, jak się skończy…”

Celem projektu jest zwiększenie potencjału 3 organizacji pozarządowych
w obszarze świadczenia usług przerwy wytchnieniowej dla młodych osób z niepełnosprawnością (OzN) i ich opiekunów, poprzez opracowanie i wdrożenie programów Adventure Therapy (AT), dzięki współpracy i wymianie doświadczeń z partnerem ponadnarodowym, w okresie 01.11.2020-15.06.2021

Adventure Therapy jest podejściem terapeutycznym opierającym się na realnym doświadczeniu (experience)
i działaniu (action) w naturze. Programy adventure therapy bazują na projektowaniu sytuacji, w których uczestnicy mogą doświadczać „ przeżyć szczytowych”, w czasie których, według A. Maslowa „ doświadczają ekspansji siebie, poczucia jedności
i sensu życia. To doświadczenie pozostaje w świadomości i daje poczucie celu, integracji, samostanowienia i empatii”.
Takie doświadczenia są szczególnie ważne w kontekście trudności przezywanych prze młodych dorosłych dotkniętych niepełnosprawnościami.
Wyzwaniami projektowanymi w programach adventure therapy mogą być np. wyprawa w góry, wspinaczka, spływ kajakowy, zajęcia z orientacji w terenie, czy gry kooperacyjne.
W projekcie zostaną opracowane i przetestowane wzorcowe programy Adventure Therapy, powstanie też produkt końcowy opisujący metodykę AT i możliwości jej zastosowania.
Ze względu na sytuację epidemiczną, szkolenie odbędzie się formule hybrydowej zawierającej zarówno spotkania online, pracę własną uczestników jak i doświadczalny warsztat w terenie.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z organizacją pozarządową Asociacion Experientia z Hiszpanii tworzoną przez specjalistów w obszarze zdrowia psychicznego i interwencji społecznej, która jest pionierem we wprowadzaniu „terapii przygody”
i „edukacji przez doświadczenie” w Hiszpanii.

 

Projekt realizowany jest w ramach programu „Międzynarodowa współpraca się opłaca”. Grant przyznany został na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020.

PUBLIKACJA Pobierz

FILM Aktywna przerwa