Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022 Gmina Kąty Wrocławskie

Całkowita wartość dofinansowania: 316 800,00 PLN

w tym: ze środków Funduszu Solidarnościowego 316 800,00 PLN

Projekt Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2022”

Głównym celem Programu jest pomoc uczestnikom w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Miejsce realizacji: Gmina Kąty Wrocławskie

Okres realizacji: czerwiec 2022 – grudzień 2022

Kto może zostać uczestnikiem projektu:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego
 • program skierowany do mieszkańców gminy Kąty Wrocławskie

Rekrutacja ciągła w okresie od 1.06.2022 – 1.12.2022 lub do wykorzystania limitu miejsc w programie.

Limit miejsc: 13 osób ( w tym 10 osób pełnoletnich i 3 dzieci )

Oferowane wsparcie asystenckie:

 • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
 • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • w załatwianiu spraw urzędowych,
 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej).

Udział w programie jest bezpłatny.

Działania podejmowanie w ramach Programu mają na celu:

poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,

 • ograniczenie skutków niepełnosprawności,
 • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaj aktywności,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych

Osoby do kontaktu: (w godz. 10.00-15.00):

Agnieszka Pawłowska  +48 797 996 564

Martyna Rangno  +48 509 771 751

Biuro : ul. Hallera 123 

50-2021 Wrocław

e-mail: agnieszka.pawlowska@fundacjaimago.pl; martyna.rangno@fundacjaimago.pl